Nordre Aker: Alders- og demensvennlig bydel: Heidi skal vise vei i eldrebølgen

Heidi Nordal gleder seg til å være med å gjøre forskjell, som prosjektleder for Nordre Aker som pilot i Alders- og demensvennlig bydel. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

I 2030 forventes at 20 prosent av befolkningen er over 67 år. I dag er det 7000 demente i Oslo. I 2040 vil tallet være doblet. Bydel Nordre Aker skal være pilot og vise vei for hvordan ta best vare på de gamle.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.02.2016 kl 14:06

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER/OSLO: Det er mye energi inne på kontoret til Heidi Nordal, i bydelsadministrasjonen i Nydalen. Hun er prosjektleder for Alders- og demensvennlig bydel. Et toårig pilotprosjekt i Bydel Nordre Aker, som med vellykkede tiltak skal vise vei for resten av Oslo om hvordan ta vare på eldre i fremtiden.

LES OGSÅ: Rekkehuset på 149 kvadratmeter gikk for mer enn 10 millioner kroner!

Foregangsby

Alt med bakgrunn i kommunens Seniormelding, Bystyremelding 1/2014 «Selvstendige, aktive og trygge eldre», og Demensplan for Oslo «LEV VEL med demens i Oslo». Oslo - som første by i Norge – har blitt tatt opp i WHO's globale nettverk av aldersvennlige byer og ønske om å bli en foregangsby i internasjonal sammenheng.

En aldersvennlig by defineres av WHO som et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring.

LES OGSÅ: Bli med inn på Berg Gård og i Pastor Fangens vei

7000 demente i Oslo

For det blir mange eldre etter hvert. Eksempelsvis viser kommunens prognoser at det i 2030 vil være rundt 20 prosent av befolkningen som er over 67 år. I dag er det rundt 7000 demente bare i Oslo, et tall som forventes å dobles frem mot 2040.

Det er ingen liten oppgave Bydel Nordre Aker og prosjektleder Heidi Nordal har foran seg.

Nordal selv har bred helse- og sosialfaglig bakgrunn, og med lang og variert fartstid i Oslo kommune. Hun ble også kåret til årets medarbeider i eldreomsorgen i Oslo kommune i 2013. Hun har også vært med på å utarbeide nevnte seniormelding som støtter oppunder det spennende pilotprosjektet Nordre Aker nå har kastet seg på.

LES OGSÅ: Bor vi i den beste bydelen?

Aktiv og trygg, bo hjemme, boformer og tilbud

– Det er tre hovedsatsningsområder vi jobber mot. Mest mulig aktiv alderdom er nevnt, og eldre skal føle seg trygge i et inkluderende og tilgjengelig nærmiljø. I tillegg til å bo lengst mulig i eget hjem. Det blir også stor fokus på boformer med tilhørende aktivitetstilbud, og det generelle kommunale tjenestetilbudet, forteller Nordal.

De forskjellige tiltakene for å oppnå satsningsområdene vil også bli prøvd ut i to samarbeidende bydeler, Bydel Frogner og Bydel Sagene.

Bruker- og pårørendemedvirkning

– Brukermedvirkning fra de eldre selv fremover i dette arbeidet, blir veldig viktig, for eksempel fra Eldrerådet, brukerråd ved eldresentrene og andre eldre som ønsker å komme med innspill på hva som kan gjøres bedre for de eldre og demente i bydelen. Også selvsagt like viktig med pårørende-medvirkning, sier Nordal.

LES OGSÅ: Hundeeksperten: – Jeg stoler mer på bikkja enn på folk!

Eldresentre, frivillighet, skoler og idrettslag

Bydelen skal også samarbeide tettere med blant annet både Bymiljøetaten og Ruter. Er det for eksempel nok krakker og tilrettelagte grøntområder for eldre i bydelen? Hvordan er det å gå av T-banen - er holdeplassene tilrettelagt for eldre og de med nedsatt funksjonsevne? Er kollektivtilbudet godt nok for eldre og deres aktivitetsbehov?

Eldresentrene skal også under lupen. Hva slags aktiviteter er det på sentrene? Er de interessante og engasjerende nok?

I tillegg til tettere samarbeid med ideelle organisasjoner, frivillighetssentraler, kirken, Nasjonalforeningen, kjøpesentre og andre møteplasser for eldre.

– Likevel, frivilligheten skal på ingen måte erstatte tjenestetilbudet. Men derimot være et supplement, understreker Nordal.

Men også idrettslagene og skolene skal med:

– Det er ønskelig å fremme tiltak på tvers av generasjoner, blant annet involvere idrettsbarn- og ungdom og skoleelever til å bidra i eldres liv og gjøremål.

LES OGSÅ: Her er fremtiden i Nordre Aker

Gå i seg selv

Men når det gjelder den tyngste biten i en for fremtiden best mulig alders- og demensvennlig by og bydel, nemlig bo-, pleie- og omsorgstjenestene, så må bydelen gå seg selv i sømmene. En bydel som så langt i åresvis har scoret høyt og høyest på brukerundersøkelsene.

– Jeg lover at vi skal snu det vi kan av bydelstjenestene også. Man kan alltid bli bedre, poengterer Nordal.

Blant annet har hun allerede nå den utfordrende førstegangssamtalen på blokka.

– Jeg er spesielt opptatt av at innbyggere skal få være deltager i eget liv, og brukermedvirkning vil være et kjernepunkt i prosjektet. Ikke minst i samråd med brukeren selv. Pårørende vil også være viktige støttespillere, sier Nordal.

Mestring - aktivitet - livskvalitet

Hun fortsetter:

– Hva kan brukeren selv klare, hva er viktigst for brukeren? Mestring gir aktivitet og økt livskvalitet, og igjen kanskje muligheten til å kunne bo hjemme lengst mulig, slik de fleste eldre vil.

I planen ligger også muligheter for bedre oppfølging av pårørende til demente, nødvendig støtte, råd- og veiledning, avlastning, og ikke minst mulige nye ordninger med avlastning- eller omsorgslønn.

Det blir spennende tider fremover for alle, og betryggende å vite at det nå skal det jobbes for at det skal bli bedre å være gammel i Bydel Nordre Aker og Oslo.

– Jeg gleder meg til å være med på å bedre hverdagen til eldre. Jeg skal kunne spørre meg selv i løpet av prosjektperioden om har jeg vært med på å utgjøre forskjell. Men jeg tenker ikke bare å sitte her inne i bydelshuset og jobbe. Jeg kommer også til å være mye ute og rundt omkring, for å se og lære, sier Nordal.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse