Redder trolig Den kulturelle skolesekken og Frivillighetsmidlene

Bydelsutvalget vedtok budsjettet omtrent slik bydelsdirektør Øyvind Henriksen (t.h.) ønsket. I tillegg flytter politikerne tilsammen 440.000 kroner fra bydelens reservefond til Den kulturelle skolesekken og Frivillighetsmidlene, dersom økonomien tillater det til våren. Fra venstre: Andreas Skjæret (V), BU-leder Per Henry Christiansen (H), Bente M. Larsen (Ap), Hanne Lyssand (SV) og Liv Derås Bjørnstad (MDG). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelsutvalget tilbakefører det varslede kuttet i Frivillighetsmidlene på 200.000, og beholder 240.000 kroner til Den kulturelle skolesekken. Men det forutsetter at Bydel Nordre Akers økonomiske situasjon blir som forventet i 2016, og blir klart først i juni neste år.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.01.2016 kl 10:36

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks Budsjett 2016 Nordre Aker

Den kulturelle skolesekken Nordre Aker

 • Kulturenheten i Bydel Nordre Aker administrerer i dag tilbud til samtlige barneskoler med musikk på 2. trinn i samarbeid med Oslo Musikk- og kulturskole (OMK), visuell kunst på 4. eller 5. trinn og dans på 6. trinn.
 • I tillegg har samtlige elever i Bydel Nordre Aker gratis inngang hele året på Norsk Teknisk Museum (NTM) og en gratis omvisning gjennom en abonnementsordning bydelen har med NTM.
 • Prosjektet har hatt ulike økonomiske modeller, men er frem til i dag hovedfinansiert av bydelen, gjennom egenandel fra skolene og tilskudd fra Utdanningsetaten.
 • Det er Utdanningsetaten som fram til nå har administrert Den kulturelle Skolesekken i Oslo kommune som et tilbud til alle skoler i Oslo. Dette tilskuddet er nå kuttet.
 • Den lokale/bydelsbaserte kulturelle skolesekken er et supplement til den sentrale Kulturelle Skolesekken.

Kilde: Bydel Nordre Aker

Bydelsbudsjettet: Aktivitetsendringer og omstillingstiltak i 2016 (utdrag)

 • Opprettelse av mestringsteam med 12,1 årsverk fra 1. april 2016 hvor 6,5 årsverk overføres internt fra hjemmetjenesten/søknadskontoret og 5,6 nye årsverk opprettes med en kostnadsøkning på 3,5 millioner kroner.
 • Avsetning etablering/oppstartskostnader Pastor Fangens vei 22 med 750.000 kroner.
 • Nye brukere og økt behov for bo- og oppfølgingstilbud innen psykisk helse medførte et behov for å øke budsjettrammen på psykisk helse med ca. 10 millioner kroner.
 • Årets rammetildeling til økonomisk sosialhjelp dekker kostnader til gjennomsnittlig 260 aktive klienter pr måned. Med bakgrunn i aktivitetsnivået i 2015 har bydelen foreslått å omdisponere 5 millioner kroner fra driftsbudsjettet til økonomisk sosialhjelp som øker rammen til 300 aktive klienter pr måned.
 • Det er forventet reduksjon i kostnader til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i 2016 basert på erfaringstall fra 2015 med effekt på 2,2 millioner kroner.
 • Redusere kjøp av sykehjemsplasser, både langtid og korttid med 37 plasser skal gjennomføres i 2016 og betinger et svært tett samarbeid mellom søknadskontoret og utførertjenestene i bydelen. Satsning på folkehelse/mestring/forebygging/rehabilitering er viktige områder for å redusere bruken av institusjonsplasser. Forventet samlet innsparing på reduksjon av sykehjemsplasser er 18,8 millioner kroner.
 • Reduksjon av stillinger tilrettelagte boliger tilsvarende 6 årsverk, reduksjon i dagsenterplasser og våken til hvilende nattevakt med total forventet innsparing på 4,3 millioner kroner.
 • Reduksjon skolelege med effekt 150.000,-
 • Styrket helsestasjonen med netto 432.000,- etter tilleggsinnstillingen for å oppfylle kontroller i henhold til statlig veileder.

Les hele Bydelsdirektørens forslag til budsjett på bydelens nettsider.. (NB! Foreløpig er det forslaget som ligger ute. Siden oppdateres med det vedtatte budsjettet)

NYDALEN: – Den kulturelle skolesekken skaper mye god rekruttering til musikk og dans, sa det avgåtte bydelsutvalget (BU), i sitt siste møte i september.

– Dette er et tilbud vi har ønsket å prioritere, og der vi gjerne tar på spanderbuksene. Den kulturelle skolesekken (ligger) høyt på lista over det vi ønsker å bruke penger på, sa tidligere BU-leder Bent Gether-Rønning (H) i sitt siste BU-møte.

– Det er snakk om småpenger, kommenterte May-Brith Døssland (V).

Likevel hadde bydelsdirektøren ikke funnet disse «småpengene» i sitt forslag til 2016-budsjett for Nordre Aker. Dermed knyttet det seg stor spenning til om det nye bydelsutvalget, med mange nye lokalpolitikere, var enige med sine forgjengere.

LES DET AVGÅTTE BUs APELL TIL DE NYVLAGTE: Bare «småpenger» som skal til for å redde den kulturelle skolesekken

Er sjelden så gjerrig

– Det er sjelden jeg er så gjerrig som jeg er i budsjettforslaget for 2016, innledet bydelsdirektør Øyvind Henriksen, da bydelsutvalget torsdag 17. desember skulle behandle og vedta bydelsbudsjettet for neste år.

For selv om bydelens økonomiske rammer i året som kommer er på nesten 1,5 milliarder kroner, strammes livreima.

Årsaken er Oslos økonomiplan for de neste fire årene. Den skisserer en rammereduksjon til bydelen på over 300 millioner kroner. En tilleggsbevilgning fra det nytilsatte byrådet reverserte riktignok de største kuttene i 2016 og 2017, men fra 2018 vil det bli trangere. Totalt vil Bydel Nordre Akers økonomiske handlingsrom reduseres med om lag 30 millioner i fireårsperioden.

Endringer i kriteriesystemet i Oslo kommune – forutsetningene for tildeling av penger – som vil komme i 2017 skaper ytterligere usikkerhet for den økonomiske fremtiden, opplyste bydelsdirektøren.

Jeg vil innstendig be dere om nøkternhet

LES OGSÅ: Kommentar: Bydelene må gis større økonomisk handlefrihet

Reduserer antall sykehjemsplasser

Det kuttes blant annet i innkjøp av 38 sykehjemsplasser i forhold til 2015-forbruket. Samtidig opprettes det et mestringsteam, som blant annet skal jobbe med, og hjelpe, eldre til å kunne bo hjemme lengst mulig. Dette skal styrke hjemmetjenesten og dermed redusere antall institusjonsplasser bydelen må kjøpe.

Men, som bydelsdirektøren understreket, er man avhengig at dette nyoppstartede teamet fungerer fra dag én.

Det knytter seg også usikkerhet til områdene sosialhjelp og barnevern.

– Jeg vil innstendig be dere om nøkternhet, sa Henriksen, og fortalte at bydelsadministrasjonen har gjort en svært grundig jobb med budsjettarbeidet.

LES OGSÅ: Nordre Aker er Oslos grønneste bydel

Vil ikke gi opp kultur og frivillighet

Størst reaksjoner skapte forslaget om å redusere Frivillighetsmidlene for 2016, fra én million som har vært beløpet de siste årene, til 800.000 kroner. I tillegg å stryke bevilgningen på 240.000 kroner til bydelens del av Den kulturelle skolesekken (se faktaboks).

Venstre, Arbeiderpartiet og SV fremmet forslag om å bevare bevilgningene til Den Kulturelle skolesekken, og sammen med MDG ba de også om å droppe kuttet på 200.000 av Frivillighetsmidlene. Arbeiderpartiet ønsket i tillegg å legge på ytterligere 200.000, til en total Frivillighetsmiddel-pott på 1,2 millioner.

– Stryker vi Den kulturelle skolesekken nå, er den nok borte for alltid. Tilbudet har vært en god kobling mellom skolene og det frivillige kulturarbeidet i bydelen, og en rekrutering til korps og strykeorkestrene. Unge får prøve seg på kultur uten å binde seg opp i ukesvis, det er åpent for alle og uavhengig av foreldrenes ressurser. Fjernes den nå, er nok Den kulturelle skolesekken borte for godt, sa Hanne Lyssand (SV).

LES OGSÅ: Kommentar: «Derfor kan Den kulturelle skolesekken forsvinne»

Usikkerhet rundt budsjettert mindreforbruk

Pengene ville de ta fra det estimerte mindreforbruket i 2016 på 20 millioner. Dette er imidlertid penger som følger med etter et mindreforbruk fra 2014, men som da var 30 millioner.

Disse pengene karakteriseres som et «reservefond», og er penger som bydelen ikke råder over før bystyret senere i 2016 har vedtatt at Bydel Nordre Aker får beholde disse. Teoretisk sett kan nemlig bystyret bestemme at bydelenes mindreforbruk går inn i «bykassa» for å dekke eventuelle underskudd i andre bydeler, sa Henriksen.

Bydelsutvalget vedtok dermed at dersom bydelens økonomiske prognose slår til som budsjettert, skal 200.000 fra dette «reservefondet» omdisponeres til Frivillighetsmidler, samt at 240.000 kroner tas fra samme sted, slik at Den kulturelle skolesekken består. Dette vil imidlertid ikke bli klart før i revidert budsjett som legges frem i juni.

VI TRENGER DIN HJELP: Nominer kandidater til prisen Årets Navn 2015 i Nordre Aker!

Avklaringer i juni

I praksis betyr det at Frivillighetsmidlene utlyses som normalt i januar, og at det i første omgang deles ut 800.000 kroner. Dersom det blir inndekning for de resterende 200.000, vil søkere kunne vente seg mer penger i en ekstra utbetaling til høsten.

For Den kulturelle skolesekkens del betyr det at administrasjonen må igangsette aktiviteter og inngå avtaler med kulturlivet til våren, slik at aktivitetene kan tilbys bydelens skoleelever fra skolestart 2016.

Utfordringen er at avtalene med kulturlivet opp mot Den kulturelle skolesekken allerede er avsluttet, og må tas opp igjen til neste år. Det er dette BU har bedt bydelsadministrasjonen ta ansvar for, dersom den økonomisk situasjonen tillater det i forbindelse med revidert budsjett våren 2016.

(Se faktaboksen for et utdrag av aktivitetsendringene og omstillingstiltakene i 2016, og link til hele budsjettet)

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse