ANNONSE
Annonse

Kjøpesenteret kan få 250 nye naboer

Ny bebyggelse i Nycoveien 2, mot «Nycoplassen» som er hevet over kryssområdet, og med trapp opp til gårdsrom. ILLUSTRASJON: SPORT ARKITEKTER AS

Veidekke foreslår å omregulere Nycoveien 2 på Storo fra industri til kontor, forretning, bevertning og 250 leiligheter i bygninger på opptil 14 etasjer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.06.2016 kl 10:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

STORO: Tomten ligger på andre siden av Vitaminveien-rundkjøringen for Storo Storsenter. Veidekke kjøpte tomten i 2014 av GE Healthcare, som har hatt kontorer og produksjonslokaler i Nycoveien 2.

Næring og bolig

Veidekke AS foreslår å omregulere Nycoveien 2 fra industri og kontor til boligbebyggelse med noe forretning, kontor, bevertning og offentlig eller privat tjenesteyting.

Planforslaget legger til rette for cirka 250 boliger, med utadrettet virksomhet i 1. etasje mot Vitaminveien. Bebyggelsen får en gjennomgående base på 5-6 etasjer, med tre tårn med høyder på 12-14 etasjer.

I krysset Kristoffer Aamots gate og Vitaminveien, og i krysset Nycoveien/Vitaminveien etableres det offentlige torg. Planforslaget legger opp til cirka 21.500 kvadratmeter bolig, og cirka 2000 kvadratmeter næring.

Sett fra Storosenteret mot Nycoveien. ILLUSTRASJON: SPORT ARKITEKTER AS

Alternativt forslag

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold, og fremmer et alternativ med hensikt å ivareta kommuneplanens retningslinjer for høydebegrensinger og overvannshåndtering. De vil med sitt alternativ «i større grad sikre at en utbygging innenfor planområdet bidrar til opparbeidelse av offentlig infrastruktur, og aktive fasader og byliv.»

I PBEs alternativ er høydene redusert til maks 30 meter, noe som utgjør cirka 10 etasjer på det høyeste, og det er innarbeidet en reguleringsbestemmelse som sikrer publikumsrettede funksjoner i 1. etasje mot Nycoveien. Etaten har også lagt inn et krav om opparbeidelse av Kristoffer Aamots gate.

Utviklingsområde

Storo- og Lillo-området gjennomgår en transformasjon fra kontor-, industri- og lagerområde til et tett byområde med en stor andel boliger. Planområdet er en del av dette transformasjonsområdet.

Slik blir området nedenfor Storosenteret («Plantasjen-tomta») som får boliger, næring og kinosenter. Nycoveien 2 med hvit bebyggelse til høyre i bildet. ILLUSTRASJON: HILLE MELBYE ARKITEKTER AS

Eiendommen i Nycoveien grenser i sør mot en nylig vedtatt reguleringsplan for Sandakerveien 100 og Lillo gård, der det planlegges cirka 550 nye boliger, butikker og et offentlig bydelstorg. Nye Fernanda Nissens skole er under oppføring vis a vis planområdet, og det er gitt igangsettingstillatelse for oppføring av ny bebyggelse med boliger, barnehage og hotell med mer, nord for planområdet, på motsatt side av Vitaminveien. Her kommer også Norges største kinosenter.

Dagens bebyggelse i Nycoveien 2 (blå bygninger oppe til venstre i bildet) sett fra Gunnar Schjelderups vei. Byggeplassen foran skal blant annet bli boliger og kinosenter. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bebyggelsens påvirkning på historiske bygg

Planforslagets utforming bygger opp under ønsket om en bymessig utvikling, med bygater og fasader som danner avgrensete byrom. En gjennomføring av planforslaget vil øke utnyttelsen av området både med tanke på belastning av gatenettet, kollektivtransport, skoler, forretninger og andre servicefunksjoner, men vil bidra til økt gateliv og mange nye boliger, skriver Plan- og bygningsetaten.

Byantikvaren har utrykt bekymring for hvordan den høye bebyggelsen vil påvirke historisk viktig bebyggelse i nærområdet.

Her kan du lese mer om historien på Storo – fra steinalderen til Storo!

Området ligger akkurat i skillet mellom bydelene Nordre Aker og Sagene, og tilhører fysisk sistnevnte. Bydel Sagene er positive til planforslaget, men usikker på plassering og høydene på punkthusene. Bydelen mener videre at det bør være næringsarealer i 1. etasje ut mot Nycoveien både av hensyn til gatelivet og av hensyn til boligkvalitet på leilighetene ut mot veien.

Saken har høringsfrist 1. august. Alle dokumenter er tilgjengelig gjennom PBEs saksinnsyn, der man også kan komme med høringsuttalelser.

FLERE UTBYGGINGSSAKER I NABOLAGET:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse