ANNONSE
Annonse

«Høringssvar Oslopakke 3 - plassering av nye bomsnitt» fra Bydel Sagene

ILLUSTRASJONFOTO

Følgende enstemmige vedtak ble gjort i bydelsutvalget i Bydel Sagene i BU-sak 17/45 «Høringssvar Oslopakke 3 - plassering av nye bomsnitt», 31. augst 2017.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2017 kl 10:41

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VEDTAK (enstemmig)

1. Bydelen mener at det er positivt at man tar grep for å redusere veitrafikken i Oslo, bidra til å nå nullvekstmålet som innebærer at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal ta veksten i persontransport i de største byområdene, bidra til å senke klima- og miljøskadelige utslipp og påvirke bilparkens sammensetning. Det er også positivt at tiltaket bidrar til økte inntekter som gir rom for videre satsning på kollektivtrafikk, utvikling av sykkelveinettet og veiprosjekter som tilrettelegger for å nå vedtatte mål for byutviklingen.

2. Bydelen har følgende overordnede innspill:

  • Bydelen er bekymret for at foreslått plassering av bomstasjoner vil føre til økt trafikk i lokalgatenettet og ikke ha den ønskede effekten om å redusere den totale veitrafikken. Bydelen ber derfor om at denne problematikken vurderes og utredes. For å unngå unødvendig trafikk mot Storokrysset bør plasseringen av en ny bomstasjon for avkjøring/påkjøring Ring 3 ikke utformes/plasseres slik at bilister som normalt ville ha kjørt via Hans Nielsen Hauges gate heller velger å kjøre Grefsenveien eller Tåsenveien.
  • For å unngå unødvendig trafikk til Storokrysset bes det om at det sees nærmere på alternativ løsning av plassering av bomstasjon ved Sinsenkrysset som kan muliggjøre bomfri bruk av avkjøring i Hans Nielsen Hauges gate for bilister som ferdes innenfor «armene» som strekker seg langs Torshovdalen i øst og ved Ullevål i vest.
  • Ved valg av utforming av bomstasjoner anmoder bydelen om man tar hensyn til framkommelighet for fotgjengere og syklister, samt de som benytter ulike hjelpemidler som gåstol og rullestol.
  • I forbindelse med oppføring av sperrer for å hindre sniking må man sikre at:

- Det må plasseres fysiske stengsler der det er nødvendig for å unngå at forsøk på sniking fører til trafikkfarlige situasjoner, for eksempel på gang- og sykkelveier.
- Eventuelle stengsler må ikke være estetisk forringende for grøntarealene og gang- og sykkelveiene, samtidig som de ikke må blokkere befolkningens tilgang til offentlige parkareal og gang- og sykkelveier. Blant annet må følgene steder undersøkes nøye for eventuelt behov og løsning for slik stengsel: Torshovdalen, Arkitekt Rivertz plass og parkarealet på andre siden av Uelands gate, Johan Sverdrups plass og grøntareal ved Maridalsveien og ved Lilleborg kirke.

3. Bydelen har følgende innspill til foreslått plassering av konkrete bomstasjoner:

  • R2_8S Atkomstvei til Myrens verksted: Bydelen mener at en stengning av gaten mellom Myrens verksted og Ring 2 framstår problematisk. Dette fordi den vil føre til mer trafikk på lokalveinettet og være til hinder for bolig og næring nært Ring 2. Tiltak på denne strekningen krever en løsning som er fleksibel for beboere og næring i området, sikrer tilgang for utrykningskjøretøyer og som ikke bidrar til økt trafikk på lokalveinettet.
  • R2_6 Kierschows gate: Bydelen mener at bomstasjon bør plasseres så nært ned mot Ring 2 som mulig for å synliggjøre bomsystemets tilkobling til ringveien og for å muliggjøre bomfri atkomst til Nordre gravlund (spesielt viktig for eldre som er avhengig av bil) og Geitmyra skolehage. Ny bomstasjon må ikke være til hinder for fotgjengere på fortau og syklende på ny byrute for sykkel.
  • R2_7 Uelands gate: Bydelen mener at bomstasjon i Uelands gate må plasseres slik at Thurmanns gate opprettholdes åpen mot Uelands gate, slik som i dag. En stengning av veien vil bidra til økt trafikk i lokalveinettet, blant annet ved at trafikken tvinges opp til rundkjøringa ved Gråbeinsletta, der det i dag er stor busstrafikk, og ned Stockfleths gate. Bydelen anmoder om at det vurderes en løsning som fjerner så lite gateparkering som mulig. Dette fordi oppføring av byruter for sykkel i Jutulveien og Stavangergata forespeiles å innebære at det fjernes et stort antall gateparkeringsplasser i området.
  • R2_12 Askergata/ R2_11 Ole Bulls gate/R2_14 Fagerheimgata: Bydelen mener at Ole Bulls gate bør holdes stengt ettersom det vil være særs uheldig med gjennomgangstrafikk i denne gaten da den fører rett opp i et boligområde. Videre ber vi om at det undersøkes hvorvidt det er mulig å løse bomplasseringen i krysset slik (se illustrasjon under):

- Enveis bomstasjon sørgående i Fagerheimgata, før innkjøring til
Askergata.
- Enveis bomstasjon i Askergata, østgående mot Fagerheimgata.
- Enveis bomstasjon nordgående i Fagerheimgata, mellom krysset Askergata x Fagerheimgata og krysset Fagerheimgata x Chr. Michelsens gate.


(Bydel Sagene)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse