– Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

Slik så det ut i Grefsenveien og Storokrysset klokken 10 om morgenen 31. mai, da Kjelsåsveien var stengt. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Til våren starter arbeidene i Grefsenveien. Mens buss skal erstatte trikk, blir fremkommeligheten for biler betydelig redusert. Tidvis vil Grefsenveien bli helt stengt. MEN: Arbeidene krever en omregulering senere, og Bymiljøetaten utelukker ikke å erverve ekstra eiendom.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.11.2017 kl 11:52

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Bildeserie

Grefsenveien, illustrasjon

Slik vil Grefsenveien bli. Bla til høyre for å se resten av strekningen. Foto: BYMILJØETATEN
Slik vil Grefsenveien bli. Bla til høyre for å se resten av strekningen. Foto: BYMILJØETATEN
Slik vil Grefsenveien bli. Bla til høyre for å se resten av strekningen. Foto: BYMILJØETATEN
Slik vil Grefsenveien bli. Bla til høyre for å se resten av strekningen. Foto: BYMILJØETATEN

Fakta: Grefsenveien

Historikk

  • Mars 2015: Brev fra byrådsavdeling for Miljø- og samferdsels (MOS) om å overta planer fra Statens Vegvesen Region Øst og Sporveien på Storokrysset og Grefsenveien. BYM bes om å «se på mulige løsninger for Storokrysset og Grefsenveien der det også tilrettelegges for syklister og utarbeide detaljregulering for Grefsenveien»
  • Juli 2016: Bestilling fra MOS på forprosjekt og reguleringsplan for Grefsenveien, fra Åsengata / Sandakerveien, til og med Storokrysset.
  • Oktober 2017: Videre arbeid deles i tre tiltak/prosjekt:

a) Trikketilpasning Grefsenveien (Storo og Åsengata) i regi av Sporveien (ref. brev fra MOS 06.10.17)
b) Reguleringsplan Storokrysset og Grefsenveien, fra Åsengata / Sandakerveien, til og med Storokrysset og inngående sykkelanlegg fra Disen til Storo (ref. brev fra MOS 06.10.17). Utkast til bestilling på forprosjekt og reguleringsplan utarbeides av BYM og sendes MOS i november.
c) Oppgradering trikkeinfrastruktur og VA-infrastruktur Grefsenveien «øvre» (Utkast til bestilling forprosjekt Grefsen øvre (trikkeprosjekt) sendt MOS). Sporveien vil overta ansvar for prosjektet etter fullført forprosjekt/utarbeidet styringdokument, dvs. november 2017.

Her bygges det

Del 1:

  • Oppgradering spor, gate og VA i øvre del av Grefsenveien (fra Disen holdeplass og ned til Storokrysset).
  • Byggestart planlagt våren 2018, ferdig høsten 2019.

Del 2:

  • Sportilpasninger i nedre del av Grefsenveien (fra Vitaminveikrysset og ned til Åsengata).
  • Planlagt andre halvdel av 2019.

Del 3:

  • Reguleringsarbeid for Storokrysset, Grefsenveien nedre (fra Vitaminveikrysset og ned til Åsengata) og sykkelfelt Grefsenveien øvre.
  • Starter vinteren 2018.

GREFSEN / STORO: I Grefsenveiprosjektet skal trikkeskinnene skiftes ut, slik at de blir klare for testkjøring med Oslos nye trikker i 2020. Samtidig skal en hovedvannledning, som ligger under veien, byttes ut.

Første fase er øvre del av Grefsenveien, mellom Storo og Disen. Deretter følger sporutbedringer på nedre del, fra Vitaminveikrysset til Åsengata. Til slutt skal selve Storokrysset skal bygges om (se faktaboks for detaljer).

SE ILLUSTRASJON AV HELE STREKNINGEN STORO-DISEN I BILDEGALLERIET!

Ingen trikk i 16 måneder

Gravingen mellom Storo og Disen starter våren 2018, og da reduseres også fremkommeligheten i Grefsenveien betydelig. Først skal vannledningene erstattes, og i mai stopper også all trikketrafikk mellom Storo og Kjelsås. 11- og 12-trikken vil snu ved Storo, mens buss for trikk erstatter transporten til Kjelsås. Strekningen vil være uten trikk i omlag 16 måneder.

I følge Bymiljøetaten vil det bli satt inn én buss per trikk som blir innstilt, til tross for at man samtidig oppfordrer folk til å la bilen stå.

– Ifølge beregninger fra Ruter ser det ut til å være tilstrekkelig da kapasiteten i dag på strekningen Storo-Kjelsås er relativt god. Dette er noe prosjektet vil se nærmere på/jobbe videre med. Forøvrig har vi også fått flere innspill fra bydelspolitikerne rundt dette, og det tar vi selvsagt med oss i den videre planleggingen, sier kommunikasjonsrådgiver Sven Øvergaard i Bymiljløetaten.

Stenges for biler

Også privatbiler vil få dårligere kår i anleggsperioden. Det skal graves i hele gatens bredde, og i perioder vil det være behov for å stenge Grefsenveien helt for trafikk. I disse periodene er det kun buss for trikk som får passere.

–­ Det er liten tvil om at det i anleggsperioden blir problematisk for bilister å benytte Grefsenveien. Arbeidene skal gjennomføres i hele veien, og en stor andel av tiltakene skal foregå relativt langt ned i bakken, sier prosjektleder for Grefsenveien i Bymiljøetaten, Maria Suhr.

Bymiljøetaten ønsker at beboere ovenfor Storokrysset skal la bilen stå i anleggsperioden, og heller benytte alternativ transport. For dem som må kjøre er Kjelsåsveien alternativ trasé til Ringveien mot øst, mens Maridalsveien er alternativ rute mot vest.

Begge disse veiene er allerede sterkt trafikerte i dag. Mange har nok også friskt i minne den kaotiske situasjonen i Grefsenveien da Kjelsåsveien ble helt stengt for gjennomkjøring ved vognhallen på Grefsen i mai i år.

Se bildet større

Morgenrushet i mai, da Kjelsåsveien var stengt. FOTO: LESERFOTO

I BU-møtet 2. november fortalte fungerende prosjektleder for Grefsenveien, Hanna Nordin, at Bymiljøetaten ser på muligheten for å åpne bommer i anleggsperioden, som den på Lofthus i retning Tonsen. Det er imidlertid ikke uproblematisk, siden det mangler fortau i boliggatene på Lofthus, veier som også er skolevei.

– Vi ser på flere alternative trafikkruter. Jeg skulle gjerne sagt at alt kommer til å gå fint, men det vil til tider være problematisk å ferdes i Grefsenveien, sæglig for bilister, sa Nordin.

Fjerner parkeringsplasser

I anleggsperioden, som vil pågå fra våren 2018 til høsten 2019, vil Bymiljøetaten prioritere å sikre adkomst til eiendommer og næring i, og i tilknytning til, Grefsenveien. En del gateparkering fjernes i nærliggende og berørte gater for å sikre adkomst til eiendommene, og fremkommelighet for bussene. Ladepunktene i Grefsenveien blir fjernet, og vil trolig bli reetablert i nærliggende gater.

Se bildet større

Parkeringsplassene, og ladepunktene, i Grefsenveien forsvinner. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Alternative kjøreruter, og periodene når Grefsenveien blir stengt, vil bli skiltet. Bymiljøetaten vil også informere beboere gjennom sine nettsider, nyhetsbrev i lokalmedia og beboermøter. De jobber også med en sms-varslingstjeneste.

Syklister prioriteres ikke nå

Tidlig i prosessen ble det klart at det var kollektivtrafikken og syklistene som skulle prioriteres, foran bilistene, i «nye» Grefsenveien. Lokalt ble det spurt om det var plass til alle trafikantgruppene innenfor den eksisterende veibredden.

Nå viser det seg at det er det ikke. Prosjektet har vist seg så omfattende, at arbeidene som nå skal gjøres mellom Storo og Disen, kun blir midlertidige. I sommer ble det klart at det planlagte sykkelfeltet nedover, i retning Storo, utsettes inntil videre.

Se bildet større

Bymiljøetatens skjematiske inndeling av trafikantgruppene i Grefsenveien, slik den vil bli etter oppgraderingen. Midtrabatten på 1,8 meter er helt nødvendig for fotgjengerkryssing av veien, fordi veien er så bred, opplyser etaten. I prosjektets siste fase skal det lages en ny regulering for at det skal bli plass til sykler også nedover mot Storo.

Ideelt sett skulle kollektivtrafikk og biler vært atskilte hele veien inn mot krysset i anleggsperioden, men dette ville krevd full ombygging av sporene i Storokrysset, et arbeid som må gjøres i forbindelse med reguleringen av Storokrysset.

– Det viste seg å være for ambisiøst å få til alt vi ville ha plass til. Å få til det krever en ny regulering i veien. Vi visste hele veien at vi ikke ville rekker å bli ferdig med Storokrysset, men prøvde å få til øvre del uten en omregulering, sa Siv Rønneberg leder for prosjektdivisjonen i Bymiljøetaten, da etaten redegjorde for status i prosjektet under bydelsutvalgsmøtet i Nordre Aker 2. november.

Må omregulere

Bymiljøetaten ønsket nemlig å gjennomføre arbeidene i den øvre delen av Grefsenveien (mellom Storo og Disen) som en ren byggesak, innenfor dagens reguleringsplan. I tilfellet ville det kun være de naboene som ble direkte berørt av arbeidene som hadde krav på å bli varslet. Et nabovarsel gikk ut til disse beboerne i fjor høst.

Se bildet større

FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Dermed ville arbeidet kunne gå "under radaren" i lokalmiljøet, ble det hevdet, og Bymiljøetaten møtte motstand lokalt for måten de la opp prosessen på.

Nå viser det seg at det må en ny reguleringsplan på plass, dersom kollektivtransporten skal få egen trasé, og det skal bli plass til sykkelvei også i retning Storo. Det er det imidlertid ikke tid til, hvis trikkeinfrastrukturen skal bli klar for testkjøring. Dermed venter man med en omregulering til arbeidet med selve Storokrysset starter vinteren 2018.

– Slik det ligger an nå er det Sporveien som har størst behov for prosjektet, slik at det blir ferdig til de nye trikkene kommer, redegjorde Rønneberg i BU-møtet.

– Sporveien har tatt over prosjektet og gjennomføring fra og med oktober, mens Bymiljøetaten fullfører forprosjektet og overfører prosjektledere til Sporveien, sa hun.

Fungerende prosjektleder Hanna Nordin sa at ved å lage en ny reguleringsplan for nederste del av Grefsenveien, vil Bymiljøetaten kunne erverve mer grunn fra eiendommene nederst i veien dersom det viser seg at man trenger mer veiareal enn i dag.

– Uten si at det blir løsningen, la hun til.

Slik skal køen i kollektivfeltet reduseres

Se bildet større

Klokken 15 31. mai var det igjen lange køer i Grefsenveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Utydelige kjørefelt inn mot Storokrysset bidrar i perioder til lange køer fra Disen og inn mot Storokrysset. Antallet bilister som svinger til venstre og østover på Ring 3 er høyt, målt opp til 40 prosent av de som kjører inn mot krysset i morgenrushet (fra trafikktelling i desember 2016), ifølge Bymiljøetaten.

Trikk og buss blir stående i samme kø som bilene inn mot Storo, noe som skaper store forsinkelser mellom Disen og Storo. Målinger viser at køen med biler kan strekke seg over 200 meter i eksisterende kollektivfelt, til tross for at kollektivfeltet avsluttes ca. 100 meter før Storokrysset.

– I påvente av reguleringen av Storokrysset legger vi opp til et begrenset venstresvingefelt i trikketraséen for å bedre trafikkavviklingen gjennom krysset. Imidlertid begrenses dette feltet til ca. 100 meter, opplyser Bymiljøetatens prosjektleder for Grefsenveien, Maria Suhr.

–­ Det betyr 100 meter lang kø av biler i kollektivfeltet – og det kun i perioder med mye trafikk – sammenlignet med opp mot 200 meter som det ofte er i dag, sier hun.

– I denne fasen er det altså gjort en avveining av hvordan trafikkarealet skal deles mellom trafikantgruppene. Vi tar nå mest hensyn til kollektivtrafikken, noe mindre til bilistene og aller minst til syklistene som må vente til arbeidet med Storokrysset er ferdig før de får eget sykkelfelt fra Lettvintveien og ned til Storokrysset, sier Suhr.

Dialog med lokalmiljøet

Se bildet større

Fungerende prosjektleder, Hanna Nordin, informerte bydelsutvalget 2. november. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Da Bymiljøetaten besøkte bydelsutvalgsmøtet 2. november, understreket de at de ønsker en åpen prosess slik at beboere og næringslivet i området ved Grefsenveien vil oppleve forutsigbarhet i anleggsperioden.

– Vi ønsker dialog med dere som er lokale, og som har best kunnskap om hvordan trafikkavviklingen kan optimaliseres i denne krevende byggeperioden. Bymiljøetaten ønsker en workshop eller arbeidsgruppe bestående av ulike trafikantgrupper, sa fungerende prosjektleder Hanna Nordin.

Bydelsutvalget utnevnte lederen og nestlederen i bydelens miljø-, plan og samferdselskomité, Terje Olav Moen (Ap) og Ingeborg Briseid Kraft (V), til å sitte i denne gruppa. De skal også plukke ut beboerrepresentanter.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse