ANNONSE
Annonse

Departementet sier nei til tennishall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet avviser dispensasjonen fra reguleringsplanen på Disenjordet. Dermed får ikke Grefsen tennisklubb bygge tennishall her. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Kommunal- og moderniseringsepartementet stiller seg bak fylkesmannens nei til å bygge tennishall på Disenjordet. – Vi vil fortsette å se hvilke muligheter som finnes, sier Paal Olafsen i Grefsen tennisklubb.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.12.2017 kl 17:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

DISEN: Grefsen tennisklubb fikk i mars nei fra fylkesmannen til å bygge hall på Disenjordet på dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan. Disenjordet er i dag regulert til parkformål.

Fylkesmannens avgjørelse ble påklaget av tennisklubben, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som nå har satt et endelig punktum for dispensasjonssaken.

Bakgrunn

«Sakens bakgrunn er at Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten avslo i brev 11. juli 2014, søknad om dispensasjon fra reguleringsformålet park i reguleringsplan for oppføring av tennishall på Disenjordet. I vedtak 28. april 2015 ble avslaget omgjort etter klage, og dispensasjon innvilget. Vedtaket ble påklaget av 203 klagere, og saken ble i Oslo kommunes brev 22. juni 2015 oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for behandling,» skriver departementet i brevet fra november i år.

Videre at fylkesmannen fant at kommunens interesseavveining etter plan- og bygningsloven § 19-2 var bygget på saklige og relevante hensyn, og stadfestet i vedtak 16. desember 2015 kommunens vedtak.

«Fylkesmannens vedtak 16. desember 2015 ble klaget inn til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ba i brev 16. desember 2016 om en nærmere redegjørelse fra fylkesmannen, og fylkesmannen besluttet på den bakgrunn å se på dispensasjonssaken på nytt.»

«Fylkesmannen fattet i brev 27. mars 2017 vedtak om omgjøring av sitt tidligere vedtak om å stadfeste dispensasjon fra reguleringsplanen. Vedtaket ble omgjort som ugyldig etter forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c. Fylkesmannen la vekt på at tennishallen vil kunne få store konsekvenser både for opplevelsen og bruken av parken, og vurderte at de hensyn som reguleringsplanen skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt. Videre mente fylkesmannen at avviket mellom gjeldende regulering og omsøkte tiltak må anses som så vesentlig at fordelene ikke kan anses som klart større enn ulempene tiltaket medfører for parken og omgivelsene,» står det videre i brevet fra departementet.

På bakgrunn av dette fant fylkesmannen at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke var til stede.

Tilstrekkelig vurdering?

Grefsen tennisklubb, som opprinnelig fikk dispensasjon fra reguleringsplanen, påklaget i brev 8. mai 2017 omgjøringsvedtaket.

«Klager stiller spørsmål til om fylkesmannen har foretatt en selvstendig og tilstrekkelig vurdering i forhold til vurderingstemaene i plan- og bygningsloven § 19-2. Tennisklubben mener formålet med reguleringsbestemmelsene må tolkes i lys av samfunnsutviklingen og den faktiske bruken av eiendommen i ettertid. Klager hevder også at tiltaket vil kunne bidra til et helhetlig samlingspunkt og aktivitetsområde i nærmiljøet,» står det også i bakgrunnen for saken.

– Ikke uvesentlig forskjell

Videre at fylkesmannen i sitt første vedtak av 16. desember 2015 la vekt på at hallen opptar en flate på 2204 kvadratmeter av et parkareal på 40.000 kvadratmeter, og at aktiviteten og rekreasjonen som utøves på jordet i dag ville kunne fortsette som før.

I sin vurdering i omgjøringsvedtak 27. mars 2017 viser fylkesmannen til at forskjellen mellom en åpen, inngjerdet tennisbane og en stor hall ikke er uvesentlig. Tennishallen blir et stort bygg, og landskapsrommet på stedet vil bli endret. Fylkesmannen fant etter ny vurdering at hensynene som reguleringsplanen skal ivareta blir vesentlig tilsidesatt, og fant dessuten at fordelene ved å gi dispensasjon ikke var klart større enn ulempene tiltaket vil medføre for parken og omgivelsene.

«Departementet viser til at tiltaket i all hovedsak gir en fordel for en begrenset krets av personer med medlemskap i tennisklubben. Vi kan derfor ikke se at tiltaket, slik klager hevder, vil kunne bidra til et helhetlig samlingspunkt og aktivitetsområde i nærmiljøet. Snarere vil tiltakets virkning i landskapet kunne få konsekvenser for både opplevelsen og bruken av parken,» skriver departementet videre i avgjørelsen.

Og at hensynet bak reguleringsformålet park er at området skal være ubebygd av hensyn til allmennheten.

Annen virkning

«Selv om allmennheten allerede i dag ikke har fri tilgang til dagens tennisbaner, vil bygging av en hall få en annen virkning for opplevelsen og bruken av parken. Det følger av loven at oppføring av tennishall vil være et permanent tiltak, og departementet finner at en dispensasjon med en tidsbegrensning på 30 år ikke kan anses som midlertidig, slik kommunen har lagt til grunn,» står det videre.

Selve vedtaket lyder:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettholder fylkesmannens vedtak 27. mars 2017 om omgjøring av eget vedtak 16. desember 2015, slik at det ikke gis dispensasjon for oppføring av tennishall på gnr 75 bnr 92. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.»

Tennisklubben

Grefsen tennisklubb, ved Paal Olafsen, kommenterer avgjørelsen slik:

– Vi har fått vedtaket og tar det til etterretning. Klubben har fortsatt behov for større banekapasitet i vinterhalvåret og et helhetlig tilbud gjennom hele året. Vi vil fortsette å se hvilke muligheter som finnes for å dekke det behovet. Klubben vokser. Per i dag har vi bare to baner i boble for nesten 500 medlemmer, og vi jobber videre for å gi medlemmene et bedre tilbud, sier Olafsen.

Paal Olafsen (t.h.) og Per Henrik Hovelsrud i Grefsen Tennisklubb under et møte i bydelsutvalget i 2016. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Han fortsetter:

– Vi har stor pågang av barn og unge som ønsker å spille tennis etter skolen, og mange spillere som deltar i organisert turneringsspill. Vi opplever at tennissporten er i vekst i nærområdet, og er et positivt tilbud for alle aldersgrupper.

Aksjonsgruppa

Beboerne som ikke ønsket hall på Disenjordet er fornøyde.

– Vi er veldig fornøyde med det endelige utfallet, dette vedtaket gir tilbake troen på at det nytter. Ønsker også og understreke at det ikke er tennis vi er i mot men det å sette opp en mastodont av en hall i en grønn lunge, sier Jørn Lie i naboaksjonen mot permanent tennishall på jordet.

Jørn Lie. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Han fortsetter:

– Dette har tatt mye tid og krefter og takk og lov at enkelte etater også så det som vi så, for uten dem ville ikke dette gått. Vi håper nå at bydelen ser parken og mulighetene til å gjøre den attraktiv for allmenheten.

LES OGSÅ: Mange ville fortelle hva de ønsker seg på Disenjordet

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse