Arbeid og velferd er nøkkelen til et godt liv

Gaute Gaasemyr. FOTO: PRIVAT

MENINGER: Helt siden Venstre ble stiftet i 1884, har sosialt ansvar vært en av grunnpilarene i Venstres politikk.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.09.2017 kl 11:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Venstres reformpolitikk ga grunnlag for flere viktige sosiale reformer. Lov om sykeforsikring av 1909, de Castbergske barnelover av 1915 og Folketrygdloven av 1967 er eksempler på velferdsreformer som Venstre har stått bak eller har vært sterke bidragsytere til. En sterk velferdsstat som stiller opp for deg når du trenger det og som gir deg muligheten til å leve det livet du ønsker er essensielt for et sosialliberalt parti som Venstre.

For de fleste av oss er deltakelse i arbeidslivet viktig for å kunne forsørge seg selv økonomisk og for å bygge sosiale nettverk. Derfor er et sentralt mål for Venstres velferdspolitikk at flest mulig er i arbeid. Manglende deltakelse i arbeidslivet er ofte en årsak til fattigdom, som igjen er en årsak til sosial eksklusjon, både blant barn og voksne.

Venstre vil derfor videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen, og bygge videre på samarbeidet mellom partene i arbeidslivet og tilhørende organisasjoner. Samtidig er det viktig å forebygge sosial dumping gjennom tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Her vil Venstre opprette flere nasjonale sentra mot arbeidslivskriminalitet. I tillegg er det viktig å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne lettere kan delta i arbeidslivet. Venstre vil derfor sørge for at arbeidsplasser tilpasses den enkeltes fysiske behov, opprette flere arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, og bedre mulighetene for omskolering, arbeidstrening og praksisplasser.

For å motvirke passivitet gjennom å kun motta trygd vil Venstre utrede en reform med tilpasset arbeid kombinert med offentlig stønad. Her vil kommunen få et spesielt ansvar som arbeidsgiver. Da det i tillegg er betydelige forskjeller i utbetaling for helserelaterte ytelser som uførestønad, sykepenger og arbeidsavklaringspenger, og dagpenger ved arbeidsledighet, ønsker Venstre også å utrede muligheten for å jevne ut nivået på satsene for ovennevnte utbetalinger.

For mange barn er det en belastning å vokse opp uten tilgang til de samme materielle godene som de fleste av sine jevnaldrende. Venstre ønsker derfor å innføre gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier, nasjonal minstenorm for økonomisk sosialhjelp, samtidig som barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelpen for familier som har behov for dette. Dette vil være målrettede tiltak i kampen mot fattigdom her til lands.

For Venstre er det viktig at velferdsstaten klarer å møte de utfordringene samfunnet står overfor, både når det gjelder økonomi, arbeidsmarked og demografi. Men grunnlinjen ligger fast, velferdsstaten skal ta vare på de svakeste i samfunnet og legge til rette for at alle kan leve det livet de ønsker, både i dag og i framtida.

Gaute Gaasemyr
Nestleder Nordre Aker Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse