Bydelsbudsjettet var urealistisk

 

Det må være systemfeil i hvordan vi planlegger og budsjetterer for mange av våre viktige offentlige oppgaver. I løpet av sommeren har vi fått store op...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.08.2008 kl 10:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det må være systemfeil i hvordan vi planlegger og budsjetterer for mange av våre viktige offentlige oppgaver. I løpet av sommeren har vi fått store oppslag i media om «Katastrofal bydelsøkonomi» i Nordre Aker fordi det er behov for langt flere sykehjemsplasser enn det er budsjett for. Videre har vi fått oppslag om «Overmedisinering og underernæring» på Tåsen sykehjem på grunn av dårlig bemanning. De siste dagene har vi lest om «Skolen sprengt – Engebråten har over 200 flere elever enn den er bygget for». Hva er fellestrekkene ved disse sakene? Jeg mener det blant annet må være en fundamental svikt i hvordan vi planlegger og styrer prosessene forut for behandlingen av de årlige budsjetter i bystyre og bydelsutvalg.

Som helt ny i bydelspolitikken var jeg med på å godkjenne budsjettet for Bydel Nordre Aker i desember i fjor. Bydelsdirektørens forslag ble godkjent med bare små endringer. Budsjettdiskusjonen i bydelsutvalgsmøte den 13. desember var preget av de enkelte partienes behov for å markere sine hjertesaker, og det var få spørsmål om de store postene eller om disse var realistisk budsjettert. I ettertid er det lett å se at budsjettet for sykehjemsplasser måtte være urealistisk. Det er bare å se på tallene for utviklingen i alderssammensetningen i bydelen og det faktiske behov for sykehjemsplasser slik det hadde utviklet seg gjennom annet halvår 2007. Her må vi politikere ta ansvaret for at vi godkjente et budsjett som vi burde erkjent var urealistisk.

På Tåsenhjemmet har tilsynsutvalgene gjennom flere år gitt tydelig beskjed om at bemanningen er for liten til at beboerne får den pleie som er forutsatt. Spesielt gjelder dette korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Resultatet er at enkelte beboere får lengre opphold enn nødvendig. Og vi får situasjoner med overmedisinering og underernæring. Hva er så gjort med det som tilsynsutvalgene har påpekt gjennom flere år? Så vidt jeg vet svært lite. Her må det igjen være en systemsvikt og mangel på ansvarlig ledelse både på politisk og administrativt plan.

I Aften 12. august er det fyldig omtale av overfylte skoler. Engebråten og Ullevål er blant de med størst problemer. Av artikkelen fremgår det blant annet at «Kommunen har ingen umiddelbare planer for å løse kapasitetsproblemene». Utdanningsetaten, som har ansvaret for skolene i Oslo, skylder på Utviklings- og kompetanseetaten som har ansvaret for befolkningsprognosene! Dette er nok et eksempel på systemsvikt. Holdningen til Utdanningsetaten, som ser ut til å fraskrive seg ansvaret, gjør meg direkte opprørt. Nå må de ansvarlige i byråd og bystyret ta seg sammen og sørge for at bygging av ny ungdomsskole i Nordre Aker blir satt i gang. Behovet er der og de neste årene vil det ventelig være nok av kapasitet i byggebransjen.

Planlegging og budsjettering er krevende. Som politikere er det vårt ansvar at vi har både administrative og politiske mekanismer som sikrer sammenheng mellom de mål vi setter og de midler vi har til rådighet. Bare dette vil gi oss realistiske budsjetter.

Per H. Christiansen

Siviløkonom, statsviter og bydelspolitiker (H) i Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse