«Byrådet budsjetterer ikke i et øst og vest-skille»

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP/ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

KOMMENTAR: – Men fordi elevene kommer til skolen med ulik «bagasje», må vi ta noen grep for at skolen bidrar til å utjevne forskjellene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2018 kl 15:24

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

8. april hadde venstrepolitiker og lærer May-Brith Døssland, ved Kringsjå skole, et innlegg i Nordre Aker Budstikke, og hvor hun uttrykker stor bekymring for elever ved skolen, som resultat av byrådets kutt i driftsrammen for Kringsjå skole.

I et innlegg 8.april er May-Brith Døssland bekymret for om Kringsjå skole vil få et tilstrekkelig budsjett til å kunne gi et godt tilbud til alle elevene.

Jeg deler absolutt bekymringene til foreldreutvalg, lærere og rektorer på skoler som mener de har utfordringer med å gi alle elever en best mulig opplæring. Byrådet på sin side er opptatt av at Oslo skal ha en sterk offentlig fellesskole over hele byen.

Men fordi elevene kommer til skolen med ulik «bagasje» må vi ta noen grep for at skolen bidrar til å utjevne forskjellene.

Helt siden 2004 har Oslo hatt modeller for å fordele en liten andel av skoleressursene slik at skoler i områder med størst levekårsutfordringer får noe ekstra midler. Dette er det tverrpolitisk enighet om.

Målet er at modellen for fordeling skal treffe best mulig i forhold til elevgruppas utfordringer og behov. Til nå har Kringsjå vært en av skolene som har fått mest, og mer enn mange av skolene i eksempelvis bydel Stovner og Søndre Nordstrand hvor levekårsforholdene er langt mer utfordrende.

På grunnlag av en omfattende utredning, ble det foreslått justeringer i modellen med dels nye kriterier som er mer treffsikre. Det betyr at områder hvor det er mange familier med lav utdanning, lav inntekt og mange barnevernsvedtak, vil skolene få noe ekstra midler for å kompensere for utfordringene slike forhold medfører.

Jeg har forståelse for at det er krevende for Kringsjå skole å justere skoledriften på grunn av budsjettendringer. Fakta er at for Kringsjå skole beløper endringer i tildeling som følge av forandring i modellen seg til 0,9 mill. Den øvrige reduksjonen i skolenes budsjetter skyldes nedgang i antall elever. En slik reduksjon ville funnet sted også om den gamle modellen hadde blitt videreført.

Det blir derfor feil å si at ressursfordelingsmodellen resulterer i et kutt på 1,8 mill. Sannheten er at elevtallet står for halve beløpet. Døssland skriver også at Kringsjå skole har en stor andel minoritetsspråklige elever som krever ekstra oppfølging. Hvis dette er elever som får eget vedtak om særskilt opplæring er dette elever som gir økt bevilgning innenfor den ressursfordelingsmodellen vi har nå, slik det også var tidligere.

Alle barn, enten de vokser opp øst eller vest i byen, trenger at lærerne har tid til å se dem, tilrettelegge for læring tilpasset deres nivå og få ut potensialet i hvert barn. Derfor har byrådet kjempet gjennom midler til å ansette 200 nye lærere i Osloskolen.

Fordelingen ble avsluttet rett før jul og da fikk Kringsjå skole en fast, ny lærerstilling. I tillegg kommer det nå en ny statlig lærernorm der Osloskolen er forespeilet 340 nye lærere. Denne lærernormen har SV kjempet for i mange år.

Byrådet budsjetterer ikke med utgangspunkt i et øst og vest-skille. Målet om like muligheter står sterk i byrådet. Men skal alle barn få tilgang til den friheten en god skole gir må vi gi noe mer ressurser til de skolene som er forventet å ha de største behovene på grunn av elevenes bakgrunn.

Det skal ikke være slik at sosial bakgrunn i så stor grad påvirker mulighetene våre seinere. Å behandle alle likt, fører til urettferdig ulikhet.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse