ANNONSE
Annonse

Sporveien:

Det dreier seg om to dispensasjoner i Grefsenveien

Det skal gjøres omfattende arbeider i Grefsenveien det kommende halvannet året. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

DEBATT: Fremstillingen i artikkelen etterlater et inntrykk av at eksisterende reguleringsplan er utilstrekkelig for den valgte løsningen, siden det må søkes om dispensasjon på flere områder.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kommentar fra Sporveien rundt oppgraderingen av Grefsenveien

Det er startet en underskriftskampanje, blant annet omtalt i Nordre Aker Budstikke 28.1., for å bringe det forestående arbeidet i Grefsenveien inn for Oslo bystyre. Vi ønsker å kommentere deler av innholdet i denne saken.

Politisk behandling i april

For å ta det politiske aspektet først: Planlagte tiltak i Grefsenveien er ikke politisk behandlet i Oslo på nåværende tidspunkt, men det er lagt opp til at saken skal behandles av Oslo bystyre 25. april. Beslutningsunderlaget som skal presenteres politikerne jobber Sporveien med i disse dager. Rapporten skal gi byens politikere en grundig orientering rundt hvordan infrastrukturkabalen, både over og under bakken, er planlagt løst, hvilke kompromisser som er gjort og hvorfor. Rapporten skal også fortelle om sammenhengen mellom løsninger og overordnede planer, behov og mål. Dette skal gi politikerne et solid beslutningsunderlag rundt valg av løsning og gjennomføring.

To dispensasjonssøknader

Det hevdes i artikkelen i Nordre Aker Budstikke at beboernes medvirkningsmuligheter har vært minimale siden kommunen ved Plan- og bygningsetaten vil behandle dette som en byggesak. Årsaken til at tiltaket som helhet ikke er vurdert som en reguleringssak, er at veitiltakene er planlagt innenfor offentlig regulert veiformål. Valget av løsning og prosess er avklart med Plan- og bygningsetaten, som vil behandle planlagte tiltak gjennom byggesaksprosess.

Fremstillingen i artikkelen etterlater et inntrykk av at eksisterende reguleringsplan er utilstrekkelig for den valgte løsningen, siden det må søkes om dispensasjon på flere områder. I realiteten dreier seg om to dispensasjonssøknader.

BAKGRUNNEN: Beboerne bringer Grefsenveien inn for Oslo bystyre

Den ene dispensasjonen gjelder et nytt fordrøyningsanlegg for overvann, som skal etableres på kommunal grunn overfor Disen vendesløyfe. Dette blir en del av et større overvannsanlegg for området og skal sørge for separering av overvannet og kloakken, som i dag går i en overfylt fellesledning gjennom boligområdet fra Disen til Engveien. Ved store nedbørsmengder øker dette faren for at boliger i området oversvømmes med kloakk og overvann.

Her vil vi presisere at anlegget, når det er ferdig, vil ligge usynlig under bakken og det er liten tvil om at dette fordrøyningsanlegget gir langt større fordeler enn ulemper, både for beboerne, byens ledningsanlegg og resipienter.

Det andre dispensasjonsforholdet gjelder omdisponering av ca. 20 x 2,2 meter offentlig kjørevei til offentlig sykkelfelt ved Storokrysset. I dag benyttes dette arealet til biloppstilling og det er vurdert at fordelen med å omdisponere arealet for alle de som bruker veien til å sykle i retning Kjelsås, er vesentlig større enn ulempen av å miste et fåtall oppstilte biler.

Det skal også bli sykkelfelt overfor Disen vendesløyfe, hvor Bymiljøetaten har igangsatt planer for etablering av sykkelfelt fra Disen til Midtoddveien. Dette vil effektivt hindre de såkalte «monsterparkeringene» som artikkelen henviser til.

Utover disse kommentarene, som er tilknyttet denne artikkelen i Nordre Aker Budstikke, ønsker vi å komme med noen betraktninger rundt løsningen som er valgt for Grefsenveien.

Flere kompromisser som alle har sluttet seg til

Med de begrensninger som finnes i prosjektet rundt veibredde, innmeldte behov og planer, infrastruktur under bakken og fremkommelighet så har prosjektet gjort maksimalt ut av hva som er mulig innenfor eksisterende veiareal, men å gjøre alle helt til lags er ikke mulig. Sporveien kan heller ikke sette til side politiske vedtak, for eksempel beslutningen om sykkelfelt i Grefsenveien.

Et av kompromissene som ble nødvendig var at kollektivtrafikken skal dele trasé med bil ut av krysset i retning Disen. Valget av en slik løsning skyldes at de trafikale problemene i denne kjøreretningen er langt mindre enn motsatt vei. Denne løsningen har alle involverte parter sluttet seg til, selv om Sporveien har et uttalt ønske om at trikken skal få kjøre mest mulig i egen trase.

Kollektivtrafikken har med dette fått egen trasé, der behovet er størst, mellom Disen og Engveien. Trafikkfaglige avveininger har gjort at det separate kollektivfeltet ikke strekker seg helt inn til Storokrysset. Endelig løsning for disponering av Grefsenveien, mellom Storo og Engveien, bør løses i sammenheng med en fremtidig plan for Storokrysset.

Et annet kompromiss omhandler utskiftingen av den snart 100 år gamle og underdimensjonerte hovedvannledningen. I dag ligger vannledningen midt i veien, under trikketraséen, og en fortsatt plassering under trikkeinfrastrukturen er uaktuelt siden det hindrer Vann- og avløpsetaten adgang til anlegget. Det å skifte ut denne vannledningen, en av to hovedvannledninger inn til byen, med en større ledning legger føringer for det spillerommet man har for infrastrukturen over bakken.

Neste fase

Det sås tvil i artikkelen om at det senere vil være mulig å etablere sykkelfelt også inn mot Storokrysset, uten ekspropriering eller rivning av privat bebyggelse. Vi ønsker ikke å forskuttere hva som kommer ut av reguleringsprosessen som nå skal gjennomføres rundt Storokrysset, men vi mener det bør være mulig å få til en god sykkelløsning fra Lettvintveien til Storo når dette ses i sammenheng Storokrysset-Engveien, uten at det medfører store konsekvenser for beboerne.

Vi har stor respekt for at naboer og andre interessenter engasjerer seg i de løsninger som velges for å sikre en god og helhetlig infrastruktur for byens befolkning. I dette prosjektet, som i andre, er det gjort avveininger og valg som ikke tilfredsstiller alle interesser og behov fullt ut, men utfra det veiarealet som er til rådighet har prosjektet gjort sitt ytterste for å finne gode løsninger. Vi har stor tro på at de løsningene som er planlagt blir til glede for områdets beboere og andre som bruker Grefsenveien, og at planene passer godt inn i en større helhet.

Cato Asperud
Kommunikasjonssjef i Sporveien

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse