ANNONSE
Annonse

Kommentar:

– Det er ikke for sent

Erik Borge Skei, medlem Nordre Aker Venstre Foto: ARKIV NORDRE AKER BUDSTIKKE

Fortettingsplanene på nedre Grefsen: – På samme måte som bystyret – med partier av ulike farger og valører - gikk inn for dette samlet, bør bystyret samlet kunne gjøre dette om.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.03.2016 kl 09:15

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Oslos nylig vedtatte ”Kommuneplan 2030” skal peke ut en god fremtidskurs for byen vår. Visjonen er ”Smart, trygg og grønn by”. Intensjonen har vært at denne visjonen skal inkludere både urban, kollektivbasert fortetting, og respektfull bevaring av grønt- og småhusområder.

I en avveining er blokker på nedre Grefsen feil valg.

Mange av oss ønsker en grønn, miljøvennlig by. En viktig forutsetning for å nå et slikt mål er at flest mulig går, sykler eller reiser kollektivt. Derfor vil man konsentrere en stor del av boligutbyggingen rundt store kollektivknutepunkt, også kalt ”knutepunktfortetting”. Det betyr å bygge relativt tett ved utvalgte T-banestasjoner. Da vil flere ha gangavstand og reise kollektivt til skole eller arbeid.

Mange vil kunne klare seg uten bil i hverdagen. Det gir renere luft. Det gir også et roligere og bedre bymiljø for alle. Samtidig gir det mindre kø og forsinkelser for de som må bruke bilen.

Oslo trenger nye boliger, og ulike strategier har vist et potensial på omkring 120 000. Gamle industriområder som Nydalen og Frysjaveienområdet er spesielt godt egnet.

Kombinasjonen av knutepunkt og områder uten etablerte bomiljø er de perfekte utviklingsområdene.

Historien viser at vi slett ikke har vært noen sinker når det gjelder utbygging i Nordre Aker:

Nydalen er de siste 20 årene blitt forvandlet fra industriområde til arbeids- og studiested for 18.000 personer og bosted for 4000. Nå foreslår Avantor hele 3000 leiligheter og 10.000 arbeidsplasser til gjennom planen ”Nydalen+”. Planen er ikke behandlet eller godkjent, men bydelen har vært åpen for å diskutere noe mer utbygging dersom det samtidig skapes nye parker, grøntområder og gode byrom på bakkeplan.

Storo er allerede fortettet betydelig, og nå reiser også stasjonsbyen ”Grefsen stasjon” seg.

Ullevål stadion, og området omkring, er også pekt ut som et område for knutepunktfortetting.

Frysjaveienområdet er pekt ut som et utbyggingsområde i ytre by, med betydelig utbygging på kanskje omkring 1500 nye boliger.

I alle disse prosjektene må det sikres kvalitet og harmonisering med områdene omkring – og at det tas hensyn spesielt til høyder og trafikkforhold. Det har likevel ikke vært noen prinsipiell motstand mot utbygging hos oss, bortsett fra en skepsis knyttet til stasjonsbyen, da knyttet til sikt for boliger ovenfor ringveien og refleksjon av støy.

Fullt så enkelt er det ikke når området omkring et knutepunkt er bebygget fra før. Da oppstår dilemmaer. For en av Oslos kvaliteter er varierte bomiljø. Og varierte lokalsamfunn. Denne variasjonen har en verdi i seg selv. Det gir valgmuligheter. Det gir noe for ulike behov. Derfor er det fint at vi har urbane områder som utvikles videre, blant annet med flere torg, møteplasser, gågater og grøntområder. I tillegg har vi blant annet i Nordre Aker mange flotte småhusområder som har store bokvaliteter og tilsvarende bruksverdi. Bevaring av småhusområdene i byen vår er i seg selv viktig.

På nedre Grefsen går motstanden på nettopp dette. En fortetting vil bryte inn i et etablert, sammenhengende småhusområde. Det har ingen naturlig avgrensning. En utbygging vil lett gi redusert bokvalitet og sikt for områdene omkring.

Og det er betydelig utbygging i Storo- og Nydalenområdet allerede – noe gjennomført – og mer kommer. Det må være lov å hevde at vi allerede har knutepunktfortettet kraftig i området. Å rive 260 småhus, til en verdi av kanskje to milliarder, gir heller ikke nødvendigvis et godt regnestykke, verken i et samfunnsøkonomisk eller miljømessig perspektiv. Og i denne modellen ligger heller ikke oppbrutte lokal- og bomiljø, eller kulturhistoriske og arkitektoniske verdier der noen av bygningen er på byantikvarens gule liste.

Det er nå to strategier om man mener blokker på nedre del av Grefsen ikke er klokt:

Det skal i følge kommuneplanen lages en helhetlig, overordnet plan for området før det er aktuelt med økt utnyttelse. Når denne planen legges, kan man regulere for lav utnyttelse i småhusområdene slik at disse i praksis bevares i stor grad som i dag.

Planen kan omgjøres enten nå eller, mer sannsynlig, ved neste revisjon.

Denne saken representerer et reelt dilemma, og har overordnet, politisk betydning. Det er et viktig prinsipp at fornyelse skal skje med respekt for det eksisterende. Det finnes mange grelle eksempler på at bygninger er revet, og erstattet av noe mer moderne, der noe vesentlig har gått tapt på veien.

Det skjer ofte med gode intensjoner. Det er en fare for at det nettopp er dette som nå kan skje på nedre Grefsen – selv om det ennå ikke er for sent.

I første omgang må bydelsutvalget rette en tverrpolitisk henvendelse til bystyret. Så bør bystyret gripe muligheten til å vurdere saken på nytt. På samme måte som bystyret – med partier av ulike farger og valører - gikk inn for dette samlet, bør bystyret samlet kunne gjøre dette om.

Dette vil ikke bety å vrake selve konseptet knutepunktfortetting, men å gjøre dette med lokale tilpasninger. Det må innebære å bevare småhusbebyggelsen på nedre Grefsen.

Erik Borge Skei
Medlem Nordre Aker Venstre

Følg saken rundt «kommunedelplan-avsløringen» her.

LES BAKGRUNNEN: Frykter blokk-sjokk: Åpner for fortetting av småhusområdet på nedre Grefsen

LES OGSÅ:

Følg saken om kommunedelplan-avsløringen og fortetting av nedre Grefsen, her.

Nordre Aker Budstikke: Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse