Finanskrisa viser at kapitalismen er udemokratisk

Finanskrisa er den mest alvorlige økonomiske krisa på tretti år. Men det er ikke de som er ansvarlige for sammenbruddet som sitter igjen med regninga....

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.10.2008 kl 15:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Finanskrisa er den mest alvorlige økonomiske krisa på tretti år. Men det er ikke de som er ansvarlige for sammenbruddet som sitter igjen med regninga. Det er ikke de nyrikes villaer som tvangsselges eller portene på børsen som lukkes for siste gang. Like sikkert som at det er eierne og spekulantene som alltid kommer best ut av de gode årene, er det at det er vanlige arbeidsfolk, låntagere og de fattigste som sitter igjen med regninga når vekst går over i nedgang, krise og sammenbrudd. Sosialistisk Ungdom mener at finanskrisa aktualiserer behovet for en mer prinsipiell og bredere debatt om vårt økonomiske system enn den som kommer til uttrykk på avisens forsider. Finanskrisa er ikke et utslag av tilfeldigheter, eller dumskap, men et nærmest uunngåelig produkt av et økonomisk system som mangler demokratisk styring, gjennomsiktighet og kortsiktig profittmaksimering.

Kapitalismen er et grunnleggende udemokratisk system. Mangelen på demokrati er både et problem på den enkelte arbeidsplass og i økonomien som helhet. Det demokratiske underskuddet i arbeidslivet gjør det umulig for ansatte å stille ledelsen til ansvar for kortsiktige løsninger, grådighet og katastrofale feilvalg – av den typen ledelsen og eierne av amerikanske banker og forsikringsselskaper har stått for. Mangelen på åpenhet og mulighet for demokratisk regulering gjør det også umulig å få innsyn i hva som skjer i de enkelte styrerom, og hvilke konsekvenser det får for resten av økonomien. Den utløsende årsaken til den nå pågående finanskrisa er nettopp at banker i skjul har blandet "råtne" lån med "gode" lån og lurt hverandre i et innfløkt og uoversiktlig system preget av muligheten for stor fortjeneste ved kortsiktig spekulasjon.

SU krever derfor at finanskrisa motvirkes av tiltak som bidrar til å demokratisere økonomien, og dermed fjerne grunnlaget for fremtidige økonomiske sammenbrudd. SU mener at det demokratiske underskuddet i arbeidslivet må fjernes. Dersom de ansatte kan stille ledelsen til ansvar, forsvinner muligheten til å spekulere bort lønnsomme arbeidsplasser og inngå avtaler som setter jobber i fare og strider mot sunn fornuft. SU krever større offentlig eierskap, og demokratisk kontroll over markedet. Finansinstitusjoner bør i stor grad eies direkte av fellesskapet, eller styres gjennom strenge reguleringer som hindrer kortsiktig spekulasjon og kanaliserer investeringer dit er samfunnsmessige behov. SU vil fortsette å kjempe mot privatisering av velferdstjenester, og for offentlig eierskap i store bedrifter som er viktige for hele samfunnet, slik at velferdstilbud ikke blir handelsobjekter prisgitt svingingene på verdens børser, og slik at hjørnesteinsbedrifter eies av noen som har råd til å tenke langsiktig. SU støtter også forslaget om en internasjonal børsskatt på 1% som begrenser lønnsomheten av kortsiktig spekulasjon. Finanskrisa er en systemkrise. Så lenge en kapitalisme som flytter makt og kontroll vekk fra folkevalgte organer og over til lukkede styrerom består, vil kriser som kr den vi nå opplever fortsette å skape usikkerhet for arbeidsplasser og hjem. SU mener at 2008 bør bli året da troen på dette systemet ble erstattet av en ny systemkritikk og en ny debatt om hvordan vi kan skape en mer demokratisk og åpen økonomi.

Tonje Smidt Hundevadt

Kringsjå

Nordre Sosialistisk ungdom

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse