Flere tusen hytter og boliger ligger i marka

Motstanden mot markaloven har vært stor i det siste. Erik Solheim imøtegår kritikken mot loven i Aftenposten 12. mars. Han sier bl.a at "Kommunene kan...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Motstanden mot markaloven har vært stor i det siste. Erik Solheim imøtegår kritikken mot loven i Aftenposten 12. mars. Han sier bl.a at "Kommunene kan godkjenne tiltak, dispensasjon kan også gis for tiltak som ikke er i samsvar med lovens formål, så lenge ikke formålet vesentlig tilsidesettes. "Det ligger trolig rundt to tusen hytter og boliger innenfor markagrensen. Disse er per definisjon ikke i samsvar med lovens formål, og alle endringer krever dispensasjon.

Lovens motstandere får kritikk for kun å ha lest lovens paragrafer, og det sies at merknadene skal gi et bedre bilde av hva som er intensjonen med loven. Vi leser derfor merknadene for § 15 om dispensasjonsadgangen. Der står det: "Siktemålet er at den alt overveiende del av tillatelser etter markaloven vil gis i form av tillatelse etter § 14, og at dispensasjon bare er aktuelt i rene unntakstilfeller. " Det er ikke unntakstilfeller at det stadig er behov for endringer på rundt to tusen hytter og boliger. Til og med merknadene uttrykker det motsatte av det Solheim sier!

Det er ikke Erik Solheim som skal behandle saker etter loven, men byråkrater med kunnskap om lovens ordlyd. Og markalovens ordlyd er altså: Alt som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven er forbudt. Søker man dispensasjon, er man prisgitt saksbehandlere som nettopp - som miljøvernministeren anklager motstandere av loven for - leser loven som fanden leser bibelen. Det vet vi nemlig ganske mye om. Og hva annet skal en saksbehandler gjøre enn å forholde seg til lovens tekst? Verken lovtekst eller merknader gir altså saksbehandleren de retningslinjer som Solheim ønsker å gi. Etter noen år er det ikke lett for vedkommende saksbehandler å behandle saker ut fra en oppfatning av politikernes intensjon med loven på vedtakstidspunktet. Og dette skal sikre oss forutsigbar behandling av saker i marka?

Vi oppfordrer Solheim til å justere loven slik at bygningsmessige tiltak som reduserer klimautslipp tillates og at det klart kommer frem at hytte- og boligbebyggelse skal ha mulighet til bygningsmessige justeringer/vedlikehold og forsiktige utvidelser, uten dispensasjonssøknad.

Tore Andersen

Eivind Selvig

For Sørbråten Vel

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse