ANNONSE
Annonse

Heidi Rømming må lese selv

Du er kritisk til Tor Øystein Olsens uttalelser i forbindelse med Markaloven i Nordre Aker Budstikke 26. Februar. Du mener bl.a. at han misforstår, og...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 19.03.2009 kl 09:53

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Du er kritisk til Tor Øystein Olsens uttalelser i forbindelse med Markaloven i Nordre Aker Budstikke 26. Februar. Du mener bl.a. at han misforstår, og at han ikke har lest lovforslaget godt nok.

Jeg synes du skal sette deg ned og lese litt selv.

Du skriver "Dersom det viser seg at noen sider ved lovforslaget kan resultere i utilsiktede, negative konsekvenser, er det viktig at dette kommer fram i debatten". Det er flott at du trekker frem dette. Det er nemlig akkurat det som er i ferd med å komme frem fra ganske mange hold akkurat nå. Flere politikere og mange andre har antydet at lovforslaget er for dårlig bearbeidet. Personlig mener jeg det er for mange uløste spørsmål og detaljer og det er for generelt til å dekke det store mangfoldige innholdet, i det enorme området som Markaloven omfatter, på en rettferdig, områdetilpasset og nyansert måte.

Det både du, Heidi Rømming og lovgiverne har oversett fullstendig er at det ikke går an "å gi kommunene adgang til å dispensere fra det generelle bygge – og anleggsforbudet" innenfor Maridalen Landskapsvernområde. Dette området er vernet med hjemmel i Naturvernloven og krever som minimum dispensasjon fra Fylkesmannen i alminnelige byggesaker i dag. Hvorledes Markaloven vil influere på dette er usikkert, men den er strengere (§§ 4 og 5) enn Vernebestemmelsen på dette punkt. Av samme årsak er det heller ikke adgang til å regulere området helt eller delvis med hjemmel i Plan- og Bygningsloven slik Markaloven åpner for i øvrige områder som ikke er vernet etter Naturvernloven.

Du skriver at det er: "eksplisitt uttrykt at eksisterende jordbruk og etablerte bosettinger som f. eks i Maridalen skal bestå." Jeg skjønner ikke denne uttalelsen på noen annen måte enn at den er ment som et positivt argument og et slag for Markaloven? Det er jo en selvfølgelighet at det motsatte (rasering av eksisterende bosetting) ikke har vært en del av dagsordenen i arbeidet med loven. Dette blir et håpløst argument.

Du tar feil når du skriver " ………, men formålet er at det rike og varierte natur – og kulturmiljøet skal bevares, …………….". Hovedformålet er tvert imot å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelser i Marka. Det er riktignok i hht merknadene avgjørende at Markas rike og varierte landskap bevares, men kun fordi det er en forutsetning for friluftsliv og naturopplevelse. Det er altså ikke landskap, biotoper eller kulturminner som er det egentlige verneformålet.

Bjørn Berger

Maridalen

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse