Høyspent på Grefsen-Kjelsås

Det pågår en dragkamp om eiendomsverdier og miljø mellom Oslo Vei og beboere i nærheten av en høyspentleding på Grefsenplatået. Oslo Vei har fått pål...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Det pågår en dragkamp om eiendomsverdier og miljø mellom Oslo Vei og beboere i nærheten av en høyspentleding på Grefsenplatået.

Oslo Vei har fått pålegg om og vil ha flyttet høyspentledningen fra sin lagertomt. Dette vil gi en betydelig verdistigning ved salg til boligformål. Nå prøver Oslo Vei å føre kostnadene ved denne operasjonen over på naboene.

Har noen imidlertid stilt spørsmålet hva som skjer når man nå vil rykke høyspentkabelen nærmere naboene?

Nedgraving gjør kabelen usynlig, men det som teller for helsevirkninger, er avstanden til kablene, enten de går i luft eller i bakken.

Det magnetiske feltet, som utgjør helserisikoen ved høyspent, kan reduseres noe, men avstanden er ganske avgjørende. Langs en turvei hvor man sporadisk ferdes kan det være akseptabelt å få kabelen ned, men det er grunn til å stille følgende spørsmål:

Er miljøgevinsten for Oslo Veis naboer reell og stor nok til å oppveie de utgiftene Oslo Vei krever de skal bidra med?

Bare Oslo Vei vil få en sikker gevinst av å få kabelen vekk fra sin eiendom, for de vil selge eiendommen nå. Men vil beboerne være sikret den samme gevinsten?

Innen internasjonal forskning er det nå enighet om at høyspent øker risikoen for leukemi blant barn. Norsk forskning viser også at nærhet til høyspent øker risikoen for brystkreft og ondartet hudkreft. På dette grunnlag har en arbeidsgruppe nedsatt av Statens Strålevern anbefalt at utbygger av strømforsyning har plikt til å informere berørte parter dersom de blir utsatt for stråleverdier utover en viss verdi, og videre at beboere som rammes av dette har plikt til å informere om dette ved videresalg. Det kan være grunn til å spørre seg om flyttingen og nedgraving av kabelen virkelig bedrer det strålingsmessige miljøet for naboene. Anbefalingen er fortsatt bare en miljøfaglig anbefaling, men den varsler et mer helseorientert utgangspunkt i forvaltning av strålingsmiljøet og gjør oss kanskje mindre opptatt av det estetiske i framtida?

Grefsen Arbeiderpartilag oppfordrer til at de rette offentlige instanser tar vare på de berørte beboerne og deres miljø – og at forvaltningen av strålingsmiljøet skal følge prinsippet om at forurenseren skal betale – som ligger til grunn for miljøpolitikk når det gjelder andre typer miljøproblemer.

Ivar Christiansen

Leder i Grefsen Arbeiderpartilag på vegne av styret

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse