ANNONSE
Annonse

Markaloven må endres

Bred oppslutning er snudd til skepsis og motstand med Regjeringens forslag til Markalov. Lovforslaget bærer preg av hastverk, uetterettelighet og dårlig saksforberedelse. Kommunene, jord- og skogbruket er ført bak lyset. Idretten føler seg skviset. Oslo KrF mener Markaloven må endres i Stortinget eller sendes tilbake til departementet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.03.2009 kl 13:05

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Oslo KrF ønsker en lov for Oslomarka, men marka må vernes til bruk – ikke til brakk. Regjeringen har lagt opp til det siste, og eksemplene er mange.

KommuneneI høringsutkastet til Markaloven la Regjeringen opp til at den endelig markagrensen skulle trekkes i forskrift i etterkant av lovbehandlingen. Berørte kommuner skulle få rikelig anledning til å uttale seg om den endelige grensen skulle trekkes. I lovforslaget har Regjeringen fastsatt grensen direkte i loven, uten at en eneste kommune er hørt.

Jord- og skogbruketI høringsutkastet var jordbruket holdt utenfor det generelle forbudet mot bygge- og anleggstiltak. I lovforslaget er jordbruket underlagt generelt byggeforbud. Jord- og skogbruksnæringen, og velforeningene i Maridalen og Sørkedalen har uttalt at lovforslaget vil gjøre det umulig å drive et tidsmessig landbruk innenfor markagrensen. Eksisterende småbruk risikerer å bli nedlagt, lokalsamfunnene vil forvitre og kulturlandskapet gro igjen.

Idretten

Idretten har uttrykt bekymring for at lovforslaget på sikt vil medføre at fremtidens skiidrett må flytte deler av sin aktivitet til andre deler av landet. Regjeringen har lagt til grunn at kun tradisjonell idrett skal godkjennes i Marka.

Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt idrettanlegg i randsonen kan utvides og videreutvikles. Utbygging av Tryvann vinterpark er stilt i bero i påvente av Markaloven, til tross for at et enstemmig bystyre har bevilget 30 millioner kroner til utbyggingen. Departementet har gitt signaler om at utbyggingen kan være i strid med Markaloven. Oslo KrF mener dette må avklares før loven vedtas.

Skiforeningen har i høring uttalt at lovforslaget vil gjøre deres arbeid urimelig tungvint og i verste fall uhåndterlig. Selv mindre endringer og nødvendige omlegginger av skiløyper med skøytetrase vil kreve omfattende søknadsprosess og en kostbar reguleringsplan.

Ingen skam å snuOslo KrF vil ikke støtte en Markalov som innskrenker mulighetene for positiv utfoldelse og bruk av Marka, og som i praksis legger Marka brakk. Det er ingen skam å snu. Regjeringen bør ta lovforslaget tilbake, eller åpne for nødvendige endringer av loven i Stortinget.

Av Aud Kvalbein (KrF), varaordfører i Oslo

Hans Olav Syversen (KrF), stortingsrepresentant Oslo

Gunnar Rein Olsen, fylkesleder Oslo KrF

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse