Miljøverndepartementet skaper usikkerhet om idrettens plass i Marka

Miljøverndepartementets utkast til markalov skaper usikkerhet om dets vilje til å slippe idretten til i Marka. Formålet med loven er å bevare et rikt ...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.10.2007 kl 09:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Miljøverndepartementets utkast til markalov skaper usikkerhet om dets vilje til å slippe idretten til i Marka. Formålet med loven er å bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø i Marka og sikre områdets spesielle verdi for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Oslo Idrettskrets (OIK) støtter denne formuleringen fordi vi ønsker en lov som er fleksibel og robust i den forstand at den tar hensyn til at nye idrettsformer stadig oppstår. Mange av disse har pga. krav til topografi og areal funnet sin plass i Marka. Dette har tidvis ført til diskusjon om nyvinningene virkelig hører hjemme der (f. eks. skiskøyting, terreng- og utforsykling).

I høringsnotatet heter det imidlertid at Marka skal anses som et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Dette innebærer at loven stenger for formål som hestesenter, rideanlegg, alpinanlegg og golfbane. Slike tiltak kan bare tillates ved dispensasjon.

I notatet heter det også at idrettsanlegg i utgangspunktet bør etableres utenfor Marka. Men ettersom idrett er en del av formålet med loven foreslås det særskilte retningslinjer om etablering og utvidelse av idrettsanlegg. Disse reglene gjelder både for mindre lokale idrettsanlegg og større regionale eller nasjonale anlegg. I selve lovutkastet slås det fast at "idrettsanlegg skal i minst mulig grad etableres i Marka […] I vurderingen skal det legges vekt på det regionale eller nasjonale behovet for anlegget. […]"

Bestemmelsene om Marka som LNF-område og utkastet til lovparagraf om idrettsanlegg skaper usikkerhet m.h.t. idrettens fremtidige plass i Marka. Når det gjelder LNF-bestemmelsen, kan osloidretten ikke godta at f. eks. alpin- og rideanlegg ikke vil bli tillatt med hjemmel i loven. Når det gjelder bestemmelsen om idrettsanlegg, synes det å være et motsetningsforhold mellom lovens formålsparagraf og det som fremstår som et hovedanliggende i paragrafen, at idrettsanlegg i minst mulig grad skal etableres i Marka.

OIK har hele tiden fremholdt at idrettsaktiviteten i Marka konsentrerer seg om idrettsformer som trenger markaterrenget av topografiske, arealmessige årsaker. Vi støtter mao at innendørsidretter ikke hører hjemme der. Idrettsanlegg opptar en helt ubetydelig del av Marka. Selv ikke i de mest anleggstette områder (f. eks. Holmenkollen/Tryvannsåsen), hindrer de eksistensen og opprettholdelsen av såkalte "hundremeterskoger" i rikelig monn. OIK mener derfor at tillatelse etter plan- og bygningsloven burde være tilstrekkelig for idrettsanlegg i Marka.

Når det er mulig å tolke departementet dit hen at hver minste lokale hopp- og alpinbakke i utgangspunktet er uønsket i Marka, er det dessverre grunnlag for å spørre om lovens formålsparagraf er oppriktig ment – og hva Miljøverndepartementet mener om idrettens plass i Oslomarka.

Børre Rognlien

Leder av Oslo Idrettskrets

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse