Nordre Aker har uløste oppgaver

Bydel Nordre Aker er en trygg og trivelig bydel å bo i, noe som bekreftes i FAFOs ferske levekårsundersøkelse for Oslo. Vi har idylliske småhusområder...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.08.2007 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Bydel Nordre Aker er en trygg og trivelig bydel å bo i, noe som bekreftes i FAFOs ferske levekårsundersøkelse for Oslo. Vi har idylliske småhusområder, kolonihager, turområder og kultur- og idrettsarenaer. Arbeiderpartiets mål for bydelen fremover er å ta vare på det gode vi har og samtidig gjøre noe med de utfordringene som er her. Utfordringene er godt dokumentert, så det er bare å brette opp ermene.

Bydel Nordre Aker forvalter ca 600 mill kr. Dette er ikke småpenger og pengene brukes på sykehjem, hjemmetjenester, omsorgsboliger, eldresentre, TT-tjenester, barnehager, barnevern, SFO og sosialhjelp. Arbeiderpartiet vil at tilbudet til eldre som trenger hjelp skal styrkes. Det må også legges til rette for å styrke aktivitetstilbudene, slik at man ikke blir sittende ensom og forlatt i en leilighet. Det gir ingen god livskvalitet.

Ut over de lovpålagte helse- og sosialtjenestene har bydelen muligheter til å påvirke også andre politikkområder. Bydelen er viktig høringsinstans og initiativtaker i mange saker. Derfor engasjerer Nordre Aker Arbeiderparti seg i andre saker enn de bydelen har direkte ansvar for. Vi ønsker å bygge idrettshaller på Korsvoll og Grefsen og flerbrukshall på Kjelsås. Vi vil "passe på" at Bergbanen ved Ullevål stadion blir bygget slik det er avtalt. Vi ønsker Ring 3 lagt under bakken på Ullevål-sletta og trafikk-kaoset ved Storkrysset/Storosenteret må løses.

Barne- og ungdomsskolene i bydelen er sprengt og vi vil arbeide for å bygge flere skoler eller utvide eksisterende skoler, slik at barn og unge får gå på skolen i nærmiljøet. Vi vil arbeide for ny barneskole på Voldsløkka, samt at Grefsen videregående skole moderniseres og eventuelt utvides til å bli ungdomsskole også.

Trivsel er så mangt, og selv om fagfolk sier at høyspentledninger ikke er farlig for folks helse, så er de i hvert fall svært skjemmende. Nordre Aker Arbeiderparti vil derfor være en pådriver for å få gravd ned høyspentledningen som går fra Øvre Sogn til Kjelsås. Dette er med stort hell allerede gjort fra Ris til Øvre Sogn som ledd i et boligprosjektet.

Bydelsutvalget fordeler penger på bakgrunn av lover og regler og kriterier fastsatt i Oslo bystyre. Selv om mye er bestemt utenfra, foretar bydelsutvalget reelle prioriteringer mellom politikkområdene. Det har derfor betydning hvem som sitter i bydelsutvalget. Med direkte valg til bydelsutvalget velger innbyggerne selv hvilke politikere som skal styre bydelen de neste fire årene.

Arbeiderpartiet er en garantist for bydelsdemokratiet og ønsker å styrke det på områder som er hensiktsmessig. For eksempel ønsker vi at bydelen igjen skal få ansvaret for sykehjemmene. Nærhet til utfordringene gir ofte de beste løsningene. Husk å stemme i bydelsvalget 10. september!

Terje Grytbakk

Arbeiderpartiets 3. kandidat til bydelsutvalget i Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse