ANNONSE
Annonse

Om regjeringens forslag til ny markalov: Tor Øystein Olsen misforstår

Dersom leder av Maridalens venner er rett sitert i siste utgave av Nordre Aker budstikke (26. februar, red.anm.), er det åpenbart at han leser regjeri...

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2009 kl 13:45

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dersom leder av Maridalens venner er rett sitert i siste utgave av Nordre Aker budstikke (26. februar, red.anm.), er det åpenbart at han leser regjeringens forslag til ny markalov slik en viss mann leser Bibelen.

I et sitat fra denne artikkelen sier Olsen: «Markaloven skal verne urskog, men Maridalen er ikke en urskog, det er et levende landbrukssamfunn. Markaloven skiller paradoksalt nok ikke mellom urskog og levende kultur...»

Dersom det viser seg at noen sider ved lovforslaget kan resultere i utilsiktede, negative konsekvenser, er det viktig at dette kommer fram i debatten. Men man bør i det minste ha lest lovforslaget før man uttaler seg så bombastisk som det Tor Øystein Olsen her gjør.

Maridalen er sammen med Sørkedalen nevnt mange ganger i Ot.prp. nr. 23, «Om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)». Der heter det blant annet at Markaloven er tilpasset de spesielle utfordringer som gjør seg gjeldende for denne type etablert bebyggelse, blant annet ved å gi kommunene adgang til å dispensere fra det generelle bygge – og anleggsforbudet. Uten å gå inn i alle deler av loven, er det eksplisitt uttrykt at eksisterende jordbruk og etablerte bosettinger som f. eks i Maridalen skal bestå.

Det slås også gjentatte ganger fast at Markas kulturhistorie er viktig en viktig del av friluftslivet.

Den andre påstanden i sitatet innledningsvis, er også feil. Olsen hevder her at markaloven er til for å verne urskog. Formålsparagrafen gir tvert i mot et helt annet anslag:

«§ 1: Formålet med loven er å fremme friluftslivet og tilrettelegge for naturopplevelse i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner i Marka. Det skal også legges til rette for idrett som naturlig kan innpasses i Marka. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.»

For alle oss som mener at Marka må bevares for nåværende og fremtidige generasjoner, er Markaloven en gavepakke. Den har vært ute til en bred høring, og har engasjert svært mange mennesker. Departementet har grundig bearbeidet alle tilbakemeldingene, og på bakgrunn av disse, endret innstilling på noen punkter.

Regjeringens lovforslag inneholder en avveining av ulike hensyn, men formålet er at det rike og varierte natur – og kulturmiljøet skal bevares, og at man skal få til en enhetlig og forutsigbar forvaltning som innbefatter alle de 19 kommunene og fem fylker som i dag har forvaltningsansvar for større eller mindre deler av marka.

Heidi Rømming (SV)

Bystyrerepresentant

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse