Ønsker byrådet å avvikle bydelsutvalgene?

Høsten 2007 var det bystyre- og bydelsvalg i Oslo og for første gang skulle innbyggerne i vår bydel få velge sine lokale bydelsfolkevalgte. Jeg ble va...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
17.04.2008 kl 14:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Høsten 2007 var det bystyre- og bydelsvalg i Oslo og for første gang skulle innbyggerne i vår bydel få velge sine lokale bydelsfolkevalgte. Jeg ble valgt inn i Nordre Aker bydel. Som ombud har jeg både plikt og rett til å fortelle innbyggerne i bydelen om aktuelle saker som påvirker deres hverdag. I forslag til nytt kriteriesystem blir vår bydel hardt rammet.

Saken har følgende foranledning: I desember 2004 vedtok bystyret at det skulle gjennomføres en levekårsundersøkelse i Oslo, slik at bystyret kunne foreta en helhetlig gjennomgang av kriteriesystemet i 2008. FAFO har i sin rapport - Levekår på vandring - pekt på at det har skjedd en del forflytning av Oslo's innbyggere, men at det fremdeles er store utfordringer i en del bydeler. H-FrP byrådet sendte i oktober 2007 ut et høringsforslag til justeringer av gjeldende kriteriesystem som alle bydeler besvarte med godt begrunnede merknader.

I det forslaget som er sendt bystyret, er det i liten grad tatt hensyn til de innspillene som kom inn. Noe som i seg selv er underlig. Bydelenes administrasjoner og BU politikere har seriøst behandlet dette og påpekt uheldige sider for egen bydel hva gjelder de foreslåtte endringene, likevel er det meste avfeid uten kommentarer.

La meg slå fast en gang for alle, både jeg og de andre BU politikerne jeg har snakket med, er av den oppfatning at vi må ha et kriteriesystem for fordeling av penger bydelen i mellom. Men det må være rom for individuell vurdering av bydelene ved spesielle tilfeller i tillegg til de objektive kriteriene.

Jeg vil peke på det faktum at det ikke er lengre siden enn november 2007, at samtlige 15 BU-ledere, uavhengig av politisk farge, sendte en meget skarp uttalelse til bystyret da de behandlet Oslo budsjettet for 2008. Uttalelsen ba om 300 millioner kroner mer til fordeling mellom bydelene. På tross av det ville flertallet H, Frp, Krf og Venstre bare plusse på noen få ekstra millioner.

I forslaget som ligger til behandling i bystyret legges opp til at bydel Nordre Aker skal få om lag 10 millioner mindre til daglig drift i 2009. Dette gjør meg urolig for tjenestetilbudet. I tillegg til dette har bystyret vedtatt et effektiviseringsuttak i alle bydelene på 0,6 % for 2009, noe som for vår bydel utgjør ca. 8 millioner. I dag er det i tillegg fra byrådsleder varslet ytterligere kutt i bydelens driftsrammer for 2009. Dette er begrunnet med dyre investeringer som må tas fra drift. Samlet for bydelen blir behovet for innstramminger i 2009 på mer enn 20 millioner kroner, og bydelen må tilpasse seg nye rammer i løpet av to år.

Jeg vet ikke hvor vi skal finne disse pengene. Det blir å snu alle steiner og så kutte der vi som bydelspolitikere tror det rammer minst. Dette vil bety kutt i antall stillinger og kutt i det generelle tjenestetilbudet til bydelens innbyggere. Det at bydelene kun får 2 år på omstillingen er også meget uheldig. Her burde bydelene fått minst 3 år, særlig når vi ser på hvor store endringer enkelte bydeler må gjennomføre.

Hadde byrådet ment at desentralisering av tjenestene til bydelene var den beste måten å gi byens innbyggere et godt tjenestetilbud, ville de lagt opp til at tilstrekkelig midler fulgte de oppgavene som blir desentralisert. Nå kan vi spørre oss om byrådet styrer mot avvikling av bydelsutvalgsordningen.

Ivar Christiansen

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nordre Aker bydel

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse