Oslo trenger en ny plan

25 år med ekstremvekst har gjort at Oslo er i ferd med å miste seg selv. Veksten har endret byrommene, vår bykultur, vårt næringsliv og vår infrastruk...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.08.2007 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
25 år med ekstremvekst har gjort at Oslo er i ferd med å miste seg selv. Veksten har endret byrommene, vår bykultur, vårt næringsliv og vår infrastruktur.

Oslo Byaksjon er dannet med utgangspunkt i Osloregionens behov og utfordringer. I motsetning til de nasjonale partiene ser ikke Oslo Byaksjon på byen som et problem som må løses. Oslo Byaksjon har en grunnleggende pragmatisk tilnærming til bypolitikk og stor tro på fellesskapsløsninger. En politikk for byen – urbanismen – må være både liberal og radikal.

Oslo Byaksjon vil i Nordre Aker jobbe for å spesielt prioritere tre forhold:

1. Oslo Byaksjon vil jobbe for å utvikle Frysja kulturklynge. I dag består Frysja-området av separate aktiviteter uten noen felles plan som kan gjøre området mer attraktivt. Oslo Byaksjon ønsker å knytte kulturaktivitetene i området tettere sammen og samordne aktiviteter, utstillinger, informasjonsmateriell og lignende.

2. Oslo Byaksjon vil jobbe for å verne markagrensa, de grønne lungene og småhusbebyggelsen i bydelen. For å møte befolkningsveksten i Oslo vil Oslo Byaksjon bygge tett rundt kollektivknutepunkter og i områder frigjort til boligformål i sentrum. Oslo Byaksjon mener Grefsenbyen bør realiseres, gitt at utfordringene knyttet til økt trafikk og behov for skoleplasser finner sin løsning.

3. Oslo Byaksjon vil bedre kollektivforbindelsene til og fra t-banestasjonene i bydelen og bebyggelsen i åsene rundt. Det har i langt tid vært en økt boligbygging og økt trafikk i Nordre Aker uten at dette har resultert i økt satsing på kollektivtransporten i området.

Oslo

Oslo Byaksjon mener Oslo trenger en ny plan for å møte utfordringer knyttet til befolkningsvekst, miljøproblemer og kunnskapssamfunnet. Oslo Byaksjons plan for Oslo innebærer bl.a en satsing på følgende forhold:

1. Gjør byregionen bærekraftig!

Funksjonelt dekker Osloregionen et stort omland med over 1 million mennesker. Økt pendling i regionen gjør det nødvendig å bygge ut det regionale kollektivtilbudet. Oslo Byaksjon vil bl.a. forlenge T-banen til Tryvann, Lørenskog og Rykinn, bygge en ytre T-banering i Groruddalen, og samtidig åpne for persontrafikk på Alnabanen.

3. Aktiv kunnskapspolitikk

Etter hvert som verdiskapingen i Norge flyttes fra Nordsjøen til land, må byregionenes innovasjonssystemer styrkes. Staten må desentralisere de næringspolitiske virkemidlene til regionen. Osloregionen har verdensledende miljøer innenfor IKT, maritim, bioteknologi, finans og energi. Disse næringsklyngene må stimuleres ytterligere, bl.a. ved å bedre integrasjonen mellom næringsliv og forskningsmiljøer.

4. Ja til sosial boligbygging

Oslo har alltid vært en sosial foregangsby og har helt siden begynnelsen av 1900-tallet bygget billige og funksjonelle boliger med høy kvalitet. Sosial boligbygging har aldri vært viktigere enn i dag. Aldri har det vært bygget flere boliger i Oslo. Aldri har de vært mindre, og aldri har de vært så dyre og av så dårlig kvalitet. Oslo kommune må, gjerne i samarbeid med OBOS eller Selvaag, utarbeide et storstilet program for sosial boligbygging.

5. Velferd til rusmiljø

Myndighetene har siden slutten av 60-tallet forsøkt å spre rusmiljøet i Oslo. Den seneste politiaksjonen mot Plata flyttet bare rusmiljøet til Skippergata og Vaterland. Situasjonen rundt nedre Karl Johan er kritisk og preget av kriminalitet, nyrekruttering, sprøytebruk og prostitusjon. Lokale forhandlere forteller om tap i omsetning på rundt 30 prosent.

Rusmiljøet har sin naturlige plass i sentrum. Et innendørs velferdssenter i sentrum vil bidra til økt opplevelse av verdighet for en marginalisert gruppe, samtidig som gruppen ikke er til hinder for handels- og servicenæringen. Senteret må inneholde hjelpe- og rekreasjonstiltak, kantinedrift og arbeids- og entreprenørskapsaktiviteter.

Din stemme avgjør. Godt valg!

Rune Foshaug

1. kandidat for Oslo Byaksjon ved bydelsvalget i Nordre Aker

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse