Politikernes hjørne

Sommeren er over og det går mot høst med de utfordringer det innebærer, her ment som budsjett for Oslo og bydelen. For bydelen har det vært en stille...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.09.2006 kl 15:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Sommeren er over og det går mot høst med de utfordringer det innebærer, her ment som budsjett for Oslo og bydelen.

For bydelen har det vært en stille sommer hvor driften av bydelen har fungert meget godt. Håper i den sammenheng at de ansatte som gjør en flott innsats for bydelen har avviklet en velfortjent ferie. Når dette er sagt, så er det beklagelig å se at enkelte av bydelens brukere benytter media til å klage på bydelens tjenester, og ikke minst at de trekker frem de ansatte som de store hindrene for å få nødvendige tjenester. Ofte vil faktagrunnlaget være ganske mangelfullt og skape unødig frykt hos andre. Vi har og skal fortsette å ha, et godt tjenestetilbud i Nordre Aker.

Rett før sommeren fikk bydelen en gledelig melding fra Oslo bystyre, nemlig at bydelens underskudd kunne fordeles over 2 år, hvilket gir oss mer pusterom, og ingen nye kutt i tjenestetilbudet.

Håper at vi i 2007 som i år, får et budsjett som ikke medfører reduserte bevilgninger og ytterligere pålegg om ny effektivisering. Dog er det slik at vi hele tiden må arbeide for best mulige tjenester innbefattet kostnader og tilbudet til den enkelte bruker.

Det er nå fattet et vedtak i Oslo bystyre som medfører at bydelene ikke lenger har ansvaret for driften av sykehjemmene. En slik endring vil skape utfordringer for bydelene dersom de ikke blir kompensert for de ekstra kostnadene de vil få ved eventuelt å måtte kjøpe dyrere plasser enn det som har vært. Endringen trer i kraft fra 1.1.07. I vår bydel driver vi i dag to av de mest kostnadseffektive sykehjemmene i Oslo.

Barnehager og skoler

Vi som politikere i bydelen ser nå en utvikling hvor barnehageutbyggingen begynner å gå på bekostning av de grønne lungene i bydelen. For oss blir det viktig å ta vare på disse friområdene. Men fatter vi et eller flere vedtak om å bevare friområdene, vil bydelens tilbud om barnhageplasser bli vesentlig redusert. Min oppfatning er at vi må jobbe for å finne nye muligheter for plassering av barnehager, slik at vi ikke varig gir fra oss bydelens grønne lunger.

Det siste høringsdokumentet som ble fremlagt vedrørende skolebehovet i bydelen var meget positivt med tanke på å skaffe skoleplasser nok. Det ligger nå inne et forslag om å bygge ut Grefsen barneskole. I tillegg er behovet for en ny ungdomsskole i Nydalen tatt med. Dette var to av forslagene i skolebehovsplanen. Det vi ikke likte i denne planen var at Engebråten skole ikke blir fulgt slik som tidligere vedtatt. I vårt tilsvar på høringen tok vi også opp behovet for rehabilitering av Ullevål barneskole, og fortsatt å opprettholde muligheten for en skole på Voldsløkka.

Utbygging

Et stort byggeprosjekt som ikke er i vår bydel men i Sagene bydel, vil slik bydelsutvalget ser det, få store konsekvenser for vår bydel. Her tenker jeg på utbyggingen "Grefsen stasjonsby". Dette blir en utbygging med en 700 m lang vegg langs Ring3 og med flere punkthus/høyhus. Vi frykter en forsterket støy fra Ring3 grunnet returstøy fra den nye veggen. Her må det i det minste foretas ytterligere støyberegninger.

Kommunikasjon

Fantastisk positive ting skjer også, ikke minst at T-baneringen er åpnet, den går nå som navnet sier i ring. Dette gir bydelen et meget godt T-banetilbud, med bare noen minutter mellom hver avgang. En kan reise med T-banen begge veier for å komme til sentrum. Ringen betjenes av linjene 4/6 og linje 5.

I tillegg er det etablert ett nytt busstilbud til de som bor i Lilloområdet, her vil det være halvtimesruter om morgenen og ettermiddagen, og timesruter på dagtid.

Idrett

I tillegg er tippemidlene for 2006 fordelt. Her er det til Nordre Aker gitt midler til flere kunstgressbaner, rehabilitering av klubbhus, turveier og rehabilitering av eksisterende bygg i marka.

Vi skal – sammen - fortsatt klare å trygge bomiljøene og legge til rette for innsats og aktivitet i hele Nordre Akers flotte område.

Egil K. Ihlen (H)

BU-leder

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse