Send Brekkeut- byggingen i retur!

Naturvernforbundet i Oslo Nord har klaget inn Plan og bygningsetatens utredning om Brekkeutbyggingen til Fylkesmannen og bedt om ny behandling. Klage...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Naturvernforbundet i Oslo Nord har klaget inn Plan og bygningsetatens utredning om Brekkeutbyggingen til Fylkesmannen og bedt om ny behandling.

Klage på sak 390/09: Utbygging av Brekkeveien 8 & 19Plan og bygningsetaten i Oslo hadde ansvaret for å utrede denne saken for politisk behandling i Oslo Kommune. Som vi har påpekt i høringsuttalelser og innspill til Byråd for byutvikling, Byutviklingskomiteen og bystyret, mener vi P&Bs arbeid med denne saken har vært preget av lettvinte adopsjoner av utbyggers premisser, bl a ved nærmest å ignorere hvordan prosjektet støter an mot landskapsvernede Maridalen og Markagrensa.

Protester fra Naturvernforbundet, naboer, Nordre Aker BU mm, førte til at utredningen ble barbert punkt for punkt underveis i prosessen, slik at det endelige vedtaket i bystyret ble modifisert i forhold til P&Bs svært utbyggervennlige forslag. Likevel vil vi henlede Fylkesmannens oppmerksomhet spesielt mot ett saksforhold som ble stående som premiss gjennom hele prosessen, og som etter vår mening var egnet til å villede beslutningstakerne i bystyret, på et punkt som var helt vesentlig for forståelsen av hva som sto på spill.

Bakgrunn: Maridalen ble fredet på bakgrunn av at Europarådet godkjente dalen som et av de syv mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Det ble da lagt avgjørende vekt på at dalen utgjør et helhetlig agrarhistorisk landskapsrom med nærmest ubrutt horisontlinje, samtidig som dalen ligger "vegg i vegg" med en hovedstad. Det som markerer skillet mellom det urbane og agrare er samtidig dalens mest sårbare punkt: En smal stripe med verneskog i enden av dalens lengderetning, opp mot den tverrgående morenen der utbygger vil bygge ut.

P&B skriver (i tråd med anførsler fra utbygger) at "Den landskapsmessige avgrensning mot Marka (Maridalen, vår anm.) preges av et tett vegetasjonsbelte mot nord." Dette skaper da et inntrykk av at de nye bygningene vil bli effektivt skjermet av tett vegetasjon. Vi mener at P&Bs saksframstilling ikke holder mål.

Det "tette vegetasjonsbeltet" består av en stripe med (stadig mer) glissen løvskog, og bildene som ledsager sakspapirene er tatt mens løvet er fullt utsprunget. Om vinteren blir skjermingsgraden betydelig redusert, og man ser da enkelt tvers i gjennom vegetasjonsbeltet og f eks inn på det nåværende "NIVA-bygget". Tilsvarende vil gjelde for planlagte nybygg parallelt med NIVA-bygget. (Se vedlagt bilde.) Et tilleggsmoment er at om ettermiddagene og kveldene vil lys fra et stort antall vinduer lyse opp i denne enden av dalen. Vintersesongen er også den klart viktigste i denne sammenhengen, ettersom folk da kan gå på ski både på jorder og på vannet når det er islagt.

Det torde være selvforklarende at den foreslåtte utbyggingen bryter både med selve vernegrunnlaget og -intensjonene som ble lagt til grunn da dalen ble vernet i 2001, og at dette forholdet burde vært tilbørlig utredet.

Vi anmoder derfor Fylkesmannen om å returnere saken til ny behandling.

Christian Børs Lind (sign)

For Naturvernforbundet i Oslo Nord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse