Stans forsøplingen av havet!

Guri Melby, Tor Kåpvik, Kathrine Nitter, Jenny Kåpvik Lea, Siri Skofteland og Dag Gaute Gaasemyr. FOTO: Joke Verwaard

KOMMENTAR: Marin forsøpling begrenser seg ikke bare til havet. Like viktig er det å holde de mange elvene og innsjøene i landet vårt rene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

6. mai i år ble Strandryddedagen arrangert, som er årets største ryddedugnad i Norge. Det er god grunn til at denne tradisjonen må holdes i hevd. Marin forsøpling er nemlig et stort miljøproblem som krever rask handling for å løses. I følge Miljødirektoratet havner minst 8 millioner tonn plastavfall i havet hvert år. Og mer kan det bli i framtida, om ikke marin forsøpling stanses.

Det store miljøproblemet marin forsøpling skyldes for en stor del plastavfall fra husholdninger og industri som til slutt ender opp i fisk og sjøfugl. Ikke sjelden ser vi død fisk og andre maritime dyrearter fylt opp av plastavfall innvendig. Slik kan vi ikke fortsette, dersom vi ønsker ren fisk som ikke sprer giftig plast til våre matfat, og unngå at sjøfugl lider en smertefull død eller i verste fall utryddes.

En annen trussel mot livet i havet er havari eller lekkasjer fra skip som transporterer olje. Oljesøl kan få katastrofale konsekvenser for maritimt dyreliv.

Selv om en årlig ryddedag av strender og elver er et viktig bidrag i kampen mot forsøpling av havet, er ikke dette tilstrekkelig. Skal vi få et rent hav mest mulig fritt for plast og annet søppel, krever det kollektiv handling gjennom hele året.

Venstre ønsker tiltak rettet mot marin forsøpling, i form av blant annet tiltak rettet mot strender. Venstre går inn for å trappe opp støtten til å rydde norske strender for plastavfall, og til å fiske avfall i havet. I tillegg vil Venstre øke forskningsbevilgningene for å motvirke marin forsøpling, og ta i bruk ny teknologi for opprydding av plast i havet.

Marin forsøpling begrenser seg ikke bare til havet. Like viktig er det å holde de mange elvene og innsjøene i landet vårt rene. Selv om forsøpling av havet representerer et stort, globalt problem, vil rene elver og vann gi et trivelig ytre miljø og gode rekreasjonsmuligheter for folk i sitt nærmiljø.

Akerselva har forandret seg fra en stedvis illeluktende kloakk til å bli en rekreasjonsperle, og til og med badeplass, i løpet av noen tiår. Dette er takket være massive tiltak mot forsøpling som blant annet startet med Akerselva miljøpark i 1990. Det viser at det nytter å satse lokalt, og på sikt vil dette forhåpentligvis gi ringvirkninger globalt ved å bidra til å stanse den marine forsøplingen.

Dag Gaute Gaasemyr
Nestleder Nordre Aker Venstre

Delta i debatten? Send ditt innlegg til debatt@nab.no!

LES OGSÅ: Tok grep på strandryddedagen for å holde Akerselva ren

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse