Stengningen av Kapellveien

Før bystyrebehandlingen av "Nye" Grefsen skole uttalte Aud Kvalbein (Krf) (Budstikka 15. april) og Hermann Kopp (H) (lokalbilaget i Aften 14. april) s...

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Før bystyrebehandlingen av "Nye" Grefsen skole uttalte Aud Kvalbein (Krf) (Budstikka 15. april) og Hermann Kopp (H) (lokalbilaget i Aften 14. april) seg om stenging av Kapellveien. Vi mener begge innleggene tegner et skjevt bilde av saken og inneholder unøyaktigheter. Begge innlegg poengterer korrekt at Kirkegårdsbakken er problematisk. Dette skyldes i hovedsak at trafikk til skolen østfra i Kapellveien kjører opp Kirkegårdsbakken for å hente og levere elever. Med "Nye" Grefsen skole vil foreldretrafikken østfra i Kapellveien øke med 100%. Problemene i Kirkegårdsbakken vil følgelig øke tilsvarende dersom man fulgte byrådens anbefaling. Når Kapellveien stenges vil det imidlertid kunne etableres en hentesløyfe i Kapellveien og en i Glads vei (i begge ender av Kirkegårdsbakken). Ingen elever vil da få Kirkegårdsbakken som adkomstvei til skolen. Dette vil bedre trafikksikkerheten ved skolen radikalt. Kvalbeins innlegg kan gi inntrykk av at området nedenfor Kapellveien ikke blir en del av skolens uteområde. Det er feil. Ved "Nye" Grefsen skole vil den største delen av skolegården (ca. 60%) ligge på motsatt side av Kapellveien. Plan- og bygningsetaten forutsetter i sin godkjenning av prosjektet at dette området kan benyttes som skolegård for at ikke utearealet for 800 elever skal bli for knapt. Uten stenging vil skolen ukentlig ha 20.000 elevpasseringer av veien. Med eller uten lyskryss vil skolen måtte ha kontinuerlig vakt av en lærer ved veien. Dette er åpenbart lite hensiktsmessig ressursbruk.Trafikksikkerhet på skoleveien er den problemstillingen som kanskje er vanskeligst. Trafikkøkning uten ekstra tiltak vil medføre redusert trafikksikkerhet og stenging vil medføre at trafikk vil søke nye traseer. Ingen ønsker økt trafikk i "sine" gater. Med "Nye" Grefsen skole vil imidlertid foreldretrafikken i Kapellveien østfra dobles. Trafikk til ny flerbrukshall kommer i tillegg. Samtidig er Kapellveien den viktigste skoleveien. Standarden på fortauet i Kapellveien er stedvis svært mye dårligere enn i andre naboveier (Kapellveien har ikke fortau på begge sider som Kopp feilaktig hevder). De fartsreduserende tiltakene i Kapellveien er mye dårligere enn i mange naboveier fordi bussens fremkommelighet prioriteres. Stenging vil gjøre det mulig å etablere effektive fartsreduserende tiltak siden veien ikke lenger blir busstrasé. Stenging er derfor et helt nødvendig tiltak for å unngå en vesentlig reduksjon av trafikksikkerheten på den viktigste skoleveien. Når gjenbruksstasjonen legges ned i 2014 (samtidig som ny skole står ferdig) og Grefsen ungdomsskole reduserer presset på Engebråten kan vi vanskelig se at trafikkbelastningen på naboveier i området blir utålelig. Vi mener derfor at bystyrets flertall fattet den eneste riktige beslutningen da de valgte å stenge Kapellveien forbi Grefsen skole.Øystein Lunde, Jostein Hesthammer og Marius MidtvikNaboer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse