Ta Oslo-natta tilbake!

Oslo er sterkt preget av de mange voldtektene og voldtektsforsøkene som har rammet byen de siste månedene. Ofrene har fått sine liv snudd på hode og e...

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.03.2007 kl 09:40

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Oslo er sterkt preget av de mange voldtektene og voldtektsforsøkene som har rammet byen de siste månedene. Ofrene har fått sine liv snudd på hode og er preget for livet. Voldtekt er blant de aller mest alvorlige overgrep noen kan utsettes for. Skadene kan være både fysiske og psykiske, og vi vet voldtektsofre ofte sliter med langvarige ettervirkninger.

Det er skapt stor frykt i hele befolkningen. Vi hører om kvinner som ikke tørr gå alene i byen lenger, og flere forteller om økt mistenksomhet og skepsis i møte med fremmede. Dette er ille! Vi kan ikke akseptere at et lite mindretall på denne måten setter grenser for livsutfoldelse og frihet.

Dessverre ble 2006 et rekordår for antall anmeldte voldtekter. Politiet mottok hele 840 voldtektsanmeldelser i fjor. I kun 77 saker endte det med domfellelse, og enda færre fikk ubetinget fengsel. Vi kan ikke leve med at mindre enn ni prosent av dem som anmeldes for voldtekt, dømmes. Dette er et rettssikkerhetsproblem, og det er en stor utfordring for befolkningens tillit til politi og rettsvesen.

Strafferettens strenge krav til bevis gjør at det i voldtektssaker er avgjørende å sikre tekniske spor. Det er også svært viktig med raske avhør av mulige vitner for at betydningsfulle detaljer ikke glemmes. Derfor er det urovekkende at Oslo-politiet venter til mandag med vitneavhør, når voldtekter skjer i helgen. Vi trenger økt bemanning og flere synlige politifolk i Oslo.

Vi vet at rask pågripelse av gjerningsmannen i voldtektssaker virker avskrekkende, og derfor må samfunnet sette alt inn på at det kan skje. I Oslo holdes flere titalls politistillinger vakante for å få de årlige budsjettene til å gå i balanse. Dette innebærer at befolkningen i hovedstaden får et mindre tilgjengelig og tilstedeværende politi. Vi vet også at stramme budsjetter kan medføre at voldtektssaker som er ressurskrevende å føre til fellende dom, henlegges før alle mulige etterforskningsskritt er gjennomført. Som representant for Oslo opplever jeg denne situasjonen som fullstendig uholdbar, og jeg mener det må bevilges flere midler til politiet allerede i vår når Stortinget skal behandle revidert nasjonalbudsjett.

KrF har nylig levert et representantforslag med flere tiltak for å skape økt trygghet i samfunnet. Vi foreslår blant annet å endre plan og bygningsloven for å sikre at byene våre utformes slik at det er mange åpne og lyse gater og møteplasser, og få mørke smug og lite opplyste gater. Vi ønsker også at regjeringen tar initiativ overfor Domstolsadministrasjonen for å sikre at klare og formriktige uttalelser fra Stortinget om straffenivået i blant annet voldtektssaker er og blir kjent i domstolene. En enstemmig Justiskomité skrev uttrykkelig i innstillingen til ny generell del i straffeloven våren 2005 at straffenivået i voldtektssaker fortsatt er for lavt og må heves. Det har imidlertid vært vanskelig å se effekter av dette i rettspraksis.

Jeg vil oppfordre alle gode krefter i samfunnet – i politikken, i organisasjons- og menighetsliv, i skolen og i media – til å arbeide holdningsskapende, konkret og målrettet slik at vi igjen kan få Oslo-natta tilbake.

Hans Olav Syversen

Justispolitisk talsmann i KrF

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse