ANNONSE
Annonse

Bedring for sykkel, gange og kollektivtrafikk, men kan ta litt av kolonihagen

Gangbroa over Ring 3 mellom Ullevaal stadion og Sognsveien 80 er moden for utskiftning, men nevnes ikke i planene fra Statens Vegvesen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Statens Vegvesen vil gjøre tiltak for bedre fremkommelighet for gange, sykkel og kollektivtrafikk langs Ring 3 på strekningen Rektorhaugen-Universitetskrysset.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.03.2017 kl 18:00

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: Planen sier imidlertid ikke noe om ny gangbro ved Ullevål stadion, og kan ende med å ta litt av kolonihagen.

Økt fremkommelighet

Målet er økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklister, samt økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, det fremgår fra Statens Vegvesen, som søker oppstartsmøte for tiltaket.

Prosjektet vil bli delt i to planer: Én for strekningen Universitetskrysset-Ullevålkrysset, og én for strekningen Ullevålkrysset-Tåsenlokket.

Planområdet er delt i to, fra Rektorhaugen/Tåsenlokket til Ullevålkrysset, og fra Ullevålkrysset til Universitetskrysset ved Domus Athletica. SKISSE: STATENS VEGVESEN

På begge strekningen skal gang- og sykkelfeltet utvides til sykkelvei med fortau, på den andre strekningen skal det i tillegg etableres kollektivfelt i begge retninger.

Strekningen er en del av hovedsykkelveinettet langs Ring 3, og tiltakene skal bedre forholdene for miljøvennlig transport på strekningen. Det er ventet at sykkelbruken på strekningen vil øke i årene fremover.

LES OGSÅ: Ungdommene kan bli kastet ut fra Abelloftet på Ullevål

Savner ny gangbro ved Ullevaal stadion

Bydelsutvalget (BU) hadde saken til uttalelse i sitt møte 16. februar, og tok forslaget fra Statens Vegvesen til orientering.

Samtidig etterlyser de en «fullføring av planene for ny gang- og sykkelbro over Ring 3 og Sognsveien. Dagens broløsning er en midlertidig løsning som er moden for utskiftning.»

I saksfremstillingen fra bydelsadministrasjonen skrives det at gangbroen er laget av strekkmetall og skulle ha vært skiftet ut for lenge siden.

«I dag er denne kryssingen en av de vanskeligste i Oslo, med mye trafikk ut og inn fra Ring 3. Her er det meningen at ny gangbro også skulle åpne for kryssing av Sognsveien i eget plan,» skriver bydelen.

NB! Nordre Aker Budstikke kjenner til at det ligger et eget prosjekt om gangbro, fra 2014, hos Statens Vegvesen. Det har ikke lyktes avisen å få en avklaring på dette prosjektets status fra vegvesenet.

Minner om gangbroa ved Universitetskrysset

Det vises også til at det i fremtiden kan bli store endringen i infrastrukturen i området, bant annet i forbindelse med en utbyging av Sognsveien 80 («Sogn vgs.-toma») og et nytt Oslo Universitetssykehus på Gaustad.

I Åpen halvtime i BU-møtet møtte Unni Eriksen, som tidligere gjennom Blindern Vel, har jobbet for å få realisert gangbroen over Ring 3 ved Universitetskrysset (Fra Domus Athletica-siden og over til området ved McDonalds). Denne ble regulert inn i planene da Rikshospitalet ble lagt til Gaustad, men har ennå ikke blitt bygget.

Eriksen oppfordret til at man har denne broa i tankene og ikke blokkerer muligheten for at den kan bygges senere, selv om gang- og sykkelveien langs Ring 3 utvides. Den er spesielt viktig i forbindelse med et fremtidig stor-sykehus på Gaustad, minnet hun.

LES OM BROA: Har planlagt turveibro over motorveien i 20 år

Fire meter bred sykkelvei

– I dag er det kombinert gang- og sykkelvei langs hele strekningen, men i forhold til trafikkmengden er den smal, og sykkelveien bør skilles fra fortauet slik det er gjort fra Tåsenlokket til Tåsenkrysset, skriver Bydel Nordre Aker i sin saksfremstilling.

Det blir kollektivfelt i begge retninger mellom Ullevålkrysset og Tåsenlokket for å hindre forsinkelser på strekningen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ifølge Statens Vegvesen skal det tilrettelegges for fire meter sykkelvei med to meter fortau så langt det lar seg gjøre.

«Dette for å skille fotgjengere og syklister for en mer trafikksikker rute hvor en kan ferdes trygt på fortau og sykkelvei. Akkurat forbi Bergbanen vil det bli en innsnevring til gang- og sykkelvei på ca 4 meter for å få plass til kollektivfelt på avrampa og unngå å gjøre om på konstruksjonene på Bergbanen,» skriver Vegvesenet.

Skissen viser hvor det kan bli aktuelt å ta av hagekolonien, dersom bredden på sykkelveien skal opprettholdes. Foto: STATENS VEGVESEN

For strekket mellom Ullevålkrysset og Universitetskrysset, vil det kunne bli nødvenig å ta litt av noen av hagene i Sogn Hagekoloni dersom man skal holde bredden på sykkelveien og fortauet som nevnt over.

Det vil gjelde det første «kvartalet» – den delen av hagen som ligger nærmest dagens gang- og sykkelvei. Etter dette strekket vil en kunne benytte seg av rabatten som er mellom gang- og sykkelveien og den lokale adkomstveien, ifølge Statens Vegvesen.

LES OGSÅ: SiO vil bygge boliger på idrettsbanen ved Domus Athletica, men møter motstand

Kollektivfelt

Kollektivfelt mellom Tåsenlokket og Ullevålkrysset. Foto: STATENS VEGVESEN

Mellom Ullevålkrysset og Tåsenlokket skal det etableres kollektivfelt på begge sider av Ring 3 for å sikre fremkommeligheten for busser, og få en gjennomgående kollektivtrasse langs Ring 3.

– Det er i dag en del forsinkelser på av- og pårampa ved Tåsenlokket, skriver Vegvesenet.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse