Ber byrådet holde seg unna nedre Grefsen og boligområdene i Nydalen

Bydelsutvalget vil ikke at småhusområdene nedre Grefsen og Nydalen Vest (som bildet viser), og boligområdene i Nydalen Øst, skal kategoriseres som utviklingsområder. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelsutvalgets høringsuttalelse til kommuneplanforslaget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.06.2017 kl 09:47

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fakta om kommuneplanen

  • Kommuneplanen består av en samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en juridisk bindende arealdel. Det er samfunnsdelen som nå er på høring. Arealdelen vil revideres når samfunnsdelen er vedtatt av bystyret.
  • Planen og informasjon knyttet til planprosessen, kan leses på www.kommuneplan.oslo.kommune.no. Her finnes også to vedleggsrapporter: Den ene viser oversikt over alle foreslåtte utviklingsområder, kollektivknutepunkt og prioriterte stasjonsnære områder. Den andre er Plan- og bygningsetatens rapport Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett som har vært et grunnlag for arbeidet med byutviklingsstrategien.
  • Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som samfunn og organisasjon. Byutviklingsstrategien viser hvordan vi skal utvikle byen slik at vi når målene i samfunnsdelen. Byutviklingsstrategien gir strategiske føringer og prinsipper som skal ligge til grunn for byutviklingen og senere revisjon av kommuneplanens arealdel.
  • Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 27. april 2017. Høringsfristen er 30. juni 2017.

NYDALEN: Torsdag 15. juni vedtok bydelsutvalget hva Nordre Aker skal spille inn som høringsuttalelse til byrådets forslag til ny kommuneplan.

Det store temaet fra kommuneplanen i Nordre Aker har vært småhusområdene som er utpekt til utviklingsområder med høyere utnyttelse enn i dag.

Se bildet større

Bydelsutvalget 15. uni 2017. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nedre Grefsen ble definert som utviklingsområde allerede i kommuneplanen 2015, med all oppmerksomhet og motstand det har skapt. Nytt i forslaget er at også Nydalen Vest (småhusområdet mellom Nydalsveien og Maridalsveien) og Nydalen Øst (omfatter Nydalens industribygg, men også boligområdene med småhus, rekkehus og blokker i Spikerveien, Tamburveien og på Heilo) er utpekt.

Se bildet større

Nydalen Øst. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nydalen Vest, i likhet med nedre Grefsen, er satt som kategori B-områder – utviklingsområder der utnyttelsesgraden ikke er fastsatt. Nydalen Øst er oppført som kategori A, hovedsakelig industri. Det forstår beboerne i området lite av.

LES OGSÅ: I folkemøtet om kommuneplanen på Ullevål stadion snakket Nordre Aker Budstikke med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen om hva det egentlig vil si å bli et utviklingsområde

Lang diskusjon

Bydelsutvalget har fått inn en lang rekke tilbakemeldinger fra bydelens beboere i forbindelse med høringsrunden. Blant annet kom det inn mange innspill i forbindelse med at bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité hadde åpent møte i slutten av mai.

Også i BU-møtet torsdag møtte beboere fra disse områdene opp for en siste apell. Flere av lokalpolitikerne understreket viktigheten av at bydelen står samlet i sin tilbakemelding til byrådet, for at den skal ha størst mulig påvirkningskraft. Diskusjonene var mange, og både ordvalg og formuleringer ble debattert og justert.

Likvel greide de ikke bli enige om alle punktene.

For eksempel står Miljøpartiet de Grønne fast på at de ikke vil ta nedre Grefsen ut av planen som utviklingsområde, slik de også stemte i bydelsutvalget i mars i fjor.

Se bildet større

Nedre Grefsen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Vedtaket

Den endelige uttalelsen ble slik:
(Det tas forbehold om at den endelige ordlyden stedvis ble annerledes enn journalisten klarte å notere. BU-møtets protokoll med korrekt tekst publiseres her når det er ferdigstilt.)

«Bydel Nordre Aker anser målene i planutkastet som svært ambisiøse. Målene vil kreve en større satsing på kollektivtransport, noe som i sin tur nødvendiggjør et større statlig engasjement for å realisere de største kollektivinvesteringene. Bydelen støtter i hovedsak en strategi med bygging nær sterke kollektivårer, men dette krever at kollektivtilbudet har bedre kapasitet og flatedekning enn i dag.»
(Enstemmig vedtatt)

«Bydelen mener det er viktig at Oslo, Akershus og Buskerud samarbeider tett om areal- og transportplaner. I nasjonal sammenheng er de tre fylkene en storbyregion som utgjør et felles arbeids- og boligmarked. Bydelen støtter prinsippene i regional transportplan for Oslo og Akershus, og vil påpeke at et godt utviklet nettverk av regionale byer og tettsteder rundt byen sammenkoblet med et godt kollektivsystem også vil bidra til å lette presset på områder i Oslo.»
(Enstemmig vedtatt)

«Småhusområdene i Oslo er en viktig del av et mangfoldig boligmarked og en del av vår kulturarv som vi må ta vare på. Småhusområdene på nedre Grefsen og i Nydalen er en viktig del av dette. Så lenge Oslo har tilgang til områder som kan transformeres fra industri/næring til boliger, bør vi ikke åpne for annen fortetting i småhusområdene enn det småhusplanen tillater.»
(Vedtatt. For: H, V, Frp, Ap, SV. Mot: MDG)

«Bydelen sier nei til forslaget om å åpne for en generell fortetting i flere småhusområder sammenliknet med kommneplanen 2015 og motsetter seg derfor også fortetting i en radius på 500 meter rundt de stasjonsnære områdene som inngår i småhusplanen»
(Vedtatt. For: H, V, Frp. Mot: Ap, SV, MDG)

«Selv om der i dag er god kollektivtilgjengelighet i Nydalen vil det store utbyggingsvolum, og reguleringsplaner som nå er i prosess, føre til at det neppe vil være ledig kapasitet på kollektivnettet i rushtiden før det eventuelt er bygget trikkelinje til Nydalen, slik det tas til orde for i Ruter sin strategi M-2016. Dette ligger ventelig minst 15 år fram i tid.»
(Vedtatt. For: H,V,1 MDG. Mot: Ap, SV, 1 MDG - disse ønsket vedtakspunktet, men ville sette punktum foran «før det eventuelt er bygget trikkelinje …» osv.»)

Se bildet større

Nedre Grefsen, utviklingsområde kategori B

«Bydel Nordre Aker har tatt stillling til forslaget om utbygging på Nedre Grefsen i BU-sak 36/16. Bydelen mente da og mener nå at dette området ikke skal fortettes. Det meste av området er et velfungerende boområde uten funksjonell tilknytning til Storo, og må ikke regnes som et utviklingsområde.» (Vedtatt. For: H, V, Frp, Ap, SV. Mot: MDG)

Se bildet større

Nydalen Vest, utviklingsområde B

«Nydalen Vest er et lite småhusområde med historiske bokvaliteter knyttet til tidligere virksomhet i Nydalen. Samspillet mellom denne lille bebyggelsen og den høye og tette bebyggelsen på det tidligere Christiania Spigerverk fremstår vellykket i dag. Bydel Nordre Aker mener at det vil ha en negativ miljøinnvirkning dersom denne grønne lungen blir ødelagt. Bydel Nordre Aker vil sterkt fraråde at Nydalen Vest kategoriseres som et utviklingsområde.» (Enstemmig vedtatt)

Se bildet større

Nydalen Øst, utviklingsområde kategori A.

«I planutkastet er "Nydalen Øst" kategorisert som utviklingsområde A og er et nytt utviklingsområde i Kommuneplan 2017. Bydel Nordre Aker vil påpeke at det innenfor dette området finnes et småhusområde med lang historie. Bydelsutvalget mener at de områdene her som ikke er tidligere industriområder ikke skal være del av utviklingsområdet. De deler av Nydalen Øst som har småhus-, rekkehus- og lavblokkbebyggelse skal reguleringsmessig gis samme status som Nydalen Vest.» (Enstemmig vedtatt)

Se bildet større

Frysja-område, utviklingsområde kategori A

«Bydelen anser Frysjaområdet som bedre egnet for byutvikling. Ved utbygging av Frysjaområdet må det tas hensyn til viktige bokvaliteter som bl.a. lysforhold, grøntarealer, bygningstetthet og høyder. Området ligger imidlertid langt fra kollektivknutepunkt og dagens bussbetjening vil ikke være tilstrekkelig ved en utbygging som vist i planforslaget. I samarbeid med Ruter må det derfor planlegges et bedre framtidig kollektivtilbud hit.» (Enstemmig vedtatt)

«Bydelen vil til slutt påpeke at i det videre arbeid med kommuneplanen må samfunnsdel, byutviklingsstrategi og arealdel behandles samlet og alle vesentlige forslag må konsekvensutredes.»
(Vedtatt. For: H, V, Frp. Mot: Ap, SV, MDG)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse