Boligområde definert som industri: – Har de i det hele tatt vært her?

Eivind Ryssmo (f.v.), Anne Karin Gondrosen, Tor Jørgen Andersen, Jon Holm og Einar Hyndøy kan ikke forstå at boligområdet deres regnes som «hovedsakelig industri». FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Småhusområdet ved Spikerveien, Tamburveien og Gunnar Schjelderups vei i Nydalen er i kommuneplanforslaget definert som «hovedsakelig industri». Det åpnes for en områdeutnyttelse på minst 100 prosent. – Dette kan umulig stemme, sier beboerne.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Nytt utviklingsområde kategori A, industri: Nydalen øst

Fakta: Utviklingsområder

Utviklingsområder i kommuneplanen

I kommuneplanen i 2015 ble følgende områder utpekt som utviklingsområder i kategori A (Områder med i hovedsak nærings- og industribebyggelse hvor det legges det opp til en områdeutnyttelse på 100 prosent. Noen av områdene ligger ved kollektivknutepunkt og her legges det opp til områdeutnyttelse på 125 prosent):

  • Lilleaker, Vækerø, Skøyen stasjon, Skøyen nord, Huseby, Diakonhjemmet, Sogn vgs (Sognsveien 80), Frysja, Bjerke, Økern/Løren/Hasle/Haraldrud/Ulven, Valle Hovin, Ensjø, Bryn, Breivoll, Breivoll nord, Stubberud, Vollebekk, Tveita, Kjelsrud/Leirdal, Furuset, Stovner, Rommen, Romsås, Grorud senter, Grorud stasjon, Nyland, Rødtvedt, Veitvet/Linderud, Ryen/Manglerud, Lambertseter/Karlsrud, Skullerud, Mortensrud, Hauketo, Hauketo/Bjørnerud, Rosenholm, Gjersrud-Stensrud.
  • I forslaget til ny kommuneplan er følgende områder lagt til: Nydalen øst, Montebello, Ulsrud

I kommuneplanen 2015 ble følgende områder valgt ut som utviklingsområder, som i forslaget til ny plan er redefinert til utviklingsområder kategori B (avgrensede områder med i hovedsak småhusbebyggelse, hvor det legges opp til høyere utnyttelse enn i dag, men uten av spesifikk områdeutnyttelse er angitt):

  • Nedre Grefse, Smestad
  • I forslaget til ny kommuneplan er følgende områder lagt til: Nydalen vest, Borgen, Røa/Hovseter

I kommuneplanen 2015 ble følgende steder utpekt til prioriterte stasjonsnære områder, som ikke er del av utviklingsområder. (Dette er stasjonsområder hvor det er potensial for høyere utnyttelse på enkelttomter innenfor en radius på 500 meter fra stasjonen):

  • Slemdal, Vinderen, Åsjordet, Ullevål, Tåsen, Oppsal, Holtet, Sæter, Bogerud, Holmlia, Haugerud, Trosterud, Ammerud, Linderud, Haugenstua.

NYDALEN: – Dette opplever mange av oss som ren galskap, sier representant for beboer Eivind Ryssmo.

I forslaget til ny kommuneplan har Nydalen øst blitt definert som utviklingsområde katgori A, det samme som for eksempel Frysja, Økern, Skøyen stasjon og Sogn vgs.-tomta.

Kategori A er områder som ifølge høringsutkastet i dag består av «hovedsakelig industri», og hvor det åpnes for 100 prosent områdeutnyttelse. I enkelte tilfeller, der kollektivdekningen er god, åpnes det for opptil 125 prosent områdeutnyttelse.

I Nydalen øst ble de nærmest slått i bakken da de oppdaget hva dette innebærer for boligomådet deres. I motsetning til kategori B, der både nedre Grefsen og Nydalen vest (som vi tidligere har skrevet om) er plassert, sier kategori A hvor mye området skal utnyttes. I kategori B, som omtales som «i hovedsak småhusbebyggelse», er det ikke angitt en konkret områdeutnyttelse.

LES OGSÅ: I helgen snudde de tidligere byrådskameratene Høyre og Venstre: Vil bevare nedre Grefsen som småhusområde, og går mot byrådets forslag til nye utviklingsområder.

Se bildet større

Nydalen-beboerne Anne Karin Gondrosen, Dorte Vedal, Eivind Ryssmo, Tor Jørgen Andersen, Leila Torgersen, Jon Holm og styreleder Einar Hyndøy i Nydalen vel. Bak ses trykkeriet, og tårnet på Thon-bygget i Vitaminveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bolig og industri hånd i hånd

– Det som kjennetegner Nydalen øst som boligområde er ikke at det er "hovedsakelig industri". Det som kjennetegner området et at boliger og industri har utviklet seg i symbiose. Hvis Nydalens historiske identitet skal bevares, krever det en regulering som kan ta hensyn til til denne spesielle kombinasjonen av grønt bomiljø med småhusbebyggelse og industrielt preg, sier Jon Holm i styret i Nydalen vel.

Se bildet større

Småhusene innenfor Nydalen øst-området. Bak: Bygget til Folkeuniversitetet, og blokkene på Lillo på andre siden av Ringveien. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Han setter spørsmålstegn ved om byrådet og Plan- og bygningsetaten det hele tatt er klar over hvilket område de har tegnet inn på kartet.

– Det må bero på en misforståelse. Småhusområdet vårt virker å være helt glemt. I tillegg har Obos allerede planer om å bygge en mur mot oss på Schibsted-tomta i Sandakerveien 121. En regulering til kategori A er i realiteten et signal om at det ikke er plass til småhusbebyggelse i området, sier Holm.

Nydalen-beboerne stiller også spørsmål ved hvordan det å rive et småhusområde og erstatte det med blokker, et sted med stadig flere blokkleiligheter, samsvarer med byrådets strategi om mangfoldig og variert bebyggelsesstruktur.

Hele Nydalen

På plankartene i kommuneplan-forslaget som nå er på høring, omfatter «Nydalen øst» det meste av Nydalen, fra Kristoffer Aamots gate i sør, til Nydalsdammen i nord. Det strekker seg fra Nydalsveien og Nydalen bruks vei i vest, til Rolf Wickstrøms vei i øst. Her inngår Akerselva og Gullhaug torg, BI, Sandakerveien og Gjerdrums vei. Også trykkeritomta, som Obos kjøpte for et par år siden og hvor de ønsker å bygge 1100 boliger i bygninger på opptil 12 etasjer kloss inntil småhusene i Tamburveien, inngår i området. Det gjør også Sandakerveien 113-119 hvor Avantor ønsker å bygge ytterligere 5-600 leiligheter.

Industri- og arbeiderhistorie

I «Nydalen øst», et «hovedsakelig industriområde», er altså boligområdene med småhus og terrasseblokker i Spikerveien, Tamburveien og Gunnar Scjelderups vei med. Her er det cirka 130 boenheter, tilhørende Nydalen vel og Heilo vel. Det er 50 lavbygde terasseleiligheter, 20 lavbygde 4 til 8-enheters boliger, og 50 småhus (i hovedsak tomannsboliger og rekkehus). I tillegg ligger blokkbebyggelsen i Nydalen kvarter innenfor planområdet.

Veinavnene vitner om den industrihistorien som ligger i området. Mange av husene ble bygget som boliger til industriarbeidere og funksjonærer i tilknytning til Nydalens Compagnie og Christiana Spigerverk.

Se bildet større

Dampen, nå kulturhus, tidligere suppekjøkken for industriarbeidere. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I området ligger historiske bygg som Dampen – suppekjøkken for industiarbeiderne, nå samfunnshus – og Kronborg-gårdene med karakterisktiske svalganger. De vertikaldelte tomannsboligene i Spikerveien med halve etasjer ble bygget som prøvehus etter 2. verdenskrig basert på "moderne" energiøkonomiske prinsipper.

Dette nevnes ikke i kommuneplan-forslaget.

– Regulering i kategori A er ikke egnet til å ta vare på kvalitetene i det eksisterende bomiljøet i Nydalen. Allerede med planene som foreligger for Schibsted-trykkeriet vil kvaliteten på vårt bomiljø bli kraftig redusert. Vi mener byen bør utvikles slik at boligområdenes historiske identitet og kvalitet søkes bevart samtidig med at byen utvikles, sier Holm.

Se bildet større

Bolig og industri. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bomiljø

Dorte Vedal, også hun styremedlem i Nydalen vel, foreslår heller at Schibsted-trykkeriet utvikles til lokalt møtested.

– Nydalen har ingen idrettsbaner, ingen steder der barn og ungdom kan møtes. Fellesarealene langs Akerselva er allerede fulle på godværsdager. Trykkeriet kunne for eksempel gjøres om til å romme både svømmeanlegg, klatresenter, ulike kulturscener, øvingslokaler for ungdom osv.

Trykkeribygget fra i 1996 er oppført på Byantikvarens gule liste, og er foreslått revet i Obos planer for området.

Se bildet større

Fra verandaen i Tamburveien ses Schibsted-trykkeriet, der Obos ønsker å bygge 12-etasjers blokker. Like høyt som Thon bygget i Vitaminveien i bakgrunne.

Engasjement på møte

15. juni skal bydelsutvlaget avgi sin høringsuttalelse til byrådets forsalg til revidert kommuneplan. I forkant av at bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité forhåndsbehandlet saken ble det arrangert et åpent folkemøte i Nydalsveien 21 mandag 29. mai.

Her fikk lokalpolitikerne høre innspillene fra beboerne i Nydalen øst, i tilleg til at beboere fra Nydalen vest og nedre Grefsen også holdt innlegg.

Se bildet større

Jon Holm fra Nydalen under folkemøtet i forbindelse med at miljø-, plan- og samferdselskomiteen behandlet utkastet til kommuneplan 29. mai. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Byrådssekretær for byutviklingbyråd Hanna Marcussen, Rasmus Reinvang (MDG), var tilstede, og sa at gode innspill om bokvaliteter som bør tas vare på er viktig. Han sa det er derfor byrådet legger opp til en bred medvirkningsprosess i forbindelse med at kommuneplanen er på høring.

– Og det lærer vi av. Jeg har for eksempel lært mye om Nydalen i dag, sa Reinvang til forsamlingen.

Han oppfordret også de mange fremmøtte til å foreslå andre utviklngsområder, hvis man mener de som er foreslått ikke er egnet for utbygging.

Haavard Nordlie i Aksjonsgruppa nedre Grefsen var en av mange som holdt innlegg på møtet mandag. Der minnet han om at Storo-området allerede er kraftig utbygget:

– Slår du en sirkel på 500 meter rundt Storo vil du se at det allerede er flere boenheter i blokk enn i enebolig. Så vi har allerede den varierte bebyggelsen dere ønsker.

Ønsker innspill

– Kjenner byrådet til småhusbebyggelsen i Nydalen øst, og var det riktig å plassere dette i et utviklingsområde kategori A?

Se bildet større

Rasmus Reinvang under MPS-møtet 29. mai.

– Ja, vi er kjent med at det i utviklingsområdet Nydalen øst er et småhusområde. Vi har fått byplanfaglige oppspill som har pekt på hvor det er rasjonelt å avgrense utviklingsomådet, som er basert på at Nydalen er et knutepunkt med t-bane. Vi har pekt på at det kan være naturlig å avgrense området ved jernbanelinjen, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) til Nordre Aker Budstikke.

Han sier hensikten med høringsrunden er å få tilbakemeldinger på om løsningene som er foreslått er de beste.

– Hvis man lokalt mener at området er annerledes, og at det heller burde ha en annen status, eller bli tatt ut av planen, så ønsker vi å høre om det. Innspillene skal vi ta med oss inn i arbeidet med å lage det endelige forslaget som kommer til poltisk behandling etter sommeren, sier Reinvang.

Han oppfordrer til å sende høringsinnspill innen fristen som er 30. juni.

Her kan du lese hva byutviklingbyråd Hanna Marcussen sa om hvor godt byråd og Plan- og bygningsetaten kjenner områdene som nå er foreslått som nye utviklingsområder, slik som Nydalen vest, da Nordre Aker Budstikke snakket med henne på folkemøtet på Ullevål 22. mai.

Les kommuneplanforslaget, og se kart og vedlegg, her! (Oslo kommunes nettside).

Se bildet større

Terasseblokker i Nydalen øst. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Se bildet større

Nydalen øst. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse