Brekkeregulering til Fylkesmannen

Dette er bildet naboaksjonen har vedlagt klagen til Fylkesmannen – det såkalte tette vegetasjonsbeltet. Foto: Utlånt

I fjor høst vedtok Oslo Bystyre forslag til reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19. Nå har naboaksjonen klaget planen inn for Fylkesmannen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2007 kl 09:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Naboaksjonen mot blokker på Brekke, representert ved Tom Espen Møller, setter sin lit til Fylkesmannen. Foto: Kristin Tufte Haga

Brekke: I høst sa Oslo bystyre ja til regulering av Brekkeveien 8 og 19. Siden utbyggingsplanene ble kjent, har naboene protestert mot nye leilighetsblokker. I tillegg ønsket naboaksjonen heller en riving av NIVA-huset, fremfor påbygg og omregulering til leiligheter. Nå setter de sin lit til Fylkesmannen.

- Reguleringsplanen bygger på åpenbar feilinformasjon fra utbygger – støttet av Plan- og bygningsetaten, sier talsmann Tom-Espen Møller.

Høye, skjemmende blokker mot Maridalen og stor trafikkbelastning er noen av argumentene i klagen til Fylkesmannen.

- Utbygger hevder at tett vegetasjon vil skjerme landskapsvernområdet. Vi har vedlagt klagen bilder som viser at de nye seksetasjers blokkene i nummer åtte vil bli godt synlige fra Maridalen kulturlandskap. I tillegg har sakens trafikkanalyser ingen rot i virkeligheten, sier Møller.

Feil tall

I utgangspunktet skulle også Kjelsåsveien 161, Tandberg Data, omreguleres fra næring til boliger, og sammen med Brekkeveien 8 og 19 var det planlagt 300 nye leiligheter i området.

- I henhold til Plan- og bygningsetatens beregninger i saken hadde Tandberg Data og NIVA til sammen rundt 450 arbeidstagere. En omregulering til 300 leiligheter vil da ifølge etatens oppfatning føre til mindre trafikk. Tallgrunnlaget er feil. I fjor arbeidet det 90 personer i Tandberg Data, og cirka 120 i NIVA. Det er under halvparten av det Plan- og bygningsetaten bruker som faktaopplysninger i saken, sier Møller.

Han kan opplyse at omreguleringen for Kjelsåsveien 161 nå er lagt på is, og huset skal leies ut til næringsvirksomhet.

- Blir størstedelen av lokalene utleid, regner vi med at antall arbeidstagere vil øke vesentlig i forhold til tidligere avviklingsvirksomhet. Den totale trafikken i området vil øke markant – særlig i øvre del av Frysjaveien, sier Møller.

Kreative trafikkløsninger

Frysjaveien fra Brekke og ned til Kjelsåsveien er både skolevei, bilvei og naturlig trasé for fotgjengere, blant annet til og fra busstopp i Kjelsåsveien.

- Trafikksikkerheten i øvre del av Frysjaveien er allerede i dag lite tilfredsstillende, og mangler sikre krysningspunkter. Utbygger har vist til gangvei langs øvre del av Frysjaveien, som argument for at veien ikke trenger å sikres ytterligere ved enda mer belastning. Gangveien det vises til er snarere en omvei. Den går ikke langs Frysjaveien, og vil ikke være et naturlig valg for å bevege seg til og fra Brekkeområdet, sier Møller.

- Vi har også gjort Fylkesmannen oppmerksom på at Plan- og bygningsetaten ikke engang har kommentert utbyggers kreative trafikkløsninger, sier Møller.

Naturvernforbundet klager

Naturvernforbundet Oslo Nord har også klaget bystyrets vedtak inn for Fylkesmannen. Blant annet hevder forbundet at Plan- og bygningsetaten i forbindelse med reguleringsforslaget, nærmest har ignorert hensynet til landskapsvernede Maridalen og markagrensen. I klagen skriver Naturvernforbundet at Maridalen ble fredet på bakgrunn av at

"…Europarådet godkjente dalen som et av de syv mest verdifulle kulturlandskapene i Norge, og at dalen utgjør et helhetlig agrarhistorisk landskapsrom med nærmest ubrutt horisontlinje, samtidig som dalen ligger "vegg i vegg" med en hovedstad."

Videre mener Naturvernforbundet at Oslo kommune har et naturlig ansvar for ikke å tillate inngrep der "…vegger og horisontlinjer i det agrarhistoriske rommet endrer (visuell) karakter."

Naturvernforbundet viser også til det nevnte tette vegetasjonsbeltet, og mener bildene som Plan- og bygningsetaten vektla under saksbehandlingen var tatt mens løvet var fullt utsprunget. Og at realiteten ellers i året er et betydelig redusert og glissent vegetasjonsbelte.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse