ANNONSE
Annonse

Støtter Ullevål FAU

BU vil bygge uansett

Roar Valderhaug og Ullevål FAU er glade for støtten fra lokalpolitikerne. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget (BU) stiller seg bak FAU på Ullevål skole, og vil bygge flerbrukshall i Ullevålsalleen, uansett, og går mot naboaksjonen og Friluftsetaten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: BU aksepterer dermed at Ullevålsalleen 43 omreguleres til undervisningsformål. Lokalpolitikerne forutsetter likevel at tapet av friområde kompenseres med andre arealer som erstatning.

BU ønsker også at andre skoler i området, som for eksempel Vestre Aker skole, samt idrettslag og frivillige lag må få innpass i bygget.

- Mer tilgjengelig

Roar Valderhaug fra Ullevål skoles FAU stilte i åpen halvtime i BU-møtet forrige uke, og var glad for støtten.

— Faktum er at ved å omregulere tomten vil friområdet bli mer tilgjengelig. Hallen vil ikke ta mer plass en det området som i dag er avstengt med skur og en grusplass. Vi mener dette vil åpne opp og gjøre området ned mot Grønn rute mer tilgjengelig, sa Valderhaug.

Dette er i skarp kontrast til motaksjonen i nabolaget som i er svært skeptiske til å bygge ut det regulerte friområdet.

LES OGSÅ: Naboene: - Kommer til å ødelegge nærmiljøet

Ullevål FAU mener utbyggingen må skje nå. Å vente til den planlagte nye skolen er bygget vil ta altfor lang tid, mener de, og får støtte fra BU.

— Hallen trengs uansett hvor den nye skolen kommer. Området mangler fullstendig en slik hall, og gymsalen på Ullevål skole er mer enn sprengt allerede, sa Valderhaug.

LES OGSÅ: Slik ser skolefremtiden ut i Nordre Aker

Friluftsetaten sier nei

Friluftsetaten på sin side er imot utbygging, og vil heller at tomten eventuelt blir opparbeidet som en del av grøntstrukturen.

- Befolkningsvekst, fortetting og forventede klimaendringer fører til et større behov for grøntområder, skriver etaten i sin høringsuttalelse til planarbeidet i Ullevålsalleen 43.

— Et tydelig overordnet mål i Oslo kommune er at den blågrønne strukturen skal bevares og videreutvikles. Dette er nedfelt både i Kommuneplanen, Byøkologisk program og Grøntplanen. Den grønne skråningen opp mot det nordliggende boligområdet er viktig å bevare. Turvei B9 og Grønn rute går langs planområdet, og vegetasjonen bidrar til å skjerme turveien. Skråningen er registrert i Oslo kommunes naturdatabase som en viktig lokalitet for ivaretakelse av det biologiske mangfoldet. Flere rødlistede arter er registrert i området. En annen registrering er gjort langs Ullevålsalleen, heter det videre i uttalelsen.

Skulle det likevel bli omregulering fra friområde vil Friluftsetaten, som bydelsutvalget, at det sikres erstatningsarealer.

— Ifølge Oslos kommuneplan skal ethvert sikret grøntareal i byggesonen som omdisponeres, erstattes av et minst like stort og likeverdig nytt grøntareal. Arealet bør være av minst samme størrelse og kvalitet som friområdet som omreguleres, og det bør fortrinnsvis ligge i nærheten av planområdet.

Oslo AP støtter

I sitt forslag til alternativt Oslobudsjett gir Oslo Arbeiderparti sin støtte til Ullevålsalleen 43.

— I vårt alternative budsjett støtter vi videre prosjektering av Ullevål skole i Ullevålsalleen 43. I utgangspunktet er Ap også positive til bygging på tomten, men forholder seg selvsagt også til fagetatens vurderinger, sier bystyremedlem Khalid Mahmood (Ap).

I tillegg vil partiet støtte byrådets forslag om en helt ny skole i vestre del av nordre aker

— som også ligger inne i neste års skolebehovsplan, og som skal vedtas i desember.

— Og vi vil også si ja til flerbrukshall i tilknytning til Grefsen barneskole, sier Mahmood.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse