Bydelens "stille område"?

Hva taler for og hva taler mot at de registrerte områdene er egnet som "stille områder"? Foto: Arkiv

EU stiller krav til "stille områder". Nå inviteres lokalbefolkningen til møte for å diskutere hvor vi ønsker å ha våre oaser fra støy.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Nordre Aker: Sammen med bydelene inviterer Plan- og bygningsetaten og Friluftsetaten til et arbeidsmøte om "stille områder". For bydelene Nordre Aker, Sagene og St. Hanshaugen avholdes møtet mandag 5. november kl 18.00-20.30 i Sagene Samfunnshus. Hovedformålet med møtet er å få lokalbefolkningens vurdering av hvilke områder som er godt egnet og hvilke områder som er mindre godt egnet som "stille områder" i bydelen.

Kommunens ansvar

Begrepet "stille områder" har sin opprinnelse i et EU-direktiv og ble første gang introdusert i de nasjonale forskrifter og retningslinjer om støy i 2005. Befolkningen bør tilbys områder med støynivåer som er enda lavere enn hva som ofte må godtas for uteareal ved bolig.

I løpet av de siste 20-30 årene har støy fått stadig større oppmerksomhet i norsk by- og tettstedsplanlegging. Tradisjonelt har tiltak mot støy rettet seg mot større vei- og jernbaneanlegg, flystøy og forsvarets skyte- og øvingsområder. Tiltak mot støy i Oslo har bestått av trafikk- og veiomlegging, bygging av tunneler, etablering av støyskjermer og fasadetiltak, og har vært innrettet mot å skjerme bomiljøet. Men mange plages fortsatt av støy i Oslo, noe som utgjør et vesentlig samfunnsproblem, fastslår Friluftsetaten.

I de senere årene er det en økende erkjennelse for at høye støynivåer også utenom bostedet påvirker befolkningens helse og trivsel. Fremtidsrettet støyforvaltning betyr i dag å se bomiljø, nærmiljø, gater, plasser, parker og friluftsområder i sammenheng.

Ikke noe valgOslo kommune er etter forskrift pliktig til å inkludere "stille områder" i kommunens handlingsplan for støy som skal ferdigstilles 1. halvår 2008. Handlingsplanen vil bygge på et pågående arbeid med støykartlegging av Oslo som ledes av Friluftsetaten. De stille områdene skal registreres og kartlegges med sikte på å sikre befolkningen tilgang til et tilstrekkelig bredt tilbud av områder i fremtiden. Omfanget av "stille områder" i Oslo vil bli avklart som del av arbeidet med handlingsplanen. Ambisjonen er at planen skal vise hvordan de stille områdene kan sikres mot ytterligere støybelastning og peke på aktuelle virkemidler for å forbedre støysituasjonen i områdene på kort og lang sikt.

Medvirkning fra lokalbefolkningen

Friluftsetaten har sammen med Plan- og bygningsetaten drøftet hvilke steder de ønsker som "stille områder". Disse bør være relativt beskyttet mot støy for å ha et best mulig grunnlag for å oppfylle kravene i forskrift og retningslinje, og ha et klart potensial for å bli et viktig "stille område". Mindre områder som er omgitt av støykilder som må forventes å vedvare, vil derfor i stor grad automatisk falle bort.

- Forskriften setter krav til tidlig medvirkning fra lokalbefolkningen i utarbeidelsen av handlingsplaner. I samarbeid med lokalbefolkningen ønsker vi nå å velge de viktigste stille områder blant de 70-80 områdene som er kartlagt. Vi er avhengig av råd og informasjon fra lokalkjente og brukerne av de aktuelle "stille områdene", slik at det er de viktigste områdene for befolkningen som blir ivaretatt, heter det fra Friluftsetaten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse