ANNONSE
Annonse

Dette er alternativene til sykkeltrasé i Grefsenveien

Innbyggerforslaget om Grefsenveien har laget disse alternative traseene for sykkel, utenom Grefsenveien, og støttes av bydelsutvalget (BU).

Se forslagene: Det finnes gode alternativer til sykkeltrasé i Grefsenveien, det mener innbyggerinitiativet og bydelsutvalget i Nordre Aker. Bymiljøetaten fastholder at Grefsenveien er hovedpulsåren i sykkelnettet i området.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2018 kl 17:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Bydelsutvalget i Nordre Aker ba i mars 2017 Bymiljøetaten utrede alternative sykkeltraseer fra Grefsen/Kjelsås og mot byen, utenom Grefsenveien.

– Det har vi aldri fått, sier BU-leder Per H. Christiansen (H) i Bydel Nordre Aker.

Innbyggerinitiativet har laget alternativ

Nå har Tom Ole Bergerud og Haavard Nordlie, som står bak innbyggerintiativet, som senere i vår skal opp i bystyret, laget et slikt forslag.

Dette ble presentert da bystyrets samferdsel- og miljøkomité var på befaring i Grefsenveien 14. mars, og under et møte i rådhuset 22. mars, med blant andre byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel og Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten.

Der fortalte BU-leder Per Henry Christiansen (H), leder i miljø-, plan- og samferdselkomiteen (MPS) Terje Olav Moen (Ap), og BU-medlem May-Brith Døssland (V), at bydelsutvalget i Nordre Aker mener området mellom Disen og Storo får en dårlig løsning for trikken, og for de myke trafikantene ned mot Storo, slik forslaget nå foreligger.

– Vi har presentert veldig konkrete alternativer, og jeg er stolt av beboerne som har laget disse. Som politikere er det viktig at vi lytter til det befolkningen ønsker, sier Christiansen.

BU-leder Per Henry Christiansen ønsker at bystyret skal velge en løsning for Grefsenveien som prioriterer trikkens fremkommelighet helt frem til Storokrysset. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Sykkelfelt én vei, delvis kollektivfelt

Sporveien og Bymiljøetatens forslag til ombygging av Grefsenveien – som starter til sommeren – innebærer blant annet at det lages et permanent sykkelfelt fra Storo til Disen, men at løsningen i retning Storo utsettes til planene for Storokrysset er ferdige. Den vil nemlig kreve en omregulering av Storokrysset og den nedre delen av Grefsenveien. Bymiljøetaten har bekreftet at grunnerverv fra eiendommer nærmest krysset kan bli aktuelt i denne prosessen. Den endelige løsningen for Storokrysset ligger uansett flere år frem i tid.

Slik er gatesnittet, som foreslått av Sporveien og Bymiljøetaten.

Arbeidene som starter til sommeren, vil gjøre at trikken og bilene deler felt mellom Storo og Disen, mens det blir eget kollektivfelt i retning Storo, mellom Disen og Engveien. Feltet for venstresving i Storokrysset kortes ned, men trikken og bilene må likevel dele felt inn mot Storokrysset.

Innbyggerinitiativet mener dette viser at det innenfor en akseptabel ramme av tid og tilgjengelig areal ikke er mulig å etablere gode løsninger for både trikk, fotgjengere og syklister, samtidig som Grefsenveiens rolle som hovedvei i bydelen beholdes.

Fra Engveien til Storokrysset vil trikken måtte dele felt med bilene som skal svinge til venstre i krysset. Dermed vil ombyggingen ikke bedre trikkens fremkommelighet, mener bydelsutvalget.

– Vi mener bedre fremkommelighet for trikken er det aller viktigste nå. Bydelsutvalget ønsker flere og bedre sykkelveier i bydelen og på Grefsen, men at sykkelveiene må legges utenom den nederste delen av Grefsenveien, sier BU-leder Christiansen.

– På befaringen med bystyrekomiteen 14. mars kom det klart frem at det er mulig å etablere to kjørefelt for bil det siste stykket ned til Storo for å bedre fremkommelighet for trikken – hvis man vil, legger han til.

Kollektivtrafikk og biltrafikk i kø nedover Grefsenveien i fjor sommer. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Alternativene

Innbyggerinitiativets forslag til alternative traséer tilrettelagt for sykkel, mellom Ring 3 og Grefsenplatået/Kjelsås og Lofthus/Årvoll:
(Les innbyggerforslagets forklaring av rutene, og Bymiljøetatens vurdering, under)

Forslaget til alternative sykkelstraseer, utenom Grefsenveien.

Forklaring til alternativene:

«Rød» rute:
«Traseen fra Lofthus over Disenjordet via Bråtenalléen/Lindealléen mot Lillo og Ring 3 er en mye benyttet tverrforbindelse i bydelen og for syklister som krysser denne. Dette er også skolevei for mange elever ved Morellbakken skole. Strekningen har et kritisk punkt ved krysningen av Grefsenveien. Ved å anlegge regulert undergang øst for Disen holdeplass fjernes en trafikkfarlig og usikret fotgjengerovergang, og man skaper en attraktiv og sikker forbindelse for fotgjengere og syklister. Behov for tilrettelegging utover dette på strekningen er liten.»

«Grønn» rute:
«Kapellveien er med sin lave trafikk og jevne stigning velegnet for sykling mellom vestre del av Grefsenplatået/Kjelsås og Storoområdet. Strekningen forbi Grefsen skole er stengt for bil og allerede tilrettelagt for sykkel og gående. I nederste del kan det åpnes for sykling mot enveiskjøring. Bedre tilrettelegging på hele strekningen vil også være et godt bidrag til tryggere skolevei. Nederste del av Morellsvei vil være en god forbindelse mot Storo. Øverste del av Morellsvei kan være aktuell for sykling nedover og for el-sykler spesielt, også oppover.»

«Blå» rute:
«Denne følger i stor grad Grefsenveien, men følger en annen trasé mellom Ring 3 og Disenjordet siden det på strekningen mellom Disen og Storo ikke er tilstrekkelig veibredde til å prioritere både trikk og sykkel tilfredsstillende. Oppover Grefsenveien er utfordringene mindre og trikken har pr i dag ikke fremkommelighetsproblemer ved kjøring i blandet trafikk. Passering av trikkeholdeplassene med sykkelfelt kan være en utfordring. Det må være en forutsetning at trikkeholdeplasser ikke legges ned eller får redusert kapasitet og kvalitet som følge av etablering av sykkelfelt.

Traséen starter ved Ring 3 nord for trikkehallen og følger allerede delvis regulert og opparbeidet gangforbindelse østover mot Lettvintveien. I anleggsfasen skal det her etableres midlertidig kjørevei på deler av strekningen. Denne bør senere inngå som del av ny sykkelvei. Sykkelveien opparbeides videre over Disenjordet og derfra og oppover langs Grefsenveien. Mellom Disenjordet og Dr Smiths vei legges sykkelvei for sykling i begge retninger i dagens utgående kjørefelt for bil (bredden på denne er innenfor kravene i «Sykkelhåndboka» fra Statens Vegvesen, men noe smalere enn generell ny Oslo-standard). Videre oppover fra Dr Smiths vei etableres tosidig sykkelfelt. Ved holdeplassene ledes sykkelfeltene over fortauene bak leskur eller i veibanen.

Traséen bør suppleres med ny krysning av Ring 3 for påkobling til hovedsykkelvei på bysiden av Ring 3 og fremtidig krysning mot Grefsen stasjonsby (over tog og T-bane).»

«Sort» rute:
«Dette er hovedsykkelvei langs Ring 3. Her planlegges vesentlige forbedringer mellom Lillo og Storo og muligens også sykkelbro over Hans Nilsen Hauges gate. Lokalt sykkelveinett på Grefsen kobles til denne via eksisterende gang- og sykkelbro ved Lillo terrasse og ny krysning av Ring 3 ved trikkehallen. Dette vil gi svært gode forbindelse mot Ring 3 øst- og vestover og via Torshovdalen mot sentrum.»

Bymiljøetaten: – Grefsenveien er hovedpulsåren

Liv Jorun Andenes, fungerende direktør i Sykkelprosjektet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten er forelagt alternativene fra innbyggerintiativet og bydelspolitikerne i Nordre Aker. De mener Grefsenveien har en viktig rolle i Planen for sykkelveinettet i Oslo.

– Det er gjort vurderinger ut fra hvor folk skal – skoler, kollektivholdeplasser, butikker og arbeidsplasser. Vi har også sett på hvor de fleste velger å sykle i dag, samt hvor folk sier at de ønsker å sykle i fremtiden. Det er blant annet på bakgrunn av dette at strekene i Planen for sykkelveinettet er tegnet opp. Det er også grunnen til at strekene i innbyggerforslaget ikke kan erstatte behovet for sykkeltilpasninger i Grefsenveien, sier Liv Jorun Andenes, fungerende direktør i Sykkelprosjektet.

Planen for sykkelveinettet:

Utdrag fra Plan for sykkelveinettet i Oslo. Røde linjer er hovedstrekninger, de grå er tilførselsruter.

Hun mener et sykkelveinett uten Grefsenveien vil skape problemer.

– Veldig mange av de som sykler via Storo skal til, gjennom, eller forbi Storokrysset. Grefsenveien er den desidert mest direkte traseen for alle som skal nordover mot Kjelsås eller sørover mot sentrum, og i krysset ligger også en viktig t-banestasjon. Derfor må Storokrysset kobles på sykkeltraseen. Alternativene fra innbyggerforslaget og bydelen er fine som supplementer og tilkomstveier til hovedtraseen i Grefsenveien. Ser man på kartet i Planen for sykkelveinettet, er flere av disse strekningene tegnet inn som grå streker, der det legges opp til sykling i blandet trafikk, sier Andenes.

Hun forklarer at sykling i blandet trafikk er en løsning som passer godt i boliggater med lav hastighet og lite biltrafikk. Da kreves det bare små tilpasninger for å gjøre traseen trygg og synlig for syklister.

– Men de grå strekningene er for arterier å regne, det er Grefsenveien som er hovedpulsåren gjennom området. Det ser vi ved at det allerede i dag, uten tilpasninger, er mange som velger Grefsenveien som sykkeltrasé. Det vitner om at Grefsenveien er en trasé som er både viktig og riktig å satse på.

Gallup

Hva mener du - bør hovedsykkeltraseen fra Grefsen/Kjelsås til sentrum legges i Grefsenveien?

Vis resultat

DEBATTEN OM GREFSENVEIEN:

Bymiljøetaten mener sykkeltiltakene i Grefsenveien er godt forankret lokalt: Permanent løsning én vei - Sykkelfelt også fra Disen og oppover.

BU-leder om sykkelutspill i Grefsenveien: – Oppsiktsvekkende, trist og kritikkverdig

SV: «Sykkelen er ikke problemet i Grefsenveien!»

Venstre: «Lokale innbyggere opplever å ikke ha blitt lyttet til»

Haavard Nordlie: «Har ikke forstått realiteten i innbyggerforslaget»

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Dette nettstedet bruker cookies

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

En informasjonskapsel er en mekanisme der din nettleser kan ta vare på informasjon den får fra nettsider, for så å sende disse tilbake til nettsidene igjen senere. Dette gjøres automatisk uten at brukeren trenger å tenke på det.

Informasjonskapslene kan ha flere funksjoner, for eksempel å holde rede på innstillinger, hvilken bruker du er logget inn som, hva du har tilgang til, hjelp til å sørge for at du får tilsendt riktig innhold, sporing av annonsevisninger og annet.

Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Informasjonskapslene brukes også til midlertidig håndtering av brukerspesifikk informasjon når man besøker forskjellige deler av samme nettsted.

To eksempler fra de mange funkjsonene nettstedet bruker informasjonskapsler for å vedlikeholde: Én informasjonskapsel brukes for å huske innstilling for lydstyrke på videoavspilleren, en annen brukes for å huske om du har krysset vekk denne boksen med informasjon, slik at du ikke trenger å se den igjen neste gang du besøker dette nettstedet fra samme enhet som du bruker nå.

Informasjonskapsler lagres automatisk av nettleseren din som små tekstfiler på din datamaskin. Du kan selv endre innstillinger for hvordan informasjonskapsler skal håndteres i din nettleser.

Informasjonskapsler kan leveres av alle typer innhold på nettstedet, både tekstsider, bilder og annet. Informasjonskapslene sendes kun tilbake til det nettstedet du fikk dem fra, ikke til andre nettsteder.

Mange nettsteder, dette inkludert, fungerer ikke som de skal dersom du ikke tillater bruk av informasjonskapsler.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å håndtere tre nivåer av funksjonalitet:

Kritiske informasjonskapsler brukes til å holde rede på brukerinformasjon, tilgang, personlige innstillinger og annet. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal.

Analyse-informasjonskapsler brukes for å holde rede på trafikk på nettstedet, hvilke deler av det som er mest populært, hvilke deler som brukes mest og annet. Deler av disse er tredjepart informasjonskaplser levert av eksterne tjenesteleverandører. Informasjonskapsler for analytisk funksjon brukes for å forbedre nettstedet (som er under stadig utvikling), men disse er ikke kritiske for nettstedets funksjonalitet.

Annonse-informasjonskapsler brukes av interne og tredjeparts annonsesystemer for å holde oversikt over og spore visninger av annonser.

Det er lovpålagt krav om at denne informasjonen gjøres tilgjengelig for deg som bruker av nettsteder som benytter slike informasjonskapsler.

NewsFlow - Thin AS

Dette nettstedet bruker cookies.