Dette foreslår Byrådet for håndtering av tilreisende bostedløse

 

Endelig har Byrådet lansert tiltakene for å håndtere tilreisende bostedløse. Se alle forslagene her.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
09.05.2017 kl 15:37

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Tirsdag kom pressemelding fra Byrådet om de etterspurte tiltakene for hvordan håndtere tilreisende bostedløse.

Nordre Aker Budstikke har tidligere skrevet om både beboere i Nordre Aker, idrettslag og andre som etterlyser løsninger i tilknytning til forsøpling, tigging og annet.

LES OGSÅ: Hvordan tror du det er å ha en romleir rett ved der du bor?

Her er tiltakene.

Byrådets 11 tiltak for å håndtere tilreisende bostedsløse

1. Økt innsats til rydding og renhold

For at innbyggerne i Oslo fritt skal kunne benytte seg av parker, offentlig rom og Marka må innsatsen for å rydde ulovlige teltleire, fjerne søppel, gjennomføre vakthold og vaske offentlig rom trappes opp gjennom 2017.

Økonomiske konsekvenser: 10 millioner i 2017.

2. Opprette et samarbeidsforum etter «sentrumsmodellen»

Byrådet vil etablering et samarbeidsforum knyttet til tilreisende bostedsløse EØS-borgere der blant annet kommunale virksomheter, politiet, statlige eiendomsforvaltere og frivillige organisasjoner inviteres til samarbeid.

Økonomiske konsekvenser: 0,5 millioner i 2017.

3. Be Ruter og Sporveien øke sin tilstedeværelse med vektere for å stanse aggressiv tigging og musikk på t-bane, trikk og holdeplasser.

4. Flere informasjonstiltak fra kommunen og frivilligheten

Byrådet setter av egne midler til informasjonstiltak overfor gruppen om hvilke lover og regler man skal forholde seg til for overnatting m.m., samt informasjon om hvor det er mulig å få akutt hjelp.

Økonomiske konsekvenser er tatt høyde for i tiltak 1 og tiltak 5.

5. Øke tilgangen til akuttovernatting og sanitærforhold gjennom tilskuddsordning

For å dekke de mest akutte behovene for overnatting og kroppsvask øker byrådet bevilgningen til «Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse- og sosialsektoren» i revidert budsjett for 2017, og det tas inn et nytt formål rettet mot denne gruppen. Dette vil kunne gi inntil 40-50 nye akuttovernattingsplasser, informasjonstiltak og inntil en dobling av dusjtilbudet fra ca. 180 dusjer i uken.

Dersom Oslo kommune nå øker sin innsats på dette feltet er det naturlig at staten ved
Justisdepartementet også gjør det samme.

Økonomiske konsekvenser vil være om lag 4,5 millioner kroner

6. Utrede et forbedret toalettilbud i Oslo

Bymiljøetaten har gjennom tildelingsbrevet for 2017 fått i oppdrag å utrede et forbedret toalettilbud i Oslo. Denne utredningen vil være ferdig i løpet av høsten og også ta med seg perspektivene knyttet til tilreisende bostedsløse og de erfaringene man tidligere har gjort seg med ubetjente mobile toaletter.

7. Vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med politiet

Trondheim, Bergen og Kristiansand har i dag meldeplikt for tigging. Byrådet vil løfte dette spørsmålet inn i politirådet.

8. Ta initiativ overfor staten/JD om et forskingsprosjekt for å frembringe kunnskap om antall tilreisende i Norge og de store byene.

Det er i dag ingen offentlige instanser som registrerer grupper som oppholder seg i Norge. Fordi det er svært vanskelige å anslå omfanget av tilreisende og deres bakgrunn er det også krevende å tilpasse mulige tiltak. Et slikt forskningsprosjekt ville kunne frembringe kunnskap vi i dag mangler.

9. Krav til regjeringen om å øke Oslopolitiets ressurser til dette arbeidet

Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget på arbeidet knyttet til denne gruppen med å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet og bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden.

Byrådet vil be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet i Oslo.

10. Krav til regjeringen om å øke innsatsen for rydding og renhold på statlig grunn

Staten eier store områder i Oslo som også benyttes til ulovlig teltleire, overnatting m.m. Dersom Oslo kommune øker sin innsats til rydding og renhold på kommunens eiendommer, er det viktig at staten gjør det samme slik at ikke leieren bare flyttes over på statlig grunn.

11. Be staten om å vurdere initiativ for å endre EØS-regelverket slik at det kreves
bostedsregistrering for alle tilreisende.

EØS-regelverket slår fast at man kan oppholde seg i Norge i tre måneder uten å registrere seg. Det sier også at man må livnære seg selv og ikke være til byrde for staten. Det kan diskuteres i dag om det er riktig at mange i denne gruppen klarer å livnære seg selv alle den tid det i dag brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akuttbehov for overnatting og sanitær, samt rydding av leire. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv i større grad enn mange gjør i dag. Også København vurderer dette initiativet.

– Oslo kommune må rydde

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) utdyper i pressemelding tiltakene.

- Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å bøte på de problemene som innbyggerne opplever, men den bakenforliggende årsaken, fattigdommen i Øst-Europa, rår ikke vi over.
Men det er Oslo kommune som ender med å rydde opp, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemelding i forbindelse med lanseringen av ovennevnte tiltak.

Han etterlyser at Oslopolitiet får nødvendige ressurser til å følge opp
arbeidet med denne gruppen.

Særstilling

- Oslopolitiet står i en særstilling når det gjelder omfanget av arbeidet knyttet til
tilreisende bostedsløse, enten det knytter seg til å stanse vinningskriminalitet, organisert kriminalitet eller bistå kommunen i å opprettholde ro- og orden. Utfordringen er størst i Oslo, derfor vil jeg be Justisdepartementet om å sette inn ekstra ressurser til dette arbeidet her, sier Johansen.

- Det kan diskuteres om mange i denne gruppen klarer å livnære seg, all den tid det brukes betydelige summer fra både staten og Oslo kommune for å dekke akutte behov. Et krav om at mennesker fra EØS området som ønsker å komme til Norge må ha registrert bosted Oslo, 09. mai 2017 kan være med å sikre at de som kommer har mulighet til å forsørge seg selv, sier Johansen videre i pressemeldingen.

Byrådslederen vil også vurdere innføring av krav til meldeplikt for tigging, sammen med
politiet.

Meldeplikt

– Arbeiderpartiet har tidligere foreslått dette, men på bakgrunn av endringene i Politiloven i 2014 vil jeg gjøre en ny vurdering av dette tiltaket, sammen med politiet, sier Johansen.

- Økt innsats mot ulovlige teltleire vil gjøre at man får fjernet dem raskere. Det gjør at de legger igjen mindre søppel, og det vil kunne ha en preventiv effekt på etableringen av nye leire, sier Johansen.

Sentrumsmodellen

Johansen ønsker å benytte den vellykkede «sentrumsmodellen» for å sikre godt samarbeid mellom Oslo kommune, politiet, statlige aktører, eiendomsforvaltere og frivillige aktører.

- Et samarbeidsforum vil gi oss mulighet for å utveksle informasjon, drøfte oppståtte
situasjoner og koordinere innsatsen, sier Johansen.

- Vi må få på plass inntil 40-50 nye akuttovernattingsplasser, flere informasjonstiltak og inntil en dobling av dusjtilbudet. Dette vil koste omtrent 4,5 millioner. Men dersom Oslo kommune nå øker sin innsats på dette feltet forventer vi at staten gjør det samme, sier også Johansen i pressemeldingen.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse