- Dette løser ingenting

Eivind Selvig fra Sørbråten Vel mener alternativet til reguleringsforslag for Sørbråten ikke kommer til å forandre mye.

Mellom 20 og 25 familier kan risikere å måtte flytte fra Sørbråten hvis Plan- og bygningsetatens forslag til reguleringsplan blir vedtatt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.12.2006 kl 09:29

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Sørbråten: I 1996 ble seks husstander på Sørbråten anmeldt for å ha fast bosted på eiendommer regulert for fritidsboliger. Byutviklingskomiteen behandlet saken og eiendommene ble bruksendret til helårsboliger. Saken ble anket til Fylkesmannen som ikke ville fatte et vedtak før en helhetlig reguleringsplan for området ble utarbeidet. I 2001 begynte Plan- og bygningsetaten arbeidet med reguleringsplanen og først nå, nesten seks år senere, er et forslag sendt til politisk behandling. Sørbråten vel er overrasket og lite fornøyde med det de mener er det dårligste alternativet til reguleringsplan for området.

- Det er rart at dette alternativet er det som legges frem. Det løser ingenting, sier tidligere formann i Sørbråten vel, Eivind Selvig.

For dårlig grunnlag

I 1984 ble det gjort en registrering av helårsboliger og fritidsboliger på Sørbråten. Det er disse listene som ligger til grunn i alternativet til reguleringsplan. De husene som den gang ble registrert som helårsboliger beholder sin status. De familiene som bor i hus som den gang ble registrert som fritidsboliger, må flytte. PBE anslår dette til å være mellom 20 og 25 husstander.

- Den registreringen som ble gjort på 80- tallet var veldig tilfeldig uten noen hovedkriterier. Den avvek også fra tidligere registreringer uten at dette var grunngitt. Vi har eksempler på at eiendommer som var bebodd i tiår, plutselig fikk status som fritidseiendommer ved registreringer i 1984. En annen ting er at disse registreringene ikke er blitt fulgt opp tidligere. Det er ingen som har måtte flytte fra fritidsboligene. Det må være mulig å se bort i fra disse tidligere og tilfeldige registreringene og gjøre nye vurderinger basert på mer etterrettelige kriterier, en mer ordentlig måte, sier Selvig.

Vil ha fastboende

Selvig mener det vil være et bedre alternativ å regulere alle bebygde eindommer til boliger og mener argumentasjonen for alternativet til reguleringsplanen ikke holder. Til grunn for forslaget ligger det at Maridalen, som forsyner byen med drikkevann, skal beskyttes mot forurensningsfare.

- Tanken bak forslaget er at jo færre som bor her, desto mindre forurensningsfare av drikkevannet. Men det stemmer ikke. Kommunen ønsker ikke at hyttene skal ha renseanlegg. Dette betyr at hyttene, som er mye brukt, vil slippe urenset avløpsvann ut. Dette vil gi større forurensning enn om alle eiendommer ble boligeiendommer med tette tanker for toaletter og de beste renseanleggene for vaskevann. Siden Sørbråten ligger cirka 20 minutter fra Oslo S, tror vi det vil bli svært vanskelig og ressurskrevende for kommunenen, Plan- og bygningsetaten, å forhindre fast bosetning i hyttene. Dagens situasjon vil fortsette.

Han tror også regulering av alle husene til helårsboliger vil bidra til at Sørbråten vil fremstå som et mer helheltlig område.

- I dag ligger hytter og hus om hverandre. Det vil også ha stor betydning for Sørbråten som lokalsamfunn og Maridalen som en levende dal. Omtrent halvparten av elevene på Maridalen skole kommer herfra. Kommunen bør ta konsekvensene av at kommunen selv la ut alle eiendommene på Sørbråten som boligeiendommer i 1910-20-årene, sier han.

Nå skal velforeningen be om et møte med byråden for å legge frem sine synspunkter. Byutviklingskomiteen er invitert til befaring i området.

- Vi er fremdeles optimister, smiler Selvig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse