Dressurområder i Nordre Aker

 

Friluftsetaten foreslår å opprette 12 dressurområder der hunder kan slippes løs for lufting, trening og dressur uavhengig av båndtvangsbestemmelsene. To av områdene ligger i Bydel Nordre Aker.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: I Hundeloven gir kommunene hjemmel til å fastsette lokale, utdypende bestemmelser om hundehold. Den gir også hjemmel til å opprette dressurområder for hund, hvor hunder kan slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. I Oslo er Friluftsetaten delegert myndighet til å etablere slike dressurområder. Dressurområdene vil hovedsakelig være åpne, skjøttede gressområder, uten særskilt tilrettelegging. De vil bli skiltet og utstyrt med avfallsstativ, men ikke inngjerdet. Områdene vil være åpne for alle. Ved ønske om gjennomføring av organiserte aktiviteter som dressurkurs etc, må det søkes Friluftsetaten om tillatelse. Selv om hunder kan slippes løs i dressurområdene uavhengig av aktuelle båndtvangsbestemmelser, vil andre bestemmelser i hundeloven og tilhørende forskrifter gjelde. I tillegg kommer vedtatte ordensregler som framgår av forskriften og av skiltingen ved hvert område.

Dressurområdene har framkommet gjennom en prosess der Friluftsetaten har vurdert aktuelle arealer innenfor etatens forvaltningsområder i Marka og i byggesonen, og noen aktuelle områder på annen offentlig eid grunn. Friluftsetaten har gjennomført møter med sentrale hundeorganisasjoner og andre aktuelle brukere i forbindelse med etableringen av dressurområdene. Berørte bydeler har vært kontaktet for å få innspill om bruken av områdene og aktuelle høringsinstanser, og det har vært gjennomført befaringer i områdene.

I vår bydel er det to områder som er utpekt som aktuelle for hundeaktiviteter. Grinda på Korsvoll ligger innenfor markagrensa. Oslo Cyclekrets benytter området som start- og målområde for noen sykkelløp i løpet av året. Denne aktiviteten vil kunne fortsette som før. Forøvrig mener Friluftsetaten at området er ypperlig egnet. Det andre området hos oss er en nedlagt parkeringsplass ved Grefsenkoll-veien. Her er det ingen særskilt bruk i dag i følge Friluftsetaten. Begge områdene er regulert til friluftsformål. Av de 12 områdene ligger 11 på regulerte friområder som forvaltes av Friluftsetaten, mens ett ligger på statlig grunn og forvaltes av Forsvarsbygg. Seks områder ligger innenfor Markagrensen.

Frist for å uttale seg til forslaget er 23.mars.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse