Eldrepsykiatri uten tilbud

Styreleder ved Grefsenhjemmet, Magne Roland, mener sykehjemmene bør spesialiseres for å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til alle de forskjellige pasientgruppene som blir plassert på sykehjemmene. Foto: Kristin Tufte Haga

– Sykehjem blir oppbevarings- plasser for eldre, pleietrengende psykiatripasienter, i mangel på tilrettelagte tilbud, sier styreleder Magne Roland ved Grefsenhjemmet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.02.2008 kl 12:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: I forrige BU-møte fortalte bydelsoverlege Georg Semcesen om kritikkverdig utskrivningspraksis av eldre syke ved Ullevål sykehus. I tillegg uttrykte han bekymring for et økende antall meldinger til bydelen om eldre "i nød" – gamle mennesker med behov for psykiatrisk behandling.

Mangler tilbud

Ifølge styreleder ved Grefsenhjemmet, Magne Roland, er tilbudet til pleietrengende eldre psykiatriske pasienter mangelfullt.

– Det finnes ikke noe direkte omsorgstilbud til varig pleietrengende eldre psykiatriske pasienter. De siste årenes satsing på psykiatri er i svært liten grad rettet mot disse gruppene. Derfor havner ofte eldre, pleietrengende mennesker med psykiatriske lidelser, som er ute av stand til å bo i hjemmene alene, i våre somatiske (fysiske diagnoser, journ.anm.) sykehjem, sier Roland, som selv er lege, og med 35 års fartstid i Oslosykehusene, også som adm.direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Byens Distriktspsykiatriske senter (DPS) og ulike bydeler har bygget opp bo- og rehabiliteringssenter. Dette er imidlertid tilbud til yngre pasienter som skal tilbakeføres til et mer normalt og selvstendig liv. Bydelene kjøper også plasser ved noen utenbys private sykehjem, men jeg mener dette ikke er gode nok løsninger, da pasientene blir plassert langt unna sitt nærmiljø og sin familie, sier Roland.

Krever ressurser

I dagens somatiske sykehjem er det mange pasienter med aldersdemens og Alzheimers sykdom, diagnoser som defineres som somatiske sykdommer.

– Det er opprettet mange spesialenheter for disse pasientene. Men pleiepasienter med psykiatriske hoveddiagnoser tas også imot ved de somatiske sykehjemmene, forteller Roland.

– Psykiatriske pleiepasienter kan være utagerende og til dels fysisk sterke, og det sier seg selv at å plassere dem sammen med andre grupper beboere i sykehjemmene, kan bli en belastning både for dem selv og de øvrige pasientene. Men også for de ansatte. Dagens sykehjem er ikke bemannet med spesialkompetanse til å takle tunge psykiatriske lidelser, og til å gi disse pasientene tilfredsstillende omsorg og pleie, sier styrelederen.

– På Grefsenhjemmet forsøker vi så godt vi kan å stå til disposisjon, og også ta imot psykiatriske pleiepasienter når det trengs. I slike situasjoner må vi ofte sette inn ekstra personell. Men det tærer på budsjettene, og kan gå på bekostning av de andre pasientene, sier Roland, som roser bydelsadministrasjonen i Nordre Aker.

– De gjør det beste ut av begrensede midler og muligheter, men budsjettene blir for knappe i forhold til alle de forskjellige oppgaver som trenger en god løsning.

Feilplasseringer av yngre

Roland forteller også om yngre mennesker med kroniske, alvorlige sykdommer som blant annet MS, parkinson og KOLS, som også blir feilplassert inn i eldreomsorgen ved de somatiske sykehjemmene – også av mangel på annet tilbud.

– Dette gjelder personer helt ned i 50-års alderen. Disse menneskene opplever store mentale påkjenninger ved at de blir sidestilt med geriatriske (eldre) pleiepasienter som har en gjennomsnittsalder på rundt 90 år, sier Roland.

Prekær situasjon

I Nordre Aker finnes fire somatiske sykehjem; Tåsenhjemmet, Lillohjemmet, Nordberghjemmet og Grefsenhjemmet. Tidligere hadde bydelene selv ansvar for sykehjemsdriften, men nå har den sentrale kommunale sykehjemsetaten overtatt ansvaret, og bydelen kjøper plasser av etaten.

– I Oslo finnes ca. 4700 somatiske sykehjemsplasser, men det er hele tiden et etterslep på nok plasser. Blant annet på grunn av økende levealder, men også på grunn av som nevnt alle de forskjellige pasientgruppene som skal konkurrere om plassene. Hvis det ikke gjøres et dramatisk løft med både kapasitet og bemanning vil situasjonen bli prekær, tror Roland, som mener at politikerne nå må tenke annerledes og nytt.

– Spesialiser sykehjem

– I tillegg til en mye mer offensiv opptrapping av sykehjemsutbyggingen, må det enkelte sykehjem spesialisere sine tilbud, slik at vi i fremtiden kan unngå det som skjer i dag, nemlig at eldre somatiske pleiepasienter, psykiatriske pleiepasienter og yngre personer med kroniske, pleietrengende sykdommer plasseres sammen.

– Opprettelse av enheter for senile demente er en begynnelse. Hvis enkelte enheter ved sykehjemmene blir tilrettelagt, med rett bemanning og kompetanse, noen for psykiatriske pleiepasienter, noen for aldersdemens, noen for forskjellige grupper av yngre kronisk syke og pleietrengende, vil verdigheten og livskvaliteten for disse hardt prøvede medmenneskene bli ivaretatt på en langt bedre måte, sier Roland.

Kjenner du noen som har en sykehjemshistorie å fortelle om? Kontakt Nordre Aker Budstikke – vi følger saken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse