Får ikke være med når gangbroas «skjebne» avgjøres

Til venstre Espen Burud, styreleder i Fernandas Hage sameie, i midten Benjanmin James Ashton, styreleder i Sameiet Lillo Nydalen og til høyre: Michael T. N. Møller, styremedlem Lillohøyden 6 Sameie. FOTO: PRIVAT

I et brev "truer" Justisdepartementet med Kongen i statsråd for å hindre gangbroa over Kristoffer Aamots gate. Når partene med «beslutninsmyndighet» møtes bak lukkede dører, får ikke representanter for langt over 1000 naboer i Nydalen være med.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.04.2017 kl 07:58

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Beboere fra flere sameier i området, Avantor og foreldre ved Fernanda Nissen skole, gleder seg over at Plan- og bygningsetaten for ett år siden ga grønt lys for bygging av ny gangbro over fra Lillohøyden og over Kristoffer Aamots gate.

– Daglig er vi vitne til nestenulykker, sier representantene fra boligsameiene Lillohøyden 6, Fernandas Hage og Lillo, om trafikksituasjonen i området.

Broa er også av Bymiljøetaten trukket fram som en av løsningen på trafikkutfordringen rundt Fernanda Nissen skole.

Men Justisdepartementet sier nei.

Se bildet større

Skisse av den planlagte gangbroa. Illustrasjon: Rambøll/Selvaagbygg

Satt på vent

For i mars satte Fylkesmannen gangbroplanene på vent, etter at PST hadde klaget inn vedtaket fra Plan- og bygningsetaten, og fordi Justisdepartementet hadde blandet seg inn i saken.

PST ligger på Nydalshøyden, i enden av Nydalen allé, der broa er tenkt å gå fra.

– Justis- og beredskapsdepartementet ba i november 2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å vente med å behandle klagesaken med hensyn til gangbro over Kristoffer Aamots gate til etter at departementet har vurdert saken og eventuelt inngitt et innspill, skrev senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justisdepartementet i en e-post til Nordre Aker Budstikke i mars.

Bakgrunnen var departementets ønske om å ivareta PSTs sikkerhetsbehov.

– Av hensyn til rikets sikkerhet er det nødvendig å være trygg for at PST kan opprettholde sin virksomhet dersom det skulle komme et angrep (…) Det er også nødvendig å sikre PST best mulig mot ulovlig etterretningsvirksomhet rettet mot bygget, skrev han.

Les hele saken her.

Se bildet større

PST-bygget i Nydalen allé. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ber om møte i brev unntatt offentlighet

7. april ba Justisdepartementet Plan- og bygningsetaten om et møte. Brevet var først unntatt offentlighet, men etter en innsynsbegjæring ble det publisert på Plan- og bygningsetatens nettsider. I brevet skriver Justisdepartementet:

«PST har søkt å finne løsninger som kan sikre bygget mot voldelige angrep og ulovlig etterretning fra gangbroen hvis den plasseres i henhold til planen. Undersøkelser har dessverre ikke frembragt reelle kompenserende tiltak som kan iverksettes for å avhjelpe risikoen knyttet til broens planlagte plassering i henhold til kommunens byggetillatelse for broen.»

Representerer over 1000 boliger

Etter at beboere i området fikk vite om møtet har representanter for sameiene Lillohøyden 6, Fernandas Hage og Lillo i Nydalen bedt om å få delta de også.

«Våre sameier er en del av i alt 781 boliger som ligger sør for Kristoffer Aamodts gate - i Fernanda Nissens gate. Og som er i tillegg til de 415 boliger som er under oppføring i Lillo gård prosjektet,» skriver de i brevet.

Daglige nestenulykker

Videre at en gangbro over Kristoffer Aamots gate, blir den trafikksikre adkomsten til Nydalen, og til offentlig kommunikasjon.

– Daglig er vi vitne til nestenulykker, og det fryktes at det kun er snakk om tid før det skjer alvorlige ulykker hvor liv kan gå tapt, skriver sameiene.

Får ikke være med

Som svar til sameiene viser Plan- og bygningsetaten denne uken til at Justisdepartementet anser møtet som en "dialog" mellom partene som har beslutningsmyndighet i saken. Og at etaten, i samråd med departementet, ikke finner det tjenlig at naboer og grunneiere i området, som Avantor, deltar på møtet.

Det vises til tidligere synspunkter som er fremkommet gjennom byggesaken ellers.

– Ta ansvar

Representantene fra nabosameiene er både skuffet og overrasket over at de ikke får delta på møtet 27. april.

– Vi mener at Plan- og bygningsetaten har et forsterket ansvar for å ivare ta offentlighetens interesser, ved å sikre at beslutninger tas på grunnlag av kvalitetssikret dokumentasjon, sier Michael Møller på vegne av sameiene.

Han trekker frem PSTs undersøkelser om at sikkerheten ikke kan ivaretas med en bro uansett.

– En bro over Kristoffer Aamots gate vil ivareta offentlighetens behov for sikkerhet av alle som daglig må ferdes i området, det må også hensyntas, og ikke bare PSTs sikkerhet, sier Møller.

Som også har sendt en ny henvendelse til Plan- og bygningsetaten, der han ber om kvalitetssikret dokumentasjon fra PST om sikkerhetsundersøkelsene de viser til.

Viser til Kongen i statsråd

I brevet som først var unntatt offentlighet, henviser Justisdepartementet til at «Kongen i statsråd har adgang til å fatte vedtak for å hindre en planlagt eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.»

Som den planlagte broa over Kristoffer Aamodts vei.

I brevet skriver departementet at hensikten er å vurdere alternative løsninger, altså ikke bro, før klagebehandling hos Fylkesmannen, fordi:

«…saken reiser spørsmål av en karakter som ikke nødvendigvis løses mest hensiktsmessig ved en klageavgjørelse hos Fylkesmannen.»

27. april er fastsatt dato for møtet mellom Plan- og bygningsetaten, tiltakshaver Selvaagbygg, PST og Justisdepartementet.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse