Frykter Markaloven

Solemskogbeboerne frykter at markaloven vil overkjøre forslaget til reguleringsplan for området. Her styret i vel-foreningen, fra venstre Janne Kolstad, Marit Kummeneje, Ted Walkington, Tore Faller, Per Magne Olsen og Ingar Johansen. Kristin Tufte Haga

Solemskogbeboerne frykter markaloven, som blant annet foreslår forbud mot bygge- og anleggstiltak. - Vi er redd markaloven vil skrinlegge reguleringsforslaget for området, sier vellets leder Tore Faller.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Solemskogen: Den lange behandlingstiden for reguleringsforslaget er en belastning for de rundt 200 Solemskog-beboerne. I likhet med Sørbråten-beboerne lever de i usikkerhet om hva fremtiden vil bringe av regler og begrensninger for ombygging, utbygging og eventuell nybygging. Bakgrunnen for reguleringsforslagene er blant annet at både Solemskogen og Sørbråten ligger i nedbørsfeltet for hovedstadens drikkevann - Maridalsvannet.

Markaloven

å skaper forslaget til ny markalov enda mer uvisshet for beboerne. Vellet har også avgitt høringsuttalelse til Miljøverndepartementet.

- Vi hadde sett frem til at området ble regulert, slik at vi hadde fått noe håndfast å forholde oss til. Etter vår oppfatning sikrer en reguleringsplan mer likebehandling. Nå frykter vi at markaloven skal overkjøre forslaget til reguleringsplan, og forby alle bygge- og anleggstiltak, slik paragraf 4 i lovforslaget lyder. Det betyr at den minste lille ombygning må søkes som en dispensasjonssak for behandling hos Fylkesmannen. Og slike avgjørelser etter skjønn mener vi kan føre til mer forskjellsbehandling og uforutsigbarhet, mener velformann Tore Faller.

Ingen dispensasjonsadgang?- Men slik vi tolker lovforslaget - så er det ikke sikkert at det blir noen dispensasjonsadgang i det hele tatt. Slik lovforslaget lyder kan det kun søkes dispensasjon dersom lovens formålsbestemmelse ikke blir "vesentlig tilsidesatt". Og formålet er hverken ombygging eller utbygging, men fremming av friluftsliv, naturopplevelser og idrett!

Vil ha møte

Solemskogen Vel kan ikke forstå at det kan ta så mange år å behandle reguleringsforslaget.

-Vi har i det siste trodd at hensynet til den kommende markaloven har lagt planarbeidet på is, men det benektes hos byrådsavdelingen. Det blir derimot sagt at det er fordi saken er svært vanskelig at det må ta så lang tid. Vi ble lovet av byråden at planen skulle vært ferdigbehandlet før valget og føler at vi blir holdt for narr!

- Vi har kontaktet byråd for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H), for noen uker siden. Vellet ønsker et møte med byråden for å diskutere fremdrift og fremtid. I samråd med bydelsvedtak og beboerne ønsker vi at reguleringsplanens foreslåtte T-BRA økes fra 240 m2 til 350 m2. Det for blant annet å sikre at eventuelle hus som brenner, kan bli bygget opp igjen til den størrelsen de har i dag. Vi har også ett beboer-eksempel på at plan- og bygningsetaten allerede arbeider etter den foreslåtte reguleringsplanen, selv om den fortsatt kun ligger til behandling i byrådsavdelingen. Det synes vi er merkelig, sier Faller.

Men foreløpig har ikke Solemskogen Vel mottatt noen tilbakemelding fra byråd Merete Agerbak-Jensen (H).

- Jeg har mottatt vellets brev, men ser ingen grunn til å ha enda flere møter med Solemskogen Vel om denne saken. Jeg mener jeg er godt kjent med synspunktene, sier Agerbak-Jensen til Nordre Aker Budstikke.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse