ANNONSE
Annonse

Full seier etter to års intens kamp for småhusområdet

Lederne Haavard Nordlie og Benedicte Bull i Aksjonsgruppa på Nedre Grefsen. Her fra gatefest og protest sommeren 2016. Foto: Sofie Løchen Smedsrud

– En reinspikka seier, sier Haavard Nordlie i Aksjonsgruppa på Nedre Grefsen. Etter to års kamp for å redde nabolaget fra rasering er beboernes innsats kronet med seier.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.06.2018 kl 11:19

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: Torsdag la byrådet frem sitt forslag til ny kommuneplan. Det er gjort flere endringer etter at planen var på høring i fjor: Småhusområdene Nedre Grefsen, Nydalen Vest og boligområdet som var innlemmet i utviklingsområdet Nydalen Øst, er tatt helt ut av planen.

For Nordre Akers del betyr det full seier for de tre småhusområdene som ble utpekt som utviklingsområder. Motstanden har vært den samme: Dette er eksisterende og velfungerende bomiljøer, som vil bli rasert dersom de skulle utvikles med høyere utnyttelsesgrad.

Har lyttet til innspillene fra Nordre Aker

– Det er veldig positivt, og helt i tråd med bydelsutvalgets tidligere vedtak. Bydelen og innbyggerne har fått gjennomslag på de viktigste punktene. Det er viktig å opprettholde et variert boligtilbud i Nordre Aker, og at utviklingen ses i lys av de store boligprosjektene i Nydalen, ved Grefsen stasjonsby og Frysja, sier bydelspolitiker og leder i Miljø-, plan og samferdselskomiteen, Terje Olav Moen (Ap).

Endringene i byrådets kommuneplan er gjort med bakgrunn i at befolkningsprognosene er endret. Nå anslår man at det vil bo 850.000 mennesker i Oslo i 2040. Det er 50.000 færre enn man trodde for et år siden. Samtidig har det vært viktig å ta vare på kvaliteten ved eksisterende bomiljøer, og her har byrådet lyttet til høringsinnspillene, forklarte byutviklingsbyråden.

– Blant annet at det er bymessig fortetting rett på nedsiden av ringveien, og at mange har flyttet dit fra områdene over. Vi legger nå til rette for mer variert bebyggelse, og har lyttet til innspillene, blant annet fra Nedre Grefsen, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) byutviklingsbyråd Hanna Marcussen og finansbyråd Robert Steen la frem byrådets forslag til ny kommuneplan. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Startet med Nedre Grefsen

– For meg, og aksjonsgruppa, har det vært det viktigste argumentet. Vi har slåss for at det skal være forskjellige boligmuligheter, og et variert bomiljø. En befolkningsprognose kan endres, sier Haavard Nordlie.

Han har vært en av lederne i Aksjonsgruppa Nedre Grefsen, og var mannen som skrev innlegget i Talefoten i 2016, da det for første gang ble klart for beboere og lokalpolitikere hva kommuneplanen fra 2015 faktisk innebar for Nedre Grefsen.

Under byrådets presentasjon av kommuneplanforslaget torsdag, ble det flere ganger referert til Nordlies avsløringer, som årsaken til at interessen for arbeidet med kommuneplanen – og den påfølgende medvirkningsprosessen – ble så omfattende.

– Jeg satte det kanskje i gang, men hadde ikke greid det alene. Det har vært en kollektiv innsats fra Aksjonsgruppa, sier Nordlie, til Nordre Aker Budstikke.

– Dette er en reinspikka seier for oss, men også en seier for demokratiet. Når protestene er sterke nok, og fundert på gode argumenter, blir det tatt til følge, sier han.

Fikk ikke mye støtte i starten

camilla Wilhelmsen (Frp) var først ute med å ville verne Nedre Grefsen, her fra mai 2016, sammen med BU-representant hans Kielland Aanesen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp), var den første bypolitikeren som ga sin støtte til Aksjonsgruppa på Nedre Grefsen, og ville ta området ut av kommuneplanen, våren 2016. Da hun brakte saken opp for bystyret i november samme år, fikk initiativet kun delvis støtte av KrF og Rødt.

I mai 2017, etter å ha stått fast på at Nedre Grefsen ikke kunne tas ut av kommuneplanen, snudde imidlertid Høyre og Venstre.

I september 2017 samlet alle partiene på borgerlig side seg om å ta ut Nedre Grefsen av kommuneplanen. Men byrådspartiene, med støtte fra Rødt, vedtok heller å stille Nedre Grefsen, og flere andre utviklingsområder «i bero inntil områdereguleringer med full konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven er gjennomført for disse områdene».

– Det er veldig gledlig at også byrådspartiene er enige i å ta Nedre Grefsen – og områdene i Nydalen – ut av kommuneplanen. Endelig kan beboerne juble, men det burde de strengt tatt ha gjort for lenge siden, sier Camilla Wilhelmsen, etter at forslaget til kommuneplan ble lagt frem torsdag.

– Det har tatt lang tid, halvannet år, før de kom etter. Jeg synes jo det er underlig, når vi har visst hvor mye uro og usikkerhet det har skapt for beboerne på Nedre Grefsen. Det er uakseptabelt at det ikke har kommet før. Men i dag er jeg glad kampen de har kjempet er vunnet, sier Wilhelmsen.

Lyttet til folket

– Det er åpenbart at Nedre Grefsen fortsatt skal være et småhusområde. Samtidig er det litt trist at det har tatt så lang tid, og at folk har hatt utbyggere på døra. Men selv om det er bra for Nedre Grefsen, er det andre småhusområder i byen som fortsatt er utsatt,og hvor beboerne føler utrygghet for fremtiden, sier Hallstein Bjercke, byrstyrerepresentant fra Venstre.

Pia Farstad von Hall sammen med BU-leder Per H. Christiansen i Nordre Aker, i 2017. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er positivt at Nedre Grefsen blir et småhusområde igjen. Samtidig ser vi at byrådet fortsetter fortettingen andre steder. De kunne bant annet ha tilbakeført Smestad også, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

– Nedre Grefsen og Smestad ble utpekt som uviklingsområder i kommuneplanen 2015 som ble laget av det borgerlige byrådet, og dere var lenge motstandere av å ta områdene ut. Har dere snudd dere med vinden?

– Høyre lyttet til folket, og vi tok konsekvensene av det. Det er synd ikke Arbeiderpartiet har gjort det samme, sier Farstad von Hall.

Honnør til Nedre Grefsen

– Nedre Grefsen fortjener honnør for å ha brakt de viktige debattene til offentligheten. Engasjement rundt byutvikling er ekstremt viktig for hvordan byen vår blir, sier Victoria Marie Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen.

– Vi har vært opptatt av en skikkelig prosess, med ordentlig medvirkning. Og dette viser at vi har tatt innspillene på alvor. Det er viktig med en god debatt, og at folk får med seg det som skjer. Det var ikke tilfellet med kommuneplanen i 2015, sier Evensen.

Lettelse på Grefsen og i Nydalen

– Etter to og et halvt år er det godt at barn og voksne på Nedre Grefsen endelig kan senke skuldrene, at vi vet at barna våre får beholde vennene og nabolaget sitt, at de fortsatt kan gå på skole og vokse opp her. Nå kan vi heller bruke energien på positive tiltak i bydelen og nærområdet! sier Marianne Tveit i Grefsen og Disen vel, og styremedlem i Beboeraksjon Oslo, som samler aksjonsgrupper og vel over hele byen, i kampen mot ødeleggelse av eksisterende bomiljøer.

– Vi som bor i Nydalen Øst er veldig glade for at byrådet nå anerkjenner verdien av den historiske småhusbebyggelsen i Nydalen ved å ta Heilo-området ut av utviklingsområdet. Boligutbyggingen og industriutbygging har vært to sider av samme sak i Nydalen fordi industrien som ble anlagt i andre halvdel av 1800-tallet var avhengig av arbeidskraft som flyttet inn fra områdene rundt Oslo, sier Jon Holm, Nydalen Øst-beboer, og også han styremedlem i Beboeraksjon Oslo.

Jon Holm fra Nydalen vel og Nydalen Øst, og Hans Chr Opsann fra Nydalen Vest. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Selv om småhusbebyggelsen på Heilo nå er foreslått tatt ut av kommuneplanen, vil de engasjere seg videre i utviklingen av industriområdet ved siden av. I Sandakerveien 121 har OBOS tidligere ønsket å rive trykkeribygget for å bygge boliger.

– Etter at både vi innbyggere og fagfolkene i kommunen har gitt tydelig uttrykk for at trykkeribygningens kulturhistoriske verdi, er vi kjent med at OBOS nå arbeider med et planalternativ som vil bevare trykkeriet. Vi ser fram til at disse planene blir sendt på høring, sier Holm.

Nabo Hans Christian Opsann i Nydalen Vest, og Beboeraksjon Oslo, mener området har miljømessige, antikvariske og kulturhistorisk (industrihistorie) betydning.

– Både for Nydalen i særdeleshet, men også Oslo i sin helhet. Samt som en viktig del av Nydalen som blå/grønn infrastruktur. Nydalen Vest bidrar også til å beholde boligmangfoldet i Nydalen, sier han.

Innenfra og ut

Selv om disse småhusområdene i Nordre Aker er tatt ut av byrådets kommuneplanforslag, legger planen opp til kraftig utbygging, for å møte befolkningsveksten. I fjor ble det gitt over 6000 igangsettingstillatelser til nye boliger i Oslo, det høyeste tallet på 10 år.

– I ny kommuneplan viser vi hvor det kan bygges opp til 135.000 nye boliger fram mot 2040, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Kommuneplanen viderefører ifølge byrådet en klima- og miljøvennlig byutviklingsstrategi: Det skal ikke bygges i Marka. Byen skal vokse innenfra og utover, og langs kollektivbanenettet. Størsteparten av boligveksten mot 2030 kommer i indre by, Fjordbyen Vest (Skøyen, Vækerø, Lysaker), i Hovinbyen samt i kollektivknutepunkter. I planen legger byrådet samtidig opp til en satsing på innovasjonsdistrikter. Byrådet legger særlig til rette for nyskapende næringsliv og flere fremtidsrettede arbeidsplasser i Oslo.

Utviklingsområder i Nordre Aker

Fortsatt er Nydalen Øst (minus småhusområdet Heilo), Frysja og Gaustad/Sogn utpekt som utviklingsområder i Nordre Aker. Dete er områder som pekes ut «med sikte på videreutvikling og fortetting for å skape en mer bymessig situasjon, med blant annet høyere utnyttelse, nye gatenettverk og byrom, grønnstruktur og blanding av bolig, næring og andre funksjoner».

Storo og Nydalen er utpekt som kollektivknutepunkter «med potensial for bymessig utvikling og økt utnyttelse.»

Ullevål og Tåsen er prioriterte stasjonsnære områder der «økt utnyttelse skal vurderes.»

Områdene Marienlyst, universitetsområdet på Blindern, Gaustadbekkdalen, Gaustad, samt Ullevål sykehus er del av et inovasjonsdistrikt i vest, der kommunen vil sikre fremtidige ekspansjonsmuligheter for institusjonene som holder til der i dag, samt mulighet for å utvikle områdene videre med tanke på forskning og utdanning.

Hele forslaget til kommuneplan kan leses på Oslo kommunes nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse