ANNONSE
Annonse

Fylkesmannen avviser naboprotester

Detaljreguleringen ble vedtatt i juni 2017, igangsettelsetillatelse ble gitt fra Plan- og bygningsetaten 31. januar i år, og 1. februar ble første spadetak tatt. Fra venstre: Konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj i Obos, adm. dir. Mathis Grimstad i StorOslo Eiendom, leder av bystyrets byutviklingskomite, Victoria Evensen (Ap) og fra Veidekke, distriktssjef Anders W. Haugen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Får ikke stikke kjepper i hjulene for boligutbyggingen langs Frysjaveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.04.2018 kl 12:45

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BREKKE: I juni i fjor vedtok Oslo bystyre detaljreguleringen for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172. Dermed var det klart for første etappe av utbyggingen av det gamle industriområdet på Brekke, som skal transformeres til «boligbebyggelse, forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, torg og park», i henhold til kommuneplanens føringer.

Obos og Stor Oslo Eiendom får i henhold til reguleringsplanen bygge omlag 890 leiligheter på disse adressene.

Det første spadetaket til de første 154 av disse boligene ble tatt 1. februar. Med de andre tomtene i industriområdet «på Frysja», som også ønskes omregulert til bolig, kan det bli nærmere 2000 nye leiligheter her de kommende årene.

Klage sendt til Fylkesmannen

I august 2017 klaget Stilla Huseierforening og to privatpersoner på bystyrets vedtak. Oslo kommune avviste klagene, og videresendte dem til Fylkesmannen i januar 2018.

26. mars forelå Fylkesmannens vedtak i klagesaken. Fylkesmannes vedtak, som er endelig, stadfester kommunens vedtak, og avviser dermed klagene fra nabolaget.

Fylkesmannen mener kommunen har foretatt tilstrekkelig og forsvarlige vurderinger av interessene i planområdet, og finner ikke at klagernes anførsler gir grunn til endringer i planen. Fylkesmannen kan heller ikke se at det foreligger andre feil ved vedtakelse av planen.

Dette klaget de på

Klagerne mente at:

  • Planen har blitt større enn den opprinnelige planen, og den vil medføre støy og annen belastning i området og for naboer
  • Det er beklagelig at bystyret ikke tar hensyn til de faglige anbefalinger fra plan- og bygningsetaten om å begrense utbyggingen til 650 leiligheter da det vil være bedre i samsvar med kommuneplanen, og det vil gi bedre bokvalitet/solforhold
  • Det må bygges færre boliger, lavere boliger, og det må være en lavere utnyttelsesgrad
  • Planen vil medføre store utfordringer for biltrafikken, og at det er feil å regulere et så stort område til bolig uten at det er vedtatt endringer/planlagt for (bil) trafikk
  • Det er planlagt tursti/gangvei opp til Brekkekrysset i veiledende plan for offentlige rom, og det er ingen forutsetning i planen om dette
  • Planen vil påvirke Akerselva Miljøpark/Akerselva, og det er ikke tilstrekkelig vurdert hvordan planen til påvirke det biologiske livet

Til klagernes anførsel om utnyttelse og byggehøyder, skriver Fylkesmannen blant annet at høydene og utnyttelsen som er regulert ikke er strid med kommuneplanen. De lener seg også på Plan- og bygningsetatens bemerkning om at det vedtatte alternativ 3 ble utarbeidet etter innspill fra høringsrunden.

Trafikkforhold og kollektivtrafikk

Om trafikkforholdene vises det til bystyrevedtaket som ber om at et «tilstrekkelig kollektivtilbud» skal være på plass når første bygetrinn er innflyttingsklart.

Vedtaket ber også om at parkeringsdekningen skal vurderes redusert når man vet mer om den reelle etterspørselen, og det endelige kollektivtilbudet. Fylkesmannen skriver at det i forbindelse med reguleringsarbeidet ble utarbeidet «en rapport/trafikkanalyse fra Norsam AS, at det er vedtatt rekkefølgebestemmelser om oppgradering av sykkelfelt/bane samt at det i bystyrevedtaket også ble vedtatt at det skal sikres tilstrekkelig kollektivtilbud. Etter Fylkesmannens syn er planen vedtatt etter en forsvarlig og tilstrekkelig vurdering av trafikksituasjonen.»

LES OGSÅ: Fra befaringen i Frysjaveien: – Politikere, hva med kollektivtrafikken?

Akerselva Miljøpark

Til planens virkning på Akerselva Miljøpark, og at det ikke er tilstrekkelig vurdert hvordan det vil påvirke det biologiske livet, viser Fylkesmannen til kommunens kommentar:

«Planområdet for detaljreguleringen ligger ikke innenfor Kommunedelplan for Akerselva
miljøpark. Det ligger også minst 80m fra elvekanten med byggeområder i mellom.
Kommuneplanen fastsetter området som utviklingsområde i ytre by. Det har ikke vært
relevant å kreve utredning av konsekvenser for Akerselva, kun generell ROS-analyse.»

Fylkesmannen legger til at «Konsekvensene for det biologiske mangfoldet anses tilstrekkelig utredet».

Turvei

Klagerne viser til at det er planlagt tursti/gangvei opp til Brekkekrysset i veiledende plan for offentlige rom (VPOR), og at det ikke er inntatt forutsetninger i planen om dette.

Også her stiller Fylkesmannen seg bak kommunens vurdering:

«Påklaget detaljregulering regulerer sin del av turstidragene og allmenning øst – vest som inngår i VPOR (…), og har rekkefølgebestemmelse på opparbeiding av den regulerte delen. I annet pågående og fremtidig planarbeid vil de øvrige delene av VPORs tverrforbindelser og bro over elva ivaretas.»

LES OGSÅ:

Kommunenen kjøpte skoletomt for 350 millioner, men det blir altfor dyrt å kjøpe ut leietakeren. Nå er behovet for skolen nedjustert

Mener kommunen begår en grov nanvesynd ved å kalle området Frysja

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse