Fylkesmannen sier ja til bru, og nei til PST

Fylkemannen sier ja til gangbru, og nei til PST. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Men Kongen i Statsråd kan nekte byggetillatelse eller stenge broen for aktivitet straks den er ferdigstilt. Men likevel: – Vi kommer nok til å sprette en flaske med bobler i kveld, sier Benjamin Ashton, styreleder i Fernanda Nissens gate 3-sameie.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.06.2017 kl 12:51

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Saken gjelder søknad fra AS Selvaagbygg om rammetillatelse for oppføring av gangbro over Kristoffer Aamots gate.

Plan- og bygningsavdelingen i Oslo kommune godkjente søknaden i mai i 2016.

Vedtaket ble påklaget av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til Fylkesmannen i september i fjor.

LES OGSÅ: Tryggere skolevei truer Rikets sikkerhet

Departementet inn i saken

I april i år mottok Fylkesmannen brev fra Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om at behandlingen av klagesaken ble utsatt. Det ble den også.

– Justis- og beredskapsdepartementet sendte inn tilleggsopplysninger i saken den 1. juni 2017. Brevet oppfattes som støtteskriv til PST’s tidligere klage i saken, skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

– Eiendommene er omfattet av kommuneplanens arealdel for Oslo kommune, vedtatt den 23. september 2015, og er her avsatt formål bebyggelse og anlegg. Arealet som tiltaket søkes oppført på er avsatt til underformål felles gangareal. Det omsøkte tiltaket er i samsvar med avsatt arealformålskategori, skriver Fylkesmannen videre.

I reguleringsplanen er det stilt et rekkefølgekrav som går ut på at gangbro innenfor planområdet skal være gjennomført før midlertidig brukstillatelse kan gis.

Over Kristoffer Aamots gate

Gangbroen skal gå over Kristoffer Aamots gate med landingspunkter ved boligprosjektet Lillohøyden og mellom Nydalen Allé 35 og 37. Omsøkte gangbro er i samsvar med regulert plassering.

– Klagerens (journ. anm. PST) anførsler går i hovedsak ut på at omsøkte gangbro er i strid med sikkerhetslovgivningen og at kommunen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til nasjonale sikkerhetshensyn ved vurderingen av om byggetillatelse skal gis. Det bemerkes at PST-bygget er et skjermingsverdig objekt, som PST er forpliktet til å beskytte etter sikkerhetsloven, skriver Fylkesmannen videre.

PST viser til at gangbroen utgjør en sikkerhetstrussel for PST-bygningen, fordi gangbroen vil kunne brukes som en plattform for spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Slik klageren ser det utgjør gangbroen en så stor sikkerhetstrussel at den ikke kan tillates oppført.

Endring i trusselbilde

Det er klagerens syn at broen må plasseres et annet sted eller at sikkerhetstiltak må integreres i broen. Klageren bemerker også at det er skjedd en endring i trusselbilde siden planen ble vedtatt.

Justisdepartementet opplyser i brev datert 7.4.2017 at sikkerhetsloven § 5a gir Kongen i statsråd adgang til å treffe vedtak for å hindre en planlagt aktivitet eller pågående aktivitet som kan medføre en ikke ubetydelig risiko for at sikkerhetstruende virksomhet blir etablert eller gjennomført.

Kongen i Statsråd

– Det bemerkes at Kongen i Statsråd, med hjemmel i denne bestemmelsen, kan treffe vedtak om å nekte byggetillatelse eller stenge broen for aktivitet straks den er ferdigstilt, skriver også Fylkesmannen.

– Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig, skriver Fylkesmannen 20 juni 2017.

Glade beboere

Beboere har kjempet for at brua skal bygges, nå er de naturlig nok glade for Fylkesmannens vedtak.

– Vi er veldig glade for at fylkesmannen har godkjent byggetillatelsen for gangbroen over Kristoffer Aamots gate. Dette er et tydelig signal på at miljøet og sikkerheten til de som bor her prioriteres, og vi er sikre på at dette blir et stort løft for området, sier Benjamin Ashton, styreleder for Fernanda Nissens gate 3, ett av bosameiene som har frontet saken.

– Vi kommer nok til å sprette en flaske med bobler i kveld for å feire at fremtiden og tryggheten til lokalsamfunnet er ivaretatt, legger han til.

LES OGSÅ:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse