Gjengedal: - Sats mer på Oslo-politiet

 

Den siste tiden er det blitt sagt og skrevet mye om politiet generelt og i Oslo politidistrikt sApesielt. Nå tar politimesteren til ordet og skriver i politiets eget magasin, OP-MAGASIN, at det vil lønne seg om de satser på oslopolitiet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.11.2008 kl 14:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Politimesteren starter med å forklare hvordan det kriminelle bildet er i Norge generelt, hvor han antyder at en stor andel av kriminaliteten i Norge foregår i hovedstaden.

- Mer enn hver femte anmeldelse i Norge anmeldes nå i Oslo politidistrikt – det vil si at over 20 prosent av all registrert kriminalitetskjer i Oslo. Samtidig viser analyserapporter at den grove og organiserte kriminaliteten i landet har sin hovedtyngde i Oslo, eller har Oslo som utgangspunkt og tilknytningssted, opplyser Gjengedal.

Publikum ønsker mer politi

Gjengedal mener det er av stor betydning for publikums trygghetsfølelse og for bekjempelsen av kriminaliteten i Norge, at politiet i Oslo settes i stand til å håndtere disse utfordringene på best mulig måte.

Politimesteren henviser til undersøkelser som viser at publikum ønsker seg mer politi, og ikke politiliknende erstatninger som for eksempel vektere eller byverter.

- Alle undersøkelser både i Norge og utlandet bekrefter dette. Publikum vil ha sitt lokale og uniformerte politi rundt seg og tilgjengelig i langt større grad enn de opplever i dag, fortsetter han.

Verdens tryggeste hovedstad

Oslopolitiet har som motto at vi skal gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad.

Sammenliknet med andre storbyer i verden er nok Oslo langt på vei verdens tryggeste hovedstad, men det er viktig å også ta folks følelse av trygghet på alvor.

Politimesteren innrømmer at publikums trygghetsfølelse i Oslo så god som vi gjerne skulle ønske. Han mener at det er en del faktorer som må på plass for å vinne tilbake publikums tillit.

• det må utdannes flere politifolk

• frigjøre politiutdannede til politifaglig tjeneste

• Bli mer effektiv på organiseringen

• samspill med og støtte fra både stat og kommune

• Få flere varetektsplasser

Utfordrende befolkningsvekst

- Etter vår mening bør og må Oslo politidistrikt tilføres merkbart mer ressurser for å kunne gjøre et kontinuerlig og godt politiarbeid i hovedstaden, sier Gjengedal.

Han peker på de særlige utfordringene man har i Oslo.

- For eksempel øker byens innbyggertall i rekordtempo. I januar 2008 var innbyggertallet 560 484, en økning på 2,2 prosent fra 2007 – den høyeste veksten på ett år siden 1946. For landet for øvrig var økningen 0,9 prosent. Og økningen bare fortsetter.

Det samme gjelder innvandrerbefolkningen.

- Per 1. januar 2008 utgjorde den om lag 10 prosent av befolkningen i landet som helhet, mens den i Oslo utgjorde 25 prosent av befolkningen– hvorav over 20 prosent kommer fra ikke-vestlige land. Oslo har også langt den største andelen av personer uten lovlig opphold i Norge.

Annet kriminalitetsbilde

Kriminalitetsbildet i Oslo skiller seg ut fra landet for øvrig, særlig fordi vi har så høy andel vinningssaker. Disse sakene utgjør ca. 60 prosent av alle anmeldelser i Oslo

politidistrikt, mens tallet for landet for øvrig er 41 prosent.

I Oslo utgjør lommetyverier en stor andel av dette tallet, og disse sakene har lav oppklaring fordi det oftest verken er spor eller opplysninger om gjerningsmenn i disse sakene.

Oslo har også flere tunge narkotikamisbrukere enn noe annet sted i Norge, og har flere åpne bruker- og salgssteder.

Ungdom med minoritetsbakgrunn er dernest overrepresentert i en del lovbruddskategorier, som for eksempel ran, og det samme gjelder med hensyn til unge gjengangere.

Mange av innvandrerungdommene er utsatt for risikofaktorer som kan virke kriminalitetsfremmende, for eksempel manglende integrasjon, samt sosial og økonomisk marginalisering.

Sats på Oslopolitiet

Nå håper politimesteren at man satser enda mer på politiet i hovedstaden.

- Vi er nemlig ikke i tvil om at det på sikt vil lønne seg å satse på politiet. Oslo politidistrikt har ved en rekke anledninger vist at vi leverer svært gode resultater når det satses på oss.

Han er stolt over de ansatte som han mener er noen av landets mest skolerte og erfarne.

- De kan etter vår mening bidra til et enda tryggere samfunn enn i dag, dersom politidistriktet gis bedre forutsetninger for å løse sine oppgaver med de utfordringene vi står overfor både lokalt og nasjonalt. En økt satsing på Oslopolitiet vil utvilsomt også få betydning for resten av Politi-Norge, avslutter Anstein Gjengedal.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse