– Griper inn i privat eiendomsrett

Høyesterett ga nabo rett i at servitutten var gjeldende i Ivar Aasens vei 2 og at disse blokkene ikke var villamessige. Utbygger Naturbetong måtte ut med 358 000 i saksomkostninger og nå skal erstatningssaken opp i retten. Foto: Vidar Bakken

Byrådet går inn for å fjerne servitutter som setter begrensninger på hva som kan bygges på en tomt.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Ola Elvestuen (V) er forundret over at Høyre går inn for å fjerne tinglyste servitutter som setter begrensninger for utnyttelse av tomter. Foto: Vidar Bakken

OSLO: I en høringsuttalelse i forbindelse med en endring i plan- og bygningsloven, går byrådet inn for at kommunen kan sette til side såkalte negative servitutter, hvis en regulering kommer i konflikt med servituttens innhold.

– Dette griper direkte inn i den private eiendomsretten, sier leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, Ola Elvestuen (V).

Klare begrensninger

I forbindelse med at tomter ble utparsellert i Oslo ytre by, særlig i første halvdel av 1900-tallet, satte de opprinnelige grunneierne ofte betingelser for hva som kunne gjøres på tomtene. Dette fikk form av negative servitutter, som kunne gjelde for et helt strøk eller for en spesiell tomt. Disse setter helt klare begrensninger på hva som kan bygges på tomtene med hensyn til for eksempel type bygg og omfanget av disse.

Flere tusen tomter i Oslo har slike servitutter. Ved flere anledninger har naboer gjennom rettsapparatet og med hjelp av disse servituttene stoppet større utbygginger som er blitt godkjent av plan- og bygningsetaten. I andre saker er utbygger blitt gitt rett. Fellesnevner for utfallet av mange av sakene, har vært i hvilken grad bebyggelsen har bevart sin opprinnelighet, slik at servitutten fortsatt har sin gyldighet.

Forundret over Høyre– Venstre la i byutviklingskomiteen frem et alternativt forslag, hvor vi går imot at planmyndighetene ensidig skal kunne fjerne servitutter i og med reguleringsplan. Med en ensidig fjerning av servituttene griper man inn i et privatrettslig forhold til gunst for en part. Frp støttet vårt forslag i komiteen. Vi er forundret over at Høyre går inn for en slik inngripen i den private eiendomsretten. Her tror jeg det vil skje ting før saken kommer til bystyret, sier Elvestuen.

– Dagens lover tilstrekkelig

Han mener at dagens lovgivning er tilstrekkelig for å eventuelt å avskipe, omskipe eller ekspropriere servitutter for å tilpasse disse til reguleringsplaner.

– Det er jo slik at den som overtar en eiendom med servitutter, gjør det frivillig. Hvis alle fra nå av skal slippe å ta hensyn til servituttenes innhold, vil dette gi mindre forutsigbarhet for grunneiere i et område. Dessuten mener vi at strøksservitutter har stor betydning for byutviklingen i mange boområder, særlig med hensyn til grønne verdier og bevaringsverdier, sier han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse