ANNONSE
Annonse

Har landet på 17 etasjer på torget

Byggeet har to volumer på henholdsvis 70 og 32 meter. Her sett fra elvesiden i Nydalsveien. Nydalen bryggeri og spiseri ligger til venstre på illustrasjonen. Foto: AVANTOR/SNØHETTA

Bydelsutvalget i Nordre Aker avviste for ett år siden Avantors planer om 16 etasjer på Gullhaug torg. Nå er detaljregueringen for torget ute til offentlig ettersyn, og bygget har vokst én etasje.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2017 kl 12:10

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Det er Avantor som ønsker å omregulere Gullhaug torg «fra byggeområde for bolig, kontor, hotell, forretning, bevertning og trafikkarealer til sentrumsformål, torg, veg og friområde.»

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av et miljøbygg (FutureBuilt) med leiligheter og næringslokaler med «en betydelig høyere utnyttelse enn før». Samlet bruttoareal er på 10.000 kvadratmeter fordelt på opptil 17 etasjer.

Nydalen er markert som knutepunkt med hovedvekt på bolig- og næring i kommuneplanen 2015 og planforslaget er derfor i samsvar med denne, skriver Plan- og bygningsetaten i saksfremlegget. Forslaget er imidlertid ikke i samsvar med retningslinjene for avstand på ny bebyggelse for Akerselva.

Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

LES OGSÅ: Disse to områdene i Nydalen er utpekt som utviklingsområder i byrådets forslag til ny kommuneplan

Akerselva

Kravet er nemlig at det ikke skal oppføres ny bebyggelsen nærmere enn 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp. PBE støtter likevel forslagstillers forslag om å oppføre bebyggelsen nærmer enn 20 meter.

Ny foreslått bebyggelse er trukket lengre unna elva enn det den gjeldene reguleringen (fra 2010) tillater, og har et mindre fotavtrykk med publikumsrettet aktiviteter på gateplanet, samt et nytt større torgareal som knytter seg til begge sider av Akerselva, heter det.

Torget stenges for biltrafikk, og Gullhaug bro endres til å bli et areal for myke trafikanter og varelevering. Avantor ønsker også å lage en bryggekonstruksjon på to meter langs Akerselva. Denne vil ifølge planen føre til en bedre gjennomgangssone mellom bygget og elva.

Slik presenteres den nye løsningen på Gullhaug torg. Foto: AVANTOR/COWI

Fikk tillatelse til 24 etasjer i 2010

Dagens reguleringen av Gullhaug torg er fra 2010, da Avantor fikk bystyreflertallets velsignelse til å bygge et 24 etasjers signalbygg, på omlag 77 meter, på plassen mellom Torgbygget og Riksteatret.

Signalbygg-planene møtte enorm motstand lokalt, ikke minst fra bydelsutvalget som gikk imot forslaget. At det aldri ble noe av signaltårnet på 24 etasjer, har Avantor tidligere begrunnet med for høye byggekostnader.

Slik ble prosjektet presentert da dagens regulering på 24 etasjer ble godkjent i 2010. Foto: AVANTOR

70 meter høyt

Bygningen Avantor nå vil oppføre har to volumer, med høyder på henholdsvis 17 etasjer for høyhuset (70,2 m) og 6 etasjer for den lavere delen i sør (32,05 m).

Byggene er sammenkoblet med en gangpassasje i første etasje fra Nydalsveien til Gullhaug torg. Det foreslås 4200 kvadratmeter til bolig (cirka 44 boenheter med varierende størrelse), resten til kontorer, og utadrettet næringsvirksomhet i første etasje.

Da bydelsutvalget uttalte seg om planene i mars i fjor sa de nei til prosjektet, som da ble presentert med 16 etasjer (60 meter høyt), fordi de ikke var godt nok fornøyde med torgløsningen.

Les om bydelsutvalgets behandling av forslaget i 2016 her.

Ingen parkeringsplasser

Prosjektet er et FutureBuilt-prosjekt, som skal gi redusert utslipp av CO2 i material- og byggeprosessen. Bygget skal ha lavt energibruk når det står ferdig, og blant annet ha solcellepanel på taket.

Gateplan. Fiskarsbygget i bakgrunnen. Foto: AVANTOR/SNØHETTA

Fordi bygget er et FutureBuilt-prosjekt reguleres det kun sykkelparkeringsplasser og ingen bilparkeringsplasser, med unntak av de eksisterende bilparkeringsplassene som opprettholdes i Nydalen Allé. Plan- og bygningsetaten støtter forslaget, men ønsker flere sykkelparkeringsplasser til kontordelen av bygget for å møte nye sykkelparkeringsnormer.

NB! På nabotomten ønsker Avantor å utvikle «Fiskarsbygget» med opptil 16 etasjer. Les mer om det forslaget her.

Høringsfrist

Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden, som varer frem til 12. juni. Mer om forslaget, samt skjema for tilbakemelding, kan lastes ned på etatens nettsider.

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse