ANNONSE
Annonse

Høyhus på Gullhaug Torg: Uakseptabelt å bygge over Akerselva

Til venstre i bilde er overbygget over Akerselva. Foto: AVANTOR/SNØHETTA

Det mener Oslo Elveforum og Akerselvas venner. Utbygger kaller høringssvaret deres for ensidig argumentasjon, og hevder byutvikling er viktigst.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.07.2017 kl 11:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NYDALEN: Avantors planforslag til nytt bolig- og kontorkompleks på Gullhaug Torg har vært ute på høring. I det reviderte planforslaget opprettholdes planen om å bygge innenfor 20-metersgrensen mot elva, og over elveløpet.

LES MER OM BYGGEPLANENE HER.

Til stor skuffelse for blant annet Oslo Elveforum og Akerselvas venner. De viser blant annet til Kommuneplan 2015 som sier: «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep».

– For å kunne bevare Akerselva miljøpark er det avgjørende at denne retningslinjen etterleves, sier Oslo Elveforum og Akerselvas venner i sitt høringssvar.

Videre sier de at de har forståelse for at det må fortettes ved visse knutepunkter i byen, og at de ønsker miljøbygg velkommen, men:

– PBE må ta inn over seg at Akerselva miljøpark forringes år for år hvis kommunen ikke nå setter ned foten og begynner å håndheve 20-metersregelen i kommuneplanen, skriver de videre.

Fremtidige generasjoner

Videre drar de frem miljøperspektivet som elvas betydning som en nedkjølende korridor når klimaendringene blir merkbare i Oslo, og at Oslo nylig ble kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og at juryens begrunnelse blant annet var at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways».

Gullhaug torg er i dag en åpen plass med parkeringsplasser. I bakgrunnen ligger Riksteatret og Fiskarsbygget. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Framtidige generasjoner vil lure på hvorfor i all verden Oslo kommune har gitt etter for press fra mektige næringsinteresser på bekostning av miljøet og befolkningens rekreasjonsbehov dersom kommunen vedtar Avantors planer for Gullhaug Torg 2 A.

Plan- og bygningsetaten hadde ikke mulighet til å besvare kritikken på nåværende tidspunkt. De opplyser at de fremover skal vurdere alle innkomne merknader, kommentarer og innspill før saken bearbeides og sendes over til politisk behandling.

Lukker elva

Forslagsstiller planlegger å lukke et parti av Akerselva som i dag er åpent. Dette er i strid med den bindende bestemmelsen i § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes».

– I plansaken underslår PBE at dette er en bindende bestemmelse og kaller det en retningslinje. For en fremtidig full gjenåpning av Akerselva er det viktig at det ikke bygges oppå kulverten, avslutter Elveforum og Akerselvas venner.

Helt ulikt syn

Ifølge utbygger deler de ikke Elveforum og Akerselvas venners synspunkt overhodet, men omtaler deres argumentasjon derimot som ensidig.

– Argumentasjonen deres er uten forståelse og aksept for at byutvikling må skje i en avveining mellom ulike interesser, sier Avantor i svar til høringsinstansenes tilbakemeldinger.

De svarer videre at bebyggelsen langs Akerselva historisk sett har omkranset elven, og på lange strekninger ligget helt inntil vannkanten, stedvis også over elva.

Perspektiv mot nord av den planlagte bygningen, Torgbygget ses i forgrunnen (Illustrasjon: Snøhetta).

– Dette samspillet mellom elveløp og bebyggelse skaper et mangfold og en variasjon mellom åpne og lukkede landskapsrom som er, og fortsatt bør være, et viktig karaktertrekk ved Akerselva Miljøpark som en integrert del av Oslo by, konkluderer Avantor.

I det reviderte planforslaget har antall etasjer på det planlagte bygget steget fra 17 til 19 etasjer, mens totalhøyden fremdeles er 70 meter. Hele det reviderte planforslaget kan du se her.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse