Hva skjed­de egentlig da Ham­sun møt­te Hitler?

Mat­kunst, krigs­his­to­rie og ren fan­ta­si - Riks­ar­ki­vet fyl­ler på ny opp so­f­aen.

FULL­SATT: Ar­ran­ge­men­tet «I en sofa på ar­ki­vet» har al­le­re­de blitt et po­pu­lært ar­ran­ge­ment. FOTO: Foto: Ut­lånt

Ar­ran­ge­men­tet har fått det klin­gen­de nav­net «I en sofa på ar­ki­vet». Er du klar for en dose real «input» den­ne høs­ten?

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SOGNS­VANN: I 1943 møt­tes Knut Ham­sun og Ad­olf Hitler. Hva var det som skjed­de un­der det­te mø­tet?

Det­ er kun ett av temaene man kan høre mer om når Riks­ar­ki­vet in­vi­te­rer til et knip­pe in­ter­es­san­te sam­ta­ler om his­to­rie­skri­ving denne høsten.

For­tid mø­ter frem­tid

Den­ne høs­ten blir det hele fem sofa­kvel­der å vel­ge mel­lom. Hvor­dan vi frem­stil­ler og for­hol­der oss til for­ti­den er en rød tråd gjen­nom alle ar­ran­ge­men­te­ne.

Tore Rem, Aina Bas­so, Guri Hjelt­nes og Tor­grim Eg­gen er bare noen av dem du kan opp­le­ve i Riksarkivbygningen ut­over høs­ten.

«I en sofa på ar­ki­vet» har et­ter seks se­son­ger ruk­ket å bli en svært po­pu­lær arrangementsrekke.

Må­let har vært, og er, å ska­pe et le­ven­de mil­jø i byg­nin­gen, også et­ter at le­se­sa­len er sten­gt.

Riks­ar­ki­vet in­vi­te­rer der­for jevn­lig for­fat­te­re som har ar­bei­det med his­to­risk kil­de­ma­te­ria­le til å for­tel­le om bø­ke­ne og ar­bei­det sitt.

LES OGSÅ: Lyst på real gatemat på Grünerløkka?

- Uvur­der­li­ge kil­der

- Vi er stol­te av høs­tens pro­gram, og vi gle­der oss til å øns­ke vel­kom­men til fem nye sofa­kvel­der, sier Bård Als­vik, his­to­ri­ker og un­der­di­rek­tør i sek­sjon for for­midl­ing i Riks­ar­ki­vet.

- Med så sen­tra­le his­to­ri­ke­re og for­fat­te­re på be­søk hå­per vi man­ge vil fin­ne ve­ien til oss for spen­nen­de og in­ter­es­san­te dis­ku­sjo­ner.

En meng­de bio­gra­f­ier og bø­ker om his­to­rie kun­ne ifølge Als­vik, ikke vært skre­vet uten kil­de­ne i Riks­ar­ki­vet.

- De er uvur­der­li­ge kil­der til kunn­skap om for­ti­den og ful­le av gode his­to­rier som kan in­spi­re­re for­fat­te­re.

- In­ter­es­sen for his­to­rie er ge­ne­relt stor i Norge, og vi hå­per våre sofa­kvel­der kan sti­mu­le­re in­ter­es­sen yt­ter­li­ge­re, sier han.

LES OGSÅ: Mann (48) tatt med høy promille på skolevei

150 km med ar­ki­ver

Riksarkivbygningen er en na­tur­lig ram­me for sam­ta­ler om his­to­rie. I ma­ga­si­ne­ne lig­ger 150 ki­lo­me­ter ar­ki­ver som do­ku­men­te­rer men­nes­kers liv gjen­nom mer enn 1000 år.

- Ar­ki­ve­ne vi for­val­ter er av stor be­tyd­ning for retts­sik­ker­het og de­mo­kra­ti, og ska­per br­oer mel­lom for­tid, nå­tid og sam­tid, av­slut­ter Als­vik.

LES OGSÅ: Du kan bekjempe energityvene

Les mer om arrangementene på www.arkivverket.no

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse