- Ikke drikk for mye!

- Ikke drikk for mye!

Igor Kalcic advarer mot vorsinga.

Ju­le­bord­se­son­gen er i gang. Politiet har ikke flere i fyllearresten, men ad­va­rer mot å drik­ke for mye.

Tekst:

Publisert:

OSLO: Ju­le­bord­se­son­gen er i gang. At det er mer bråk i dis­se ti­der er en myte.

Li­ke­vel rå­der både po­li­ti og ute­livs­bran­sjen at man pas­ser på al­ko­hol­inn­ta­ket.

Ikke drikk for mye

- Ho­ved­re­gel num­mer én er å pas­se på al­ko­hol­inn­ta­ket, sier po­li­ti­over­be­tjent på Sen­trum po­li­ti­sta­sjon, Ro­bert Thor­sen.

Han sier at selv om det er fle­re per­so­ner ute på byen, så opp­le­ver ikke po­li­ti­et fle­re fyllearrestasjoner el­ler bråk.

- Det er nok for­di at kli­en­tel­let er eld­re. Men vi opp­le­ver se­son­gen som tra­vel.

Po­li­ti­et rus­ter seg li­ke­vel litt eks­tra i ju­le­bord­se­son­gen. De «top­per team­ene» sine og sør­ger for å være syn­lig til stede.

- De fles­te opp­fø­rer seg bra, men det er all­tid unn­tak, sier Thor­sen, som vi­ser til dem som får i seg litt for mye å drik­ke.

- Tenk all­tid på at det er en mor­gen­dag, og at man skal hus­ke ju­le­bor­det som en hyg­ge­lig kveld, sier Thor­sen.

LES OGSÅ: Ett av tre julebord ender i fylleslag

Lett of­fer

Thor­sen for­tel­ler at man let­te­re blir of­fer for kri­mi­nel­le hand­lin­ger om man er over­sta­dig be­ru­set.

- Lom­me­ty­ver el­ler ra­ne­re ser seg ofte ut noen sva­ke. Da blir gjer­ne de ful­les­te of­re­ne, sier po­li­ti­over­be­tjen­ten.

Han for­tel­ler at fle­re lom­me­ty­ver ope­re­rer med å dis­tra­he­re of­fe­ret, mens noen and­re tar ver­di­sa­ke­ne.

- Det er ikke vel­dig lurt å leg­ge smart­te­le­fo­nen ifra seg på bor­det.

LES OGSÅ:  - Skjenkepolitikken har gitt oss en farlig hovedstad

Thorsens julebordstips:


1: Ikke drikk for mye

2: Pass på deg selv og de and­re i la­get.

3: Drikk vann med jev­ne mel­lom­rom og ikke drikk al­ko­hol på tom mage.

4: Pass på ver­di­sa­ke­ne.


- Ikke vors for mye

Stortorvets Gjæstgiveri har holdt ju­le­bord i en år­rek­ke. Her ser­ve­res rib­be, lu­te­fisk, pin­ne­kjøtt og an­nen ju­le­mat. Og til­hø­ren­de drik­ke.

SKJERIOSLO.NO: Slik unngår du tabbene på julebordet

- Det er bed­re nå enn det var på 90-tal­let. Da drakk folk med beg­ge hen­der og føt­ter, for­tel­ler dag­lig le­der, Igor Kalcic. Han for­kla­rer at sto­re be­drif­ter gjer­ne holdt åpen bar.

- Nå er det annerledes. Be­drif­te­ne har gjer­ne et visst an­tall en­he­ter med al­ko­hol.

Igor for­tel­ler at man må pas­se seg for å drik­ke for mye på vor­spiel­et. Det er ofte da det går galt.

Rå­det er å opp­fø­rer seg slik man vil­le opp­ført seg hjem­me hos noen, uten å bli bøt­te full.

- Gut­te­gjen­ge­ne er ofte verst, de er­ter hver­and­re gjer­ne opp med hvem som kan drik­ke mest, sier Kalcic.

Kalcics julebordstips:


1) Ikke klå på men­nes­ke­ne som ser­ve­rer deg.

2) Ikke drikk for mye på vor­spiel. Da blir man gjer­ne vel­dig full.

3) Tenk på and­re enn deg selv og de som er i ditt sel­skap.


 

LES ANDRE NYHETER FRA DITTOSLO.NO:

Skole måtte stenge på grunn av kulde

Ranet til seg penger med hammer

Etterlyser vitner etter radiokjendis døde

Annonse
Annonse
Se bildet større

Politioverbetjent, Robert Thorsen, ber folk passe på hvor mye de får i seg når de er på julebord.
- Vi opplever ikke mye mer ordensforstyrrelser, men vi ser jo at enkelte drikker mye. Husk at man da også blir et lett offer for kriminelle handlinger, advarer han.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!