Ingen grunn til å frykte for Lofthus-bommens fremtid

Bussbommen på Mons Søviks plass. Det er ikke ulovlig å passere etter bussen, men fra 2019 vil det koste penger. Bussbommen fjernes ikke. FOTO: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

Plasseringen av 48 nye bomstasjoner i Oslo er vedtatt. Men noen plasseringer skaper usikkerhet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.01.2018 kl 13:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

LOFTHUS: 20. desember vedtok Oslo bystyre plasseringen av nye bomstasjoner i Oslo, som etter planen skal settes i drift fra 1. mars 2019. Fremskrittspartiet foreslo å forkaste alle planene om nye bomstasjoner i Oslo, men fikk kun sine egne fire stemmer.

Totalt kommer det 48 nye bomstasjoner (bomsnitt) i Oslo. I tillegg kommer det fem nye bomstasjoner i bygrensesnittet, plassert i nabokommunene: To nye bommer i Lørenskog, to i Oppegård og én i Ski.

Den nye indre ringen i Oslo («Ring 2 med armer») vil bestå av 39 nye bomstasjoner. Disse blir plassert i ytterkanten av Ring 2 og langs snittene mot Sinsen/Grefsen og Trosterud. I tillegg vil de 20 eksisterende bomsnittene bygges om for å kunne gjennomføre toveis innkreving.

Det er ventet at antall bilreiser som passerer bomringen vil øke fra 50 prosent i dag, til 76 prosent når de nye bomsnittene innføres.

Hva med bussbommen?

I oversikten over nye bomsnitt (se hele oversikten lenger ned på siden) står «Kildeveien ved bussbom», oppført. Dette er bussbommen på Mons Søviks plass, mellom Frennings vei på Lofthus, og Kildeveien på Årvoll-siden.

Se bildet større

Google Maps.

Denne bommen hindrer snikkjøring mellom Lofthus og Disen i Nordre Aker, og Årvoll i Bydel Bjerke.

Men hva vil det si at det kommer en bomstasjon her? Skal det åpnes for gjennomkjøring igjen, spør en leser av Nordre Aker Budstikke. Han skriver blant annet:

– Vi som har bodd i dette strøket noen år husker godt tilbake til 70-tallet, da biltrafikken i byen hadde kommet opp på et så stort nivå at selv Sinsenkrysset ble overfylt. Folk begynte å lete etter alternativer, og ett av dem var å kjøre fra Årvoll, gjennom Lofthus/Grefsen/Kjelsås (eller motsatt vei). Det førte til enorme bilkøer to ganger i døgnet på veier som ikke var beregnet for denne trafikkmengden.

Vi kontakter lederen for Oslopakke 3-sekretariatet Terje Rognlien. Han svarer:

– Du kan berolige beboerne med at det ikke er aktuelt å fjerne bussbommen.

Se bildet større

Lofthusbommen på Mons Søviks plass hindrer gjennomkjøring fra Nordre Aker – Lofthus- og Disen-siden – til Årvoll i Bydel Bjerke. Slik vil det fortsatt være. Men snikere vil måtte betale. FOTO: GOOGLE MAPS

I beskrivelsen av bomplasseringen står det:

«Det er forslått en bomstasjon i Kildeveien, der det i dag er en bussbom, slik det er foreslått i Strømsveien, hvor det også er en bussbom. Veiene er ikke skiltet gjennomkjøring forbudt, og det er ikke forbudt for privatbiler å passere bussbommen når den er åpen. Bomstasjon foreslås for at det ikke skal bli et hull i bomringen.»

Fakta:

Nye bomstasjoner, indre ring

 • Dronning Blancas vei, innerst i Frognerkilen
 • Apalveien, rett nordøst for krysset med Slemdalsveien
 • Suhms gate, rett sørøst for krysset med Apalveien
 • Blindernveien, vest for Teologisk fakultet
 • Sognsveien, nordvest for krysset med Nedre Ullevål
 • Tåsenveien, nord for kryss med Thulstrups gate
 • Kierschows gate, sørvest for adkomst til Nordre gravlund
 • Uelands gate, rett nord for Ring 2
 • Maridalsveien, rett nord for Ring 2
 • Adkomst Myhrens verksted
 • Sandakerveien, nord for Ring 2
 • Vogts gate, rett nord for Ring 2
 • Ole Bulls gate, rett nord for Ring 2
 • Fagerheimgata, rett nord-øst for Ring 2, nord-øst for krysset med Askergata
 • Fagerheimgata (del av arm mot Sinsen/Grefsen)
 • Rv 150 Ring 3, nord for Hans Nielsens Hauges gate
 • Rampe til Sinsenkrysset fra Hans Nielsens Hauges gate
 • Rampe fra Sinsenkrysset mot Hans Nielsens Hauges gate
 • Kildeveien (ved bussbom)
 • Jørgen Løvlands gate, syd for Rosenhoffgata
 • Trondheimsveien, syd for krysset med Rosenhoffgata
 • Hasleveien, rett øst for krysset med Trondheimsveien
 • Grenseveien, rett øst for Carl Berners plass
 • Økernveien, rett nord for krysset med Ensjøveien
 • Ensjøveien, øst for jernbaneundergangen
 • St. Halvards gate ved bussbom
 • Kværnerveien, øst for Kværnerveien 5
 • Dyvekes vei, ved Lodalen holdeplass
 • Konows gate, øst for krysset Mosseveien-Kongsveien
 • E6, på hovedløp pâ broa over Lodalen
 • På- og avkjøringsrampe for E6 i nordgående retning
 • Påkjøringsrampe fra Lodalen til E6-sør
 • E6, på hovedløp Svartdalstunnelen, nord for Ryenkrysset
 • Østensjøveien, vest for krysset Tvetenveien-Østensjøveien
 • Ring 3, øst for Teisenkrysset
 • Teisenveien, på sydsiden av E6 mellom E6 og Solkroken
 • Avkjøringsrampe fra E6 til Strømsveien
 • Smalvollveien, nord for krysset med Breivollveien
 • Ytre Ringvei, øst for rundkjøring ved Alna senter

En bomstasjon består av en portal eller galge til å henge opp utstyr for registrering og fotografering av passerende biler, samt teknisk infrastruktur.

Ber om utredning i Maridalsveien

I forkant av bystyrets behandling av de nye bomsnittene, gikk Høyres Eirik Lae Solberg ut i Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis med en oppfordring om å gjøre endringer i plasseringen av bomstasjonen ved Maridalsveien og Ring 2. På grunn av enveiskjøring vil beboere nederst i veien måtte passere bomstasjonen uansett hvor de skal kjøre.

Se bildet større

Nedre del av Maridalsveien, mellom mellom Gustav Jensens gate og Ring 2. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Solberg mente veien bør åpnes for toveistrafikk, slik at beboere i veien kan kjøre i retning Sagene uten å måtte betale bompenger. Sammen med Venstre fremmet Høyre et forslag om at det skulle utredes hvordan veien kan åpnes for toveistrafikk, uten at det øker trafikkbelastningen i veien.

Dette fikk partiene ikke bystyreflertallet med på. Byrådspartiene foreslo en endret ordlyd, og vedtaket ble til slutt:

«Byrådet bes vurdere hvordan Maridalsveien mellom Gustav Jensens gate og Ring 2 kan tilrettelegges slik at beboerne på strekningen ikke må kjøre gjennom bomringen for å komme ut.»

Høyre og Venstre foreslo også å arbeide for en løsning ved Maxbo på Sinsen (ved Sinsenkrysset), slik at man unngår at alle som kjører inn til butikken må betale bompenger. Dette forslaget var i forkant av bystyremøtet vurdert av Statens vegvesen som vanskelig å gjennomføre, begrunnet med trafikksikkerhet. Forslaget falt med Høyre, Venstre, Frp og KrFs stemmer.

Priser

I vedtaket fra bystyret slutter Oslo kommune seg til følgende forutsetninger i takstsystemet:

 • Kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale og elektronisk brikke får 20 prosent rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2
 • Ladbare hybrid i takstgruppe 1 prises som normaltakst, mens ladbare tunge kjøretøy i takstgruppe 2 får samme takst som Euro VI
 • Takstene evalueres og evt. justeres etter ett til to års drift slik at gjennomsnittlig inntekt pr. passering på 13 kroner (2016) opprettholdes

Hele bystyrevedtaket:

Her er bystyrets vedtak fra 20.12.17 i sin helhet:

1. Oslo kommune slutter seg til plasseringen av 48 nye bomstasjoner i Oslo, to i Lørenskog kommune, to i Oppegård kommune og én i Ski kommune slik det fremkommer i forslaget fra Statens vegvesen.

2. Det bes om en vurdering av om det er teknisk er mulig at et begrenset antall kjøretøy knyttet til konkrete husstander i Oslo kommune ved fylkesgrensesnittene ved Skillebekk og i Enebakkveien på sikt kan få fritak i den bommen de ellers må betale i når de kjører hjemmefra og videre inn i Oslo.

3. Bomsnittene ved Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon kan påvirke bruken av innfartsparkeringene der. Bystyret understreker viktigheten av at tiltakene knyttet til bomring og innfartsparkering må virke sammen, og ikke mot hverandre. Det bes om at innfartsparkeringene på Rosenholm stasjon og Lørenskog stasjon gjøres tilgjengelig for trafikanter som kommer kjørende fra både Oslo og Akershus uten at de må passere angjeldende bomsnitt.

4. Bomstasjonen (BG6) som i byrådssaken er foreslått plassert i Solheimsvegen i Lørenskog kommune flyttes til Karihaugveien i Oslo kommune i tråd med forslaget fra Statens Vegvesen.

5. Byrådet bes vurdere hvordan Maridalsveien mellom Gustav Jensens gate og Ring 2 kan tilrettelegges slik at beboerne på strekningen ikke må kjøre gjennom bomringen for å komme ut.

6. Eksisterende bomstasjoner i Oslo bygges om for å tilpasses toveis innkreving slik det fremkommer av vedlegg 2.

7. Oslo kommune slutter seg til følgende forutsetninger i takstsystemet:
- Kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale og elektronisk brikke får 20 prosent rabatt. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2
- Ladbare hybrid i takstgruppe 1 prises som normaltakst, mens ladbare tunge kjøretøy i takstgruppe 2 får samme takst som Euro VI
- Takstene evalueres og evt. justeres etter ett til to års drift slik at gjennomsnittlig inntekt pr. passering på 13 kroner (2016) opprettholdes

8. Oslo kommune gir sin tilslutning til at arbeidet med etablering av nye bomstasjoner kan starte når nødvendige vedtak foreligger.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse