Justerer markaloven

Inga Marte Thorkildsen (SV) og regjeringspartiene har valgt å justere teksten i markalovforslaget som en følge av de mange ulike tiolkningene den siste tiden. Foto: Anders Jørstad

Idretten løftes inn i formålsparagrafen, mens landbruket likevel ikke skal omfattes av byggeforbudet i markaloven.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.03.2009 kl 10:01

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: De tre regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, har etter mediedebatten rundt forslaget til markalov blitt enige om at utkastet til lovtekst likevel skal endres.

– Debatten i media de siste ukene har vist at det er en god del uklarheter knyttet til hvordan loven vil fungere i praksis, gjennom merknadene presiserer vi hvordan loven skal tolkes, samtidig har vi sett behovet for å gjøre enkelte endringer i lovteksten, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), saksordfører for markaloven i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, i en pressemelding.

– I noen områder i Marka vil det være naturlig å tillate mer enn i andre områder. Det kan blant annet planlegges for spredt utbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse, landbrukstiltak, både for bygninger og terrenginngrep, idrettsanlegg og infrastruktur, sier Thorkildsen.

Idretten «inn»

Idrettens plass i markaloven presiseres nå i det nye lovutkastet, og løftes helt opp i formålsparagrafen.

– Inga Marte Thorkildsen brer om seg med garantier for at markaloven ikke vil sette nye idrettsprosjekter i fare. Det store spørsmålet er om hun kan gi en slik garanti, sa Høyres Bård Folke Fredriksen til Nordre Aker Budstikke denne uken.

Regjeringspartiene kommer nå idretten i møte. Den nye formålsparagrafen lyder som følger:

«Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.»

Idrett som kan innpasses

– Hensynet til å fremme og tilrettelegge for idrett er avgrenset til å gjelde idrett som kan innpasses i Marka. Det er viktig å avgrense hensynet til idretten i forhold til store idrettsanlegg av en karakter eller størrelse som kan medføre konflikt med annen idrettsutøvelse eller friluftsliv og naturopplevelse, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Anlegg som for eksempel fotball- og friidrettsarenaer omfattes ikke av lovens formål. Anlegg for motorsport eller nye skytebaner lar seg heller ikke innpasse i Marka. Slike anlegg vil være til ulempe for Markas øvrige brukere. Dette vil ikke være i tråd med lovens formål, påpeker hun.

Landbruket «ut»

Et annet punkt i markaloven som har vakt reaksjoner, er bygge- og anleggsforbudet i landbruket.

LES OGSÅ: Tor Øystein Olsen: – Solheim bløffer

Regjeringspartiene mener det er nødvendig å presisere også dette punktet. I den nye lovteksten omfattes likevel ikke landbruket av byggeforbudet.

Opprinnelig het det at «for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom» er forbudt i Marka.

Vil ha egen «markalov» for Maridalen

– Selv om landbruket ikke omfattes av bygge- og anleggsforbudet vil landbrukstiltak fortsatt være søknadspliktige. For å bidra til en samlet forvaltning av Marka, vil klagemyndigheten også i slike saker legges til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, påpeker Thorkildsen.

Seier for friluftslivet

Hun mener markaloven vil sette en endelig grense for Marka.

– Det er derfor svært gledelig at vi snart kan vedta en lov som ivaretar markabrukernes interesser. Formålet med markaloven er jo å tilrettelegge for friluftsliv og idrett. Samtidig vil loven sette en stopper for det utbyggingspresset vi har sett mot bynære markaområder de siste tiårene. Loven utgjør dermed en milepæl for friluftslivet, på lik linje med friluftsloven, og vil i framtiden være en av våre viktigste miljølover, sier Inga Marte Thorkildsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse